Aankondiging van een opdracht

BMB/DPT–DPW/2015.0839 RAAMOVEREENKOMST VOOR DE UITWERKING VAN ARCHITECTURALE VERLICHTINGSONTWERPEN VOOR VERSCHILLENDE MONUMENTEN EN SITES IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

Het voorwerp van deze opdracht is de uitwerking van architecturale verlichtingsontwerpen voor verschillende monumenten en sites in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Het betreft een raamovereenkomst. Elke latere opdracht zal overeenstemmen met een gebouw of monument in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest waarvoor er een analyse en een verlichtingsontwerp zal worden gevraagd. De opdracht van opvolging van de uitvoering van de verschillende architecturale verlichtingsontwerpen maakt ook deel uit van deze opdracht. De levering en plaatsing van het nodige verlichtingsmateriaal voor de verlichtingsontwerpen maakt dan weer het voorwerp uit van een andere opdracht.
Context van de raamovereenkomst
In het kader van de actualisering van het Lichtplan van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden verschillende (openbare of particuliere) gebouwen en monumenten en enkele openbare ruimtes (wegen, pleinen, parken, …) in aanmerking genomen om overeenkomstig de in het Lichtplan opgenomen principes verlicht te worden.
In overeenstemming met de oriëntatienota van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende het gewestelijk Lichtplan, dat medeondertekend werd door de minister-president, de minister bevoegd voor Mobiliteit en Openbare Werken en de minister bevoegd voor Leefmilieu en Energie, zal de actualisering van het gewestelijke Lichtplan gelijktijdig met en via de verwezenlijking van verschillende concrete projecten gebeuren.
Om de principes van het Lichtplan van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest – dat nog geactualiseerd wordt – te vertalen in verschillende van die concrete projecten, is het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op zoek naar lichtdesigners. Hen zal gevraagd worden projecten uit te werken rekening houdend met deze principes, maar ook met de evolutie van de kennis op het vlak van openbare verlichting.
De lijst met in het kader van deze opdracht geplande projecten is afhankelijk van de voortgang van de gelijktijdige studie voor de actualisering van het Lichtplan van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Een deel van de projecten is opgenomen in de lijst van de 90 sites zoals vermeld in het Lichtplan 2012, maar enkele projecten kunnen er niet mee overeenstemmen op grond van de conclusies van de actualiseringsstudie.

Publicatiedatum
07-10-2016
Deadline
08-11-2016 om 11:00
Opdrachtcodes (CPV)
71242000 - Project- en ontwerpvoorbereiding, kostenraming
79311000 - Uitvoeren van studies
79421200 - Maken van projecten, met uitzondering van projecten bij bouwwerkzaamheden
31527200 - Buitenverlichting
Regiocodes (NUTS)
BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Contracttype
Diensten - Dienstencategorie nr 12
Procedure
Versnelde onderhandelingsprocedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Gewestelijke Overheidsdienst Brussel, Brussel Mobiliteit
Postadres
Vooruitgangstraat 80/1, 1035 Brussel, BE
Contactpunt(en)
Directie Projecten en Werken inzake Weginrichtingen
Ter attentie van
ir Alain Lefebvre, Directeur

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

Totale hoeveelheid of omvang:

Onderhavige opdracht maakt het voorwerp uit van meerdere latere opdrachten die de aanbestedende overheid plaatst naargelang de behoeften en overeenkomstig de modaliteiten van onderhavig bestek. Door de goedkeuring van de offerte verbindt de aanbestedende overheid zich ertoe gedurende de geldigheidstermijn van de opdracht, latere opdrachten te plaatsen waarvan het totale bedrag minstens 100.000 euro incl. BTW en ten hoogste 250.000 euro incl. BTW. Dit bedrag wordt verdeeld onder de dienstverleners volgens de modaliteiten voorzien in het artikel 138 in het bestek.

