Rectificatie

Oproep tot kandidaatstelling voor het bekomen van een erkenning als adviesorgaan voor digitale verkiezingssystemen.

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Algemene Directie Instellingen en Bevolking
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Park Atrium Koloniesstraat 11
Plaats
Brussel
Postcode
1000
NUTS-code
BE - BELGIQUE-BELGIË
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
Telefoon
+32 25182558
E-mail
regis.trannoy@rrn.fgov.be
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://eid.belgium.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=291175

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Oproep tot kandidaatstelling voor het bekomen van een erkenning als adviesorgaan voor digitale verkiezingssystemen.

Referentienummer: IBZ-ADIB-ELECT-3-2017-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 72810000 - Automatiseringscontrole

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving

Het is niet strikt genomen een overheidsopdracht die uiteindelijk leidt tot een gunning, maar een oproep tot kandidaatstelling voor het bekomen van een erkenning als adviesorgaan voor digitale verkiezingssystemen (zie beschrijvend document in bijlage) . Het formaat van de aankondiging van een opdracht wordt gebruikt om maximale publiciteit te garanderen voor deze oproep tot kandidaatstelling.
Voorwerp van de oproep
Het adviesorgaan ziet erop toe dat de verkiezingssystemen het stemgeheim bewaren en dat deze voldoen aan het principe van “one man one vote”.
De regelgeving verplicht de bevoegde autoriteit bij ieder verkiezing vast te stellen dat de bij de verkiezing gebruikte digitale systemen en processen de integriteit van de gegevens en het geheim van de stemming waarborgen.
Om tot deze vaststelling te kunnen komen wint de leverancier van het systeem advies in bij een adviesorgaan dat (vooraf) erkend werd door de bevoegde autoriteiten.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

11-01-2018

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2017-536406

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 234-486357

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 06-12-2017

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Er werd een informatiesessie op 10/01/2018 georganiseerd voor de potentiële kandidaten. Naderhand publiceren de overheden het proces-verbaal van de informatiesessie (+ slides + antwoorden op de vragen) op de website e-notification.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1763 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!