Regionaal Ziekenhuis H Hart Tienen
Aankondiging van een opdracht

Oproep tot aanvraag tot deelneming - aanbesteding : aankoop en support IT Netwerk

. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Oproep tot kandidaatstelling – RZ Tienen Netwerk, draad- en draadloos, aankoop en support
* . Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten:
Type opdracht: Goederen en diensten.
Belangrijkste plaats van dienstverlening: Voorzieningen van RZ Tienen vzw op locatie in de Provincie Vlaams Brabant
*. De aankondiging betreft:
De opstelling van een raamovereenkomst
* inlichtingen over de raamovereenkomst
Raamovereenkomst met 1 deelnemer.
Looptijd van de raamovereenkomst in jaren: 5.
Motivering van een raamovereenkomst van meer dan vier jaar : De complexiteit van de materie en de omschakeling naar een andere netwerkinfrastructuur vergt heel wat inspanningen, tijd en is ingrijpend voor de gebruikers en IT- administratie vandaar dat het wenselijk is de periode naar 5 jaar te brengen.
*. Korte beschrijving van de opdracht:
De netwerk omgeving van RZ Tienen omvat bij start van de opdracht zorgdiensten verspreid over 3 locaties in Vlaams Brabant. De zorginstelling heeft momenteel 331 erkende bedden waarvan 279 opgesteld. Verder stelt de zorginstelling 800 personeelsleden te werk en zijn er 140 artsen verbonden. Op de hoofdcampus Mariëndal zijn twee datacenters aanwezig.
De netwerkomgeving betreft zowel de lokale IP LAN netwerk infrastructuur (switch/routers, wlan , e.d. ) in de verschillende locaties, als het centrale netwerk in de twee datacenters. De infrastructuur met betrekking tot telefonie, bekabeling in de gebouwen, WAN en Internet-connectiviteit is niet inbegrepen in de scope van deze opdracht.

Publicatiedatum
09-09-2016
Deadline
10-10-2016 om 08:30
Opdrachtcodes (CPV)
72700000 - Computernetwerkdiensten
72710000 - LAN-diensten
72720000 - WAN-diensten
Regiocodes (NUTS)
BE242 - Arr. Leuven
Contracttype
Diensten - Dienstencategorie nr 7
Procedure
Concurrentiegerichte dialoog

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Regionaal Ziekenhuis H Hart Tienen
Postadres
Kliniekstraat 45, 3300 Tienen, BE
Contactpunt(en)
Mevrouw Sonia Laermans

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Een gedateerde en ondertekende verklaring op erewoord dat de inschrijver :
- niet veroordeeld is geweest voor deelname aan een criminele organisatie, omkoping, fraude of het witwassen van geld
- niet in staat van faillissement of vereffening verkeert;
- geen aangifte van faillissement heeft gedaan of procedure van vereffening of gerechtelijke reorganisatie aanhangig is tegen hem;
- niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat de professionele integriteit aantast;
- bij zijn beroepsuitoefening geen ernstige fout heeft begaan;
Volgende attesten dienen bijgevoegd te worden:
- RSZ-attest (een RSZ attest met droogstempel)
- Attest kantoor der Directe Belastingen
- Attest BTW kantoor

Economische en financiële draagkracht

- Een bewijs van verzekering tegen beroepsrisico's
- Een verklaring betreffende de totale omzet en de specifieke omzet (van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van deze opdracht uitmaakt) van de laatste drie beschikbare boekjaren. Een hoge globale omzet en hogere specifieke omzet voor het laatst afgesloten boekjaar zijn een meerwaarde.
- Berekening van de Z-score, gevalideerd door uw boekhouder. Een meerwaarde wordt beschouwd naarmate de hoogte van van de Z-score .

