Aankondiging van een opdracht – nutssectoren

Financiële diensten van het type "Acquiring"

De MIVB wenst gebruik te maken van de diensten van een "Acquirer" voor betalingen per debet (betalingsschema's die het meest worden gebruikt in België) en krediet (betalingsschema's die het meest worden gebruikt in België) bankkaarten die zullen worden gedaan via vaste terminals gekoppeld aan een POS-loket ("Point of Sales"), betaalterminals die in AVMs ("Automatic Vending Machines") geïntegreerd zijn, mobiele betaalterminals en via internet. Het huidige aantal betaalterminals bestaat uit 508 terminals (70 YOMANI, 420 XENTEO, 18 YOXIMO).
De "Koper" moet de jaarlijkse verwerking toestaan van ten minste 5.500.000 pintransacties voor een bedrag van EUR 100 miljoen, ten minste 1.500.000 creditcardtransacties voor een bedrag van EUR 20 miljoen en meer dan 100.000 transacties via internet (verkoopkanaal in sterke groei) voor een bedrag van 5 miljoen EUR.


Datum van verzending van deze aankondiging
03-04-2018
Publicatiedatum
05-04-2018
Deadline
03-05-2018
Regiocodes (NUTS)
BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Opdrachtcodes (CPV)
66172000 - Afhandelen van financiële transacties en clearingsdiensten
Contracttype
Diensten
Procedure
Onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel - Procurement & Logistics Department
Postadres
Koningsstraat 76
Plaats
Brussel
Postcode
1000
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Francis Van Peborgh
E-mail
itquotes@stib.brussels

Geraamde waarde

Waarde zonder btw
6400000.00 EUR

Voorwaarden voor deelneming

Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

-

Economische en financiële draagkracht

- De economische en financiële draagkracht van de kandidaten zal gecontroleerd worden op basis van financiële gegevens (de omzet, balansen en resultatenrekeningen).
- De kandidaat zal aan de MIVB de laatste 2 neergelegde balansen en resultatenrekeningen van de onderneming (modellen neergelegd bij de NBB) overmaken of de link naar de website waarop deze documenten gratis kunnen worden gedownload communiceren. Voor Belgische bedrijven is dit niet verplicht, aangezien de MIVB de jaarrekeningen kan opvragen afkomstig van de balanscentrale van de Nationale Bank van België, voor zover deze gepubliceerd werden.
- De specifieke jaaromzet: de jaaromzet die werd behaald met het gedeelte waarop de aankondiging van een opdracht betrekking heeft.
De kandidaat zal een verklaring overmaken betreffende zijn omzetcijfer voor de gevraagde leveringen, en dit voor de 3 meest recente beschikbare boekjaren. (In te vullen in het UEA Deel IV: Selectiecriteria IV punt B).

Eventuele minimumeisen:

- De gemiddelde jaaromzet voor de gevraagde leveringen, berekend voor de 3 meest recente beschikbare boekjaren, moet meer dan 5.000.000 EUR bedragen.
- De MIVB zal de kandidaten uitsluiten, waarvan de financiële gegevens (balansen en resultatenrekeningen) niet bewijzen dat zij over de capaciteit beschikken om de opdracht zoals beschreven in de rubrieken II.1.4 tot een goed einde te brengen. Zij zal al de kandidaten uitsluiten waarvan de eigen fondsen negatief zijn.
De bewijsstukken ivm. de economische en financiële capaciteit moeten bij uw kandidatuurstelling en UEA gevoegd worden.

Technische en beroepsbekwaamheid

1°- een lijst met referenties van leveringen uitgevoerd in de afgelopen 5 jaar binnen het Openbaar Vervoer sector of gelijkwaardige met vermelding van:
- een beschrijving van de opdracht (met beschrijving van de gebruikte technologieën),
- het bedrag,
- duur van het contract, de datum,
- de naam van de betreffende onderneming ( + de gegevens van een contactpersoon).
(In te vullen in het UEA Deel IV: Selectiecriteria IV punt C).
2°- getekende tevredenheidsattesten, opgemaakt door de klanten (bij het kandidaatstellingsdossier te voegen).
3° - De aanvrager moet aantonen dat hij in staat is backoffice-oplossingen en interfaces met ERP-systemen (zoals SAP) te ontwikkelen, zijn capaciteit om betalingsgegevens te verwerken om rapportage en statistieken te genereren op een open en interactieve manier voor gebruikers. De verschillende bovengenoemde criteria van technische capaciteit moeten in het kandidatuurdossier gedocumenteerd worden.

Eventuele minimumeisen:

Minimum een referentie van een gelijkaardig opdracht vergezeld van een tevredenheidsattest getekend door de klant.