Aankondiging van een opdracht

Mail Relay TrendMicro-Sophos

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Smals
Nationaal identificatienummer
0406.798.006_22478
Postadres
Fonsnylaan 20
Plaats
Brussel
Postcode
1060
NUTS-code
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Christophe Stoquart
Telefoon
+32 27875898
E-mail
tenders@smals.be
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres:   http://www.smals.be

Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=331644

I.2) Gezamenlijke aanbesteding

De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding:   neen

In geval van een gezamenlijke aanbesteding waar meerdere landen bij betrokken zijn – vermeld de toepasselijke nationale wetgeving op het gebied van aanbestedingen:   -

De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale:   ja

I.3) Communicatie

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op

Officiële benaming
-
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
NUTS-code
-
Land
-
Contactpersoon
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Hoofdadres
-
Adres van het kopersprofiel
-

De toegang tot de aanbestedingsstukken is beperkt. Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen op:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=331644

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend

Officiële benaming
-
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
NUTS-code
-
Land
-
Contactpersoon
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Hoofdadres
-
Adres van het kopersprofiel
-

via elektronische weg op:   https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=Smals-001.008%2F2019-F02

Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: -

I.4) Soort aanbestedende dienst

Ander type:   Zie nadere inlichtingen.

I.5) Hoofdactiviteit

Andere activiteit:   Zie nadere inlichtingen.

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Mail Relay TrendMicro-Sophos

Referentienummer:   Smals-001.008/2019-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie:   72267000 - Onderhouds- en reparatiediensten voor software

CPV-code subcategorie:   -

II.1.3) Type opdracht

Leveringen

II.1.4) Korte beschrijving

De huidige opdracht beoogt een raamovereenkomst voor de vernieuwing van het onderhoud en de uitbreiding van de oplossingen Trend Micro en Sophos om het aantal gebruikers ervan te verhogen.
De keuze van de producten Trend Micro en Sophos hangt samen met voorwaarden inzake compatibiliteit en redundantie met het bestaande, homogeniteit en efficiëntie (delen/centraliseren van beheers- en supervisietools), beschikbaarheid van kennis en van gekwalificeerd technisch personeel.
De opdracht wordt opgesplitst in twee loten:
Lot 1 betreft de aankoop van nieuwe antispamlicenties “Email Security & Control - Sophos PureMessage voor Unix” alsook de vernieuwing van het bestaande onderhoud;
Lot 2 betreft de aankoop van nieuwe licenties en appliances “Trend Micro” alsook de vernieuwing van het bestaande onderhoud.

II.1.5) Geraamde totale waarde

Waarde zonder btw:   720.000,00

Munt:   EUR

II.1.6) Inlichtingen over percelen

Verdeling in percelen:   ja

Inschrijvingen mogen worden ingediend voor:   alle percelen:

Maximumaantal percelen dat aan één inschrijver mag worden gegund:   -

De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor opdrachten te gunnen waarbij de volgende percelen of groepen van percelen worden gecombineerd:   -


II.2) Beschrijving Perceel nr.: 1

II.2.1) Benaming

Antispamlicenties “Email Security & Control - Sophos PureMessage voor Unix

Perceel nr.:   1

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

CPV-code hoofdcategorie:   72267000 - Onderhouds- en reparatiediensten voor software
48760000 - Virusbeschermingssoftware

CPV-code subcategorie:   -

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:   BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad

Voornaamste plaats van uitvoering:   Brussels Hoofdstedelijk Gewest

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding

Perceel 1 betreft de aankoop van nieuwe antispamlicenties “Email Security & Control - Sophos PureMessage voor Unix” alsook de vernieuwing van het bestaande onderhoud.

