Aankondiging van een gegunde opdracht

Productie van online-multimedia-inhoud

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Europees Parlement
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
60 rue Wiertz
Plaats
Brussels
Postcode
1047
NUTS-code
BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
DG COMM Finance Unit
Telefoon
-
E-mail
dgcomm-contracts-fwc@europarl.europa.eu
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres:   http://www.europarl.europa.eu/

Adres van het kopersprofiel:   -

I.2) Gezamenlijke aanbesteding

De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding:   neen

In geval van een gezamenlijke aanbesteding waar meerdere landen bij betrokken zijn – vermeld de toepasselijke nationale wetgeving op het gebied van aanbestedingen:   -

De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale:   neen

I.4) Soort aanbestedende dienst

Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie

I.5) Hoofdactiviteit

Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Productie van online-multimedia-inhoud

Referentienummer:   COMM/AWD/2018/100

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie:   72212510 - Diensten voor ontwikkeling van communicatiesoftware

CPV-code subcategorie:   -

II.1.3) Type opdracht

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving

Onderhavige uitnodiging tot inschrijving betreft de productie van online-multimedia-inhoud, de programmering en diensten inzake technische ondersteuning voor het directoraat-generaal Communicatie.
De diensten in het kader van de opdracht zijn onder te brengen in 3 hoofdcategorieën:
— ontwikkeling van de website en applicaties - dit omvat back-endontwikkeling,
— ontwerp en conceptie van multimediaproducten - dit omvat het ontwerp en de front-endontwikkeling,
— verlening van interactieve ondersteuning en levering van interactieve technologieën.

II.1.6) Inlichtingen over percelen

Verdeling in percelen:   neen

II.1.7) Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)

Waarde:   2.500.000,00

Munt:   EUR

II.2) Beschrijving

II.2.1) Benaming

-

Perceel nr.:   -

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

CPV-code hoofdcategorie:   -

CPV-code subcategorie:   -

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:   BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

Voornaamste plaats van uitvoering:   -

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding

Afhankelijk van het project en/of de methodologie omvat het toepassingsgebied van de raamovereenkomst de volgende categorieën van tussentijdse en definitieve producten:
— concept,
— bewijs van concept,
— functionele analyse,
— moodboard,
— producten die verband houden met de ontwikkeling van de website en applicaties - dit omvat back-endontwikkeling,
— producten die verband houden met het ontwerp en de conceptie van online-multimediaproducten - dit omvat het ontwerp en de front-endontwikkeling,
— diensten die verband houden met het onderhoud en de technische ondersteuning: dit omvat hersteldiensten ter plaatse bij operationele fouten die de personeelsleden van het Parlement niet kunnen verhelpen. Deze hersteldiensten ter plaatse zullen worden vergoed op basis van het uurtarief van de betreffende locatie. De prijzen omvatten het personeel, de uitrusting, voorzieningen en alle andere directe en indirecte kosten, met inbegrip van reis-, hotel- en verblijfkosten,
— enz.

II.2.5) Gunningscriteria

De onderstaande criteria

Prijs - Weging:   30

Kwaliteitscriterium - Naam:   Casestudy 1 — Infografie — Het toepassen van relevante middelen en apparatuur in 1 categorie: voorgesteld team en infrastructuur  / Weging:   11

Kwaliteitscriterium - Naam:   Casestudy 1 — Infografie — Aantonen van het innovatief karakter en de creativiteit in 3 categorieën: ontwerp, creatie, publicatie  / Weging:   19

Kwaliteitscriterium - Naam:   Casestudy 2 — Dashboard — Gebruik van relevante middelen en uitrusting in 2 categorieën: voorgesteld team en infrastructuur, procesbeheer  / Weging:   15

Kwaliteitscriterium - Naam:   Casestudy 2 — Dashboard — Aantonen van het innovatief karakter en de creativiteit in 3 categorieën: ontwerp, creatie, publicatie  / Weging:   25

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties:   neen

Beschrijving van opties:   -

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd:   neen

II.2.14) Nadere inlichtingen

-

Afdeling IV: Procedure

IV.1) Beschrijving

IV.1.1) Type procedure

IV.1.3) Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem

De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst:   ja

Er is een dynamisch aankoopsysteem ingesteld:   neen

IV.1.6) Inlichtingen over elektronische veiling

Er is gebruikgemaakt van een elektronische veiling:   neen

IV.1.8) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)

De opdracht valt onder de GPA:   neen

IV.2) Administratieve inlichtingen

IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Nummer van de aankondiging in het PB S:   2018/S 118-267180

IV.2.8) Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem

De aankondiging houdt de stopzetting van het dynamische aankoopsysteem in dat in het kader van de voornoemde aankondiging van een opdracht werd bekendgemaakt:   neen