Vakbekwaamheid

1) We verwachten in de uiteindelijke opdracht dat de reseller in hun latere offerte een zo beperkt aantal vendor(en) opgeeft voor het uitvoeren van deze opdrachten.
2) Minstens 3 referenties die gelijkaardig zijn in grootte en scope van de recurrente dienstverlening, die in uitvoering zijn of desgevallend, in uitvoering waren tijdens een periode van de voorbije 3 jaren. Deze referenties hebben dan ook betrekking op de verkoop van netwerkinfrastructuur en bijhorende diensten uitgevoerd in de lokale (Belgische) ziekenhuismarkt. Een meerwaarde wordt toegekend indien het aantal referenties uitgevoerd zijn met een zo beperkt mogelijk aantal vendor oplossingen. Voor elke referentie vermeldt de kandidaat minstens:
o Start- en einddatum van dienstverlening
o Naam van de klant en plaats van uitvoering
o Omvang van de opdracht / jaar
o Grootteorde van de omgeving: aantal gebruikers, aantal LAN poorten, aantal infrastructuurelementen
o Synopsis van de technische omgeving
o Beschrijving van de geleverde dienstverlening door kandidaat
o Vermelding van kandidaat: als hoofdcontractant of onderaannemer
o Contactpersoon van de referentie die door RZ Tienen gecontacteerd mag worden om verdere inlichtingen in te winnen.
3) Minstens 4 relevante projectreferenties waarbij studie, design en implementatie uitgevoerd werd van nieuwe/vernieuwing van LAN infrastructuur met een totaal aantal poorten groter dan 1000. Een meerwaarde wordt toegekend indien het aantal referenties uitgevoerd zijn met een zo beperkt mogelijk aantal vendor oplossingen
.Voor elke referentie vermeldt de kandidaat minstens:
o Start- en einddatum van de opdracht
o Naam van de klant en plaats van uitvoering
o Omvang van de opdracht
o Grootteorde van de omgeving: aantal gebruikers, aantal LAN poorten
o Beschrijving van de geleverde dienstverlening door kandidaat
o Vermelding van kandidaat : als hoofdcontractant of onderaannemer
o Contactpersoon van de referentie die door RZ Tienen gecontacteerd mag worden om verdere inlichtingen in te winnen.
4) Overzicht van de organisatiestructuur van de kandidaat die aangeeft hoe de kandidaat de dienstverlening inzake onderhoud & support, monitoring, implementatie en projectwerking organiseert, met beschrijving van de lokaal aanwezige technische en service teams van de kandidaat om deze diensten te kunnen leveren (aantal medewerkers voor netwerk & netwerk security dienstverlening, en aantal medewerkers met verantwoordelijkheden service management, project management of account management). De kandidaten zullen hierbij een meer- of minwaarde ontvangen relatief t.o.v. het voorstel bij de andere aanbieders.
5 ) Overzicht van de technologie partners (fabrikanten) waarmee de kandidaat werkt, en waarvoor de ondersteuning geleverd kan worden door de kandidaat zijn eigen dienstenorganisatie. Een meerwaarde wordt gegeven aan aanbieders die een oplossing kunnen voorzien die bedraad en niet-bedraad netwerk integreert in een één-vendor oplossing. RzTienen wenst niet te werken met refurbished materiaal.
6 ) De behaalde kwaliteitscertificaten (ISO of gelijkaardig) van de kandidaat zijn organisatie. Een meerwaarde wordt gegeven aan behaalde ISO 9001 (versie 2015) en ISO 27001 certificaten.
7) Een duidelijk overzicht van de technische competenties (certificaten, accreditaties etc.) en ervaring van de medewerkers van de kandidaat op vlak van netwerk en netwerksecurity, design en beheer, waarbij een onderscheid gemaakt wordt aan de hand van volgende profielniveaus:
o Junior engineers met < 5 jaar relevante ervaring
o Medior engineers met 5 tot 10 jaar relevante ervaring
o Senior engineers met meer dan 10 jaar relevante ervaring
o Project Managers met meer dan 5 jaar relevant ervaring
Voor elk profiel worden minstens 2 relevante, anonieme CV's geleverd bij de aanvraag tot deelneming.
8) Een verklaring op eer dat de kandidaat het Nederlands als voertaal machtig is, en dit voor alle te leveren diensten in het kader van deze opdracht
9) Support functie kunnen aanbieden met later te bepalen SLA maar minimum responsetijd van binnen 4 uur ter plaatse moet kunnen aangeboden worden. Ook verwachten we de mogelijkheid tot 24u/7d support. We verwachten dat de servicedesk bemand is door gecertifieerde engineers en verwachten hiervoor minimaal anonieme CV’s. De kandidaten zullen hierbij een meer- of minwaarde ontvangen relatief t.o.v. het voorstel bij de andere aanbieders.
10) Het aanbieden van een mogelijke opleiding en de kwaliteit ervan worden als een meerwaarde beschouwd. De kandidaten zullen hierbij een meer- of minwaarde ontvangen relatief t.o.v. het voorstel bij de andere aanbieders.