II.2.5) Gunningscriteria

De onderstaande criteria

Prijs - Weging:   80

Kwaliteitscriterium - Naam:   De administratieve en commerciële voorwaarden  / Weging:   10

Kwaliteitscriterium - Naam:   De prijzenpolitiek  / Weging:   10

II.2.6) Geraamde waarde

Waarde zonder btw:   320.000,00

Munt:   EUR

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem

Looptijd in maanden:   48

Deze opdracht kan worden verlengd:   neen

Beschrijving van verlengingen:   -

II.2.9) Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd

Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:   -

II.2.10) Inlichtingen over varianten

Varianten worden geaccepteerd:   neen

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties:   ja

Beschrijving van opties:   Er is geen enkele verplichte optie voorzien. Vrije opties kunnen voorgesteld worden door de inschrijvers voor zover ze samenhangen met het voorwerp van de opdracht en relevant zijn voor Smals. Ze zullen voorgesteld worden in een afzonderlijk deel van de offerte.

II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi

Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus bevatten:   neen

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd:   neen

II.2.14) Nadere inlichtingen

Smals is een vereniging van openbare instellingen van sociale zekerheid, van de sector van de gezondheidszorg en van overheidsdiensten die de opdracht heeft de actoren van de sociale sector, de gezondheidszorg en de overheid proactief en op duurzame wijze te ondersteunen en te begeleiden bij hun informatiebeheer.


II.2) Beschrijving Perceel nr.: 2

II.2.1) Benaming

Licenties en appliances “Trend Micro”

Perceel nr.:   2

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

CPV-code hoofdcategorie:   72267000 - Onderhouds- en reparatiediensten voor software
48760000 - Virusbeschermingssoftware

CPV-code subcategorie:   -

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:   BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad

Voornaamste plaats van uitvoering:   Brussels Hoofdstedelijk Gewest

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding

Perceel 2 betreft de aankoop van nieuwe licenties en appliances “Trend Micro” alsook de vernieuwing van het bestaande onderhoud.

II.2.5) Gunningscriteria

De onderstaande criteria

Prijs - Weging:   80

Kwaliteitscriterium - Naam:   De administratieve en commerciële voorwaarden  / Weging:   10

Kwaliteitscriterium - Naam:   De prijzenpolitiek  / Weging:   10

II.2.6) Geraamde waarde

Waarde zonder btw:   400.000,00

Munt:   EUR

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem

Looptijd in maanden:   48

Deze opdracht kan worden verlengd:   neen

Beschrijving van verlengingen:   -

II.2.9) Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd

Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:   -

II.2.10) Inlichtingen over varianten

Varianten worden geaccepteerd:   neen

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties:   ja

Beschrijving van opties:   Er is geen enkele verplichte optie voorzien. Vrije opties kunnen voorgesteld worden door de inschrijvers voor zover ze samenhangen met het voorwerp van de opdracht en relevant zijn voor Smals. Ze zullen voorgesteld worden in een afzonderlijk deel van de offerte.

II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi

Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus bevatten:   neen

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd:   neen

II.2.14) Nadere inlichtingen

Smals is een vereniging van openbare instellingen van sociale zekerheid, van de sector van de gezondheidszorg en van overheidsdiensten die de opdracht heeft de actoren van de sociale sector, de gezondheidszorg en de overheid proactief en op duurzame wijze te ondersteunen en te begeleiden bij hun informatiebeheer.


Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1) Voorwaarden voor deelneming

III.1.1) Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Niet van toepassing.

III.1.2) Economische en financiële draagkracht

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken:   neen

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Specifieke gemiddelde jaaromzet: de inschrijver dient een verklaring te
bezorgen betreffende zijn jaaromzet voor de gevraagde leveringen en
dit voor de laatste 3 beschikbare boekjaren.

Eventuele minimumeisen:

Perceel 1: De gemiddelde jaaromzet voor de gevraagde leveringen, berekend voor de laatste drie
beschikbare boekjaren, moet hoger zijn dan 160.000 €.
De inschrijver moet bewijs leveren van zijn
partnership met Sophos.
Perceel 2: De gemiddelde jaaromzet voor de gevraagde leveringen, berekend voor de laatste drie
beschikbare boekjaren, moet hoger zijn dan 200.000 €.
De inschrijver moet bewijs leveren van zijn
partnership met TrendMicro.
Een kandidaat kan zich beroepen op de capaciteiten
van andere entiteiten, ongeacht de juridische aard
van de banden die bestaan tussen hemzelf en deze
entiteiten. Hij moet in dit geval aan de aanbestedende
dienst bewijzen dat hij voor de uitvoering van de
opdracht over de nodige middelen zal beschikken door
de verbintenis voor te leggen waarin deze entiteiten
verklaren dat zij deze middelen ter beschikking zullen stellen aan de leverancier.