IV.2.9) Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

De aanbestedende dienst zal geen andere opdrachten gunnen op basis van de voornoemde vooraankondiging:   neen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.:   -

Perceel nr.:   -

Benaming:   Productie van online-multimedia-inhoud

Een opdracht/perceel wordt gegund:   ja

V.2) Gunning van een opdracht

V.2.1) Datum van de sluiting van de overeenkomst

14-01-2019

V.2.2) Inlichtingen over inschrijvingen

Aantal inschrijvingen:   4

Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven:   0

Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten:   0

Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU:   0

Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen:   0

De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   neen

V.2.3) Naam en adres van de contractant

Officiële benaming
Innosual Media sprl
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
5 rue Archimède
Plaats
Brussels
NUTS-code
BE
Postcode
1000
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-
De contractant is een mkb-bedrijf
neen

V.2.3) Naam en adres van de contractant

Officiële benaming
New Media Audiovisual SLU
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
81 Pujades
Plaats
Barcelona
NUTS-code
ES
Postcode
08005
Land
ESPAÑA
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-
De contractant is een mkb-bedrijf
neen

V.2.3) Naam en adres van de contractant

Officiële benaming
Lavinia Next SLU
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
82 Pujades
Plaats
Barcelona
NUTS-code
ES
Postcode
08005
Land
ESPAÑA
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-
De contractant is een mkb-bedrijf
neen

V.2.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel

Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel:   2.500.000,00 EUR

Totale waarde van de opdracht/het perceel:   2.500.000,00 EUR

Laagste offerte:   -

Hoogste offerte:   -

V.2.5) Inlichtingen over uitbesteding

De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed:   neen

Deel:   -

Korte beschrijving van het deel van de opdracht dat wordt uitbesteed:   -

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3) Nadere inlichtingen

-

VI.4) Beroepsprocedures

VI.4.1) Beroepsinstantie

Officiële benaming
Gerecht van het Hof van Justitie van de Europese Unie
Postadres
-
Plaats
Luxembourg
Postcode
-
Land
LUXEMBOURG
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
http://curia.europa.eu/

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

Officiële benaming
De Europese Ombudsman
Postadres
-
Plaats
Strasbourg
Postcode
-
Land
FRANCE
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
http://www.ombudsman.europa.eu/

VI.4.3) Beroepsprocedure

Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:   -

VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

Officiële benaming
Europees Parlement, Directorate-General for Communication
Postadres
60 rue Wiertz
Plaats
Brussels
Postcode
1047
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

15-01-2019

Bijlage D1 – Algemene aanbesteding: Motivering voor de gunning van de opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie

1. Motivering voor de keuze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in overeenstemming met artikel 32 van Richtlijn 2014/24/EU

Geen (geschikte) inschrijvingen/aanvragen tot deelneming in het kader van een:

openbare procedure:   neen

niet-openbare procedure:   neen

De desbetreffende producten worden uitsluitend vervaardigd ten behoeve van onderzoek, proefneming, studie of ontwikkeling overeenkomstig de in de richtlijn vermelde voorwaarden:   -

De werken, leveringen of diensten kunnen om de volgende reden alleen door een bepaalde ondernemer worden verricht:

geen mededinging om technische redenen:   neen

aanbesteding met als doel het vervaardigen of verwerven van een uniek kunstwerk of het leveren van een unieke artistieke prestatie:   neen

bescherming van uitsluitende rechten, met inbegrip van intellectuele-eigendomsrechten:   neen

Dwingende spoed als gevolg van gebeurtenissen die door de aanbestedende dienst niet konden worden voorzien, volgens de in de richtlijn vermelde strikte voorwaarden :   neen

Aanvullende leveringen door de oorspronkelijke leverancier, besteld volgens de in de richtlijn vermelde strikte voorwaarden:   neen

Nieuwe werken/diensten die een herhaling zijn van bestaande werken/diensten en die zijn besteld volgens de in de richtlijn vermelde strikte voorwaarden:   -

De opdracht voor diensten wordt gegund aan de winnaar of een van de winnaars volgens de regels inzake prijsvragen voor ontwerpen:   -

Aanbesteding van op een grondstoffenmarkt genoteerde en aangekochte goederen:   -

Aankopen van leveringen of diensten tegen bijzonder gunstige voorwaarden:

bij een leverancier die definitief zijn handelsactiviteit stopzet:   -

bescherming van uitsluitende rechten, met inbegrip van intellectuele-eigendomsrechten:   -

2. Andere motivering voor de gunning van de opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie

De aanbesteding valt buiten het toepassingsgebied van de richtlijn:   neen

3. Verklaring

-

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1702 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!