Aankondiging van een gegunde opdracht

Raamcontract SAP 2017

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Kind en Gezin
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Hallepoortlaan 27
Plaats
