Rectificatie

Selectie en ontwikkeling van een toepassing voor het geïntegreerd beheer van de human resources (HRM-systeem)

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Actiris
Nationaal identificatienummer
0239.843.188
Postadres
Sterrenkundelaan 14
Plaats
Brussel
Postcode
1210
NUTS-code
BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
Telefoon
-
E-mail
marguerite.frebutte@actiris.be
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.actiris.be/

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=293259

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Selectie en ontwikkeling van een toepassing voor het geïntegreerd beheer van de human resources (HRM-systeem)

Referentienummer: Actiris-ORBEM-Csc n°74-2017 SIRH-F02_1

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 72210000 - Programmering van softwarepakketten

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving

Deze opdracht heeft als voorwerp de keuze van een softwareoplossing voor het humanresourcesmanagement van Actiris en de uitvoering ervan (analyse, implementatie en onderhoud).
De opdracht omvat verschillende analyse- en implementatiefases.
Dit eerste deel van de overeenkomst mag niet langer dan twee jaar duren.
Het zal worden gevolgd door de exploitatie en het onderhoud van het systeem voor een periode van 6 jaar.
Deze opdracht bestaat uit slechts één perceel. Conform artikel 58 van de wet van 17 juni 2016 inzake de overheidsopdrachten, heeft Actiris besloten onderhavige opdracht niet in percelen te onderverdelen om volgende hoofdredenen:
- De onderverdeling in percelen zou de uitvoering van onderhavige overheidsopdracht op technisch vlak kunnen bemoeilijken.
- De noodzaak om de opdrachtnemers van de verschillende percelen te coördineren zou de goede verwezenlijking van de opdracht in gevaar kunnen brengen.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

02-01-2018

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2017-538426

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 248-524080

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 28-12-2017

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

2.5.3. Financiële draagkracht en technische bekwaamheid De inschrijver moet drie referenties bezitten voor een gecumuleerde waarde op een jaar van minstens een en een half miljoen euro, ...

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1768 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!