Geraamde totale waarde van de aankopen voor de gehele duur van de raamovereenkomst:

Tussen 82644.63 EURen 82644.63 EUR

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Art. 58 tot 60: Algemene bepalingen
1. De A.O. zal zelf, via elektronische raadpleging van de federale databanken die beschouwd worden als authentieke bronnen (federale informaticatoepassing «DIGIFLOW»), de volgende inlichtingen of documenten verzamelen:
• Voor de inschrijvers die personeel tewerkstellen dat onderworpen is aan de Belgische sociale zekerheid: de inlichtingen of documenten m.b.t. het attest van betaling van de sociale zekerheidsbijdragen.
• Voor de Belgische inschrijvers:
- het attest van niet-faillissement,
- het attest waaruit blijkt dat de inschrijver in orde is met de betaling van zijn belastingen.
2. De inschrijver dient de gevraagde inlichtingen en documenten voor te leggen, zelfs indien hij dit reeds gedaan heeft voor een andere procedure, uitgeschreven door dezelfde A.O..
Art. 61 tot 66: Toegangsrecht
Impliciete verklaring op erewoord:
Louter door het indienen van zijn offerte, verklaart de inschrijver dat hij zich niet in een van de uitsluitingsgevallen bevindt bedoeld in artikel 61, §§ 1 en 2 van het K.B. van 15 juli 2011.
Groeperingen kandidaten/inschrijvers:
Geen enkele partner van een groepering zonder rechtspersoonlijkheid mag zich in een van de uitsluitingssituaties bevinden in de zin van artikel 61, §§ 1 en 2 van het KB van 15 juli 2011. Elke partner van de groepering moet bijgevolg de vereiste bewijsstukken neerleggen. Het volstaat dat de partners van een dergelijke groepering samen voldoen aan de vereisten inzake financiële en economische draagkracht en inzake technische of beroepsbekwaamheid.
Teneinde te voldoen aan de toegangsvoorwaarde bedoeld in artikel 61, §2, 5° van het K.B. van 15 juli 2011, dient de inschrijver die personeel uit een andere lidstaat van de Europese Unie dan België tewerkstelt en dat niet beoogd is door artikel 62, § 1 van het K.B. van 15 juli 2011 een attest in te dienen afgeleverd door de bevoegde buitenlandse overheid waaruit blijkt dat hij aan zijn sociale verplichtingen heeft voldaan in de zin van artikel 62, § 2 van het K.B. van 15 juli 2011.
Teneinde te voldoen aan de toegangsvoorwaarde bedoeld in artikel 61, §2, 6° van het K.B. van 15 juli 2011, dient de niet-Belgische inschrijver een attest in te dienen afgeleverd door de bevoegde buitenlandse overheid waaruit blijkt dat hij in orde is met de betaling van zijn belastingen overeenkomstig de fiscale bepalingen van het land waar hij gevestigd is.
De A.O. onderzoekt de juistheid van de impliciete verklaring op erewoord in hoofde van de inschrijver wiens offerte als beste gerangschikt is. Daartoe, en in het geval dat de A.O. de nuttige inlichtingen niet kan verkrijgen via elektronische weg (federale informaticatoepassing «DIGIFLOW»), vraagt zij de betrokken inschrijver om haar zo snel mogelijk en binnen de vooropgestelde termijn, de inlichtingen of documenten te leveren die toelaten zijn persoonlijke toestand na te gaan.
Indien de A.O. na verificatie vaststelt dat de impliciete verklaring op erewoord, niet of niet meer overeenstemt met de persoonlijke toestand van de inschrijver, dan wordt de inschrijver uitgesloten.
In dit geval maakt de A.O. een nieuwe rangschikking op met inachtneming van de offerte die onmiddellijk na deze van de uitgesloten inschrijver is gerangschikt en onderzoekt ze de persoonlijke toestand van de inschrijver die aldus de nieuwe eerst gerangschikte is, en gaat ze zo verder indien nodig.

Economische en financiële draagkracht

Art. 67 tot 79 – Kwalitatieve selectie
Om de A.O. toe te laten de technische of beroepsbekwaamheid van de inschrijver te controleren, moeten de volgende gegevens/documenten bij de offerte worden gevoegd:
Art. 67 – Financiële en economische draagkracht
De dienstverlener toont zijn financiële en economische draagkracht aan door referenties die bewijzen dat hij bekwaam is om de opdracht tot een goed einde te brengen.
Daartoe legt hij een verklaring voor betreffende de totale omzet over de drie laatste beschikbare boekjaren. Er moet een minimumdrempel van een gemiddelde van € 85.000 (excl. btw) worden gerealiseerd voor de laatste drie jaar.