III.1.3) Technische en beroepsbekwaamheid

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken:   neen

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Voor opdrachten van leveringen: uitvoering van leveringen van het
gespecificeerde type:
a) De inschrijver dient minimaal 3 referenties op te geven van de voornaamste analoge leveringen uitgevoerd tijdens de laatste
drie jaar, met vermelding van:
o de naam van de betreffende onderneming
o statuut van opdrachtgever: publiek of privé
o de gegevens van een contactpersoon
o de datum
o het bedrag
o beschrijving van de missie
Als Smals het noodzakelijk acht contact op te nemen met deze referenties, dan zal zij de inschrijver hier vooraf van op de
hoogte brengen.

Eventuele minimumeisen:

De inschrijver stuurt minimaal 3
referenties door. De referenties moeten afgestemd zijn op de gevraagde prestaties.

III.1.5 Informatie over voorbehouden opdrachten

De opdracht is voorbehouden aan sociale werkplaatsen en ondernemers die de sociale en professionele integratie van kansarmen of personen met een handicap tot doel hebben:   neen

De uitvoering van de opdracht is beperkt tot het kader van programma’s voor beschermde arbeid:   neen

III.2) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.1) Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep

Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden:   -

Verwijzing naar de toepasselijke wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling:   -

III.2.2) Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht

-

III.2.2) Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast:   neen

Afdeling IV: Procedure

IV.1) Beschrijving

IV.1.1) Type procedure

IV.1.3) Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem

De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst:   neen

In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar:   -

De aanbesteding houdt de instelling van een dynamisch aankoopsysteem in:   neen

Extra aankopers kunnen gebruikmaken van het dynamische aankoopsysteem:   neen

IV.1.4) Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog

Gebruikmaking van een procedure in achtereenvolgende fasen waarbij geleidelijk het aantal te bespreken oplossingen of ter onderhandeling openstaande inschrijvingen wordt beperkt:   neen

IV.1.5) Inlichtingen inzake onderhandeling

De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor de opdracht te gunnen op basis van de initiële inschrijvingen zonder onderhandelingen te voeren:   neen

IV.1.6) Inlichtingen over elektronische veiling

Er wordt gebruikgemaakt van een elektronische veiling:   neen

Nadere inlichtingen over de elektronische veiling:   -

IV.1.8) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)

De opdracht valt onder de GPA:   ja

IV.2) Administratieve inlichtingen

IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Nummer van de aankondiging in het PB S:   -

IV.2.2) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen

Datum:   28-03-2019

Plaatselijke tijd:   14:00

IV.2.3) Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden

-

IV.2.4) Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming

FR, NL

IV.2.6) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen

Looptijd in maanden:  

IV.2.7) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Datum:   28-03-2019

Plaatselijke tijd:   14:00

Plaats:   -

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:   -

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1) Inlichtingen over periodiciteit

Periodieke opdracht:   neen

Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:   -

VI.2) Inlichtingen over elektronische workflows

Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing:   neen

Elektronische facturering wordt aanvaard:   neen

Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen:   neen

VI.3) Nadere inlichtingen

Het UEA (Uniform Europees Aanbestedingsdocument - espd-request.ZIP) en het kandidatuursdossier kunnen
gedownload worden onder de rubriek ‘Documenten’ in de huidige aankondiging van opdracht op e-Notification (https://
enot.publicprocurement.be.

VI.4) Beroepsprocedures

VI.4.1) Beroepsinstantie

Officiële benaming
Rechtbank van eerste aanleg te Brussel
Postadres
Quatre Brasstraat 13
Plaats
Brussel
Postcode
1000
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

Officiële benaming
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
Land
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.3) Beroepsprocedure

Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:   -

VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

Officiële benaming
Smals vzw
Postadres
Fonsnylaan 20
Plaats
Brussel
Postcode
1060
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
-
E-mail
tenders@Smals.be
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

08-02-2019

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1766 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!