Rectificatie

IT-hosting van CMQ DRUPAM en LAMP omgevingen

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
FEDASIL_MP
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Rue des Chartreux 21
Plaats
Bruxelles
Postcode
1000
NUTS-code
BE - BELGIQUE-BELGIË
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
Telefoon
+32 22134421
E-mail
barbara.haubruge@fedasil.be
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.fedasil.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=293468

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

IT-hosting van CMQ DRUPAM en LAMP omgevingen

Referentienummer: FEDASIL_MP-2017 1729-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 72415000 - Verlenen van host-diensten voor websites

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving

IT-hosting van CMQ DRUPAM en LAMP omgevingen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

03-01-2018

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2017-537059

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 08-12-2017

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Aangepaste inventaris (3 posten toegevoegd)

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2048 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!