Rectificatie

Overheidsopdracht voor de modernisering van de website www.verkiezingen.fgov.be en het onderhoud hiervan

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Algemene Directie Instellingen en Bevolking
Nationaal identificatienummer
0308.356.862_113
Postadres
Park Atrium Koloniesstraat 11
Plaats
Brussel
Postcode
1000
NUTS-code
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
Telefoon
+32 25182558
E-mail
regis.trannoy@rrn.fgov.be
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://eid.belgium.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=300686

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Overheidsopdracht voor de modernisering van de website www.verkiezingen.fgov.be en het onderhoud hiervan

Referentienummer: IBZ-ADIB-ELECT-1-2018-F50_1

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 72413000 - Diensten voor het ontwerpen van websites

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving

De AD Instellingen en Bevolking van de FOD Binnenlandse Zaken wenst haar website www.verkiezingen.fgov.be te vernieuwen (met inbegrip van de pagina’s http://verkiezingen.fgov.be/stat/nl/statelc/elec.php?sdate=2012-08-01) volgens hetzelfde ontwerp als de websites www.crisiscentrum.be / www.civieleveiligheid.be / www.ibz.be. Het grafische thema bestaat al en kan geleverd worden voor een DRUPAL 7-omgeving, maar wij wensen te migreren naar een DRUPAL 8-omgeving. Deze template moet responsive zijn en aangepast aan de navigatie op tablets en smartphones en op gelijkaardige wijze weergegeven worden op Internet explorer, Chrome, Firefox, Safari en Opera. De code moet compatibel zijn met de Anysurfer-vereisten.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

12-03-2018

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2018-505145

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 26-02-2018

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.4)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
12-03-2018
Te lezen:
15-03-2018

Overige nadere inlichtingen

Gevolg met probleem van e-tendering

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1597 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!