Vakbekwaamheid

Art. 72 – Technische bekwaamheid van de dienstverlener
De technische bekwaamheid van de inschrijvers zal beoordeeld worden op basis van de volgende criteria en documenten:
1) Het opleidingsniveau en/of de professionele vaardigheden van de dienstverlener, in het bijzonder van hen die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de opdracht: de inschrijver verschaft hiertoe een toelichting betreffende de personen die verantwoordelijk zullen zijn voor de uitvoering van de opdracht en de gedetailleerde curricula vitae van alle teamleden, waarin minstens persoonlijke referentieprojecten, diploma's en beroepstitels worden vermeld, gestaafd door kopieën van diploma's en getuigschriften. Uit deze toelichting moet men kunnen opmaken dat er telkens minstens een expert moet aanwezig zijn bij het ontwerp en de technische uitwerking van een verlichtingsontwerp en dit voor elk mogelijk element van de opdracht, met name: architecturaal erfgoed, monumenten, straten en pleinen. Expertise op het vlak van rationeel energiegebruik en het ontwikkelen van een lichtplan voor een openbare ruimte of een bebouwde kom vormt een troef. De persoon of personen in kwestie moet(en) over minstens drie jaar relevante ervaring beschikken.
2) Lijst met referenties: de inschrijver moet bij zijn offerte een lijst voegen met de diensten in verband met verlichtingsprojecten voor de openbare ruimte (wegen, pleinen, parken), architecturaal erfgoed en monumenten die geleverd werden in de loop van de laatste 3 jaar. Uit deze lijst met diensten moet blijken dat de dienstverlener een toereikende ervaring kan aantonen in het creëren van stedelijke verlichtingsprojecten.
Voor elke referentie moet men het budget en de datum van voltooiing vermelden, alsook de opdrachtgevers in kwestie voor elk project. De diensten worden gestaafd aan de hand van door de bevoegde overheid uitgereikte of medeondertekende getuigschriften of – in het geval van aan een particuliere vennootschap geleverde diensten – een getuigschrift van een gemachtigde vertegenwoordiger van de vennootschap of – bij ontstentenis – eenvoudigweg een verklaring op erewoord van de inschrijver. De inschrijver vermeldt voor elke referentie ook de naam en contactgegevens van de (openbare of particuliere) opdrachtgever en – in het geval van onderaanbesteding of een tijdelijke vereniging – het werkelijk zelf uitgevoerde deel van de studie. De inschrijver moet bij elke referentie ook visueel ondersteuningsmateriaal (foto's, illustraties, …) voegen.
Beroep op de bekwaamheid van andere entiteiten :
Om te bewijzen dat hij voldoet aan de bovengenoemde eisen inzake technische of beroepsbekwaamheid, mag de kandidaat/inschrijver ook een beroep doen op andere entiteiten, ongeacht de juridische aard van zijn band met die entiteiten (onderaannemers, verbonden ondernemingen …).
In dat geval moet de kandidaat/inschrijver ook een schriftelijke verklaring van die entiteiten bij zijn offerte voegen, waarin zij zich ertoe verbinden de nodige middelen die ter beschikking staan van de kandidaat/inschrijver in te zetten voor de uitvoering van de opdracht.
Door deze schriftelijke verklaring te ondertekenen, verklaren de entiteiten zich niet in een of meer van de uitsluitingssituaties te bevinden zoals bedoeld in artikel 61, §§ 1 en 2 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011.
In voorkomend geval zal de A.O. langs elektronische weg controleren of de entiteiten in orde zijn met hun verplichtingen betreffende de betaling van hun sociale zekerheidsbijdragen en met hun beroepsmatige fiscale verplichtingen.

Eventuele minimumeisen:

Klasse: N/A, Categorie: N/A

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1739 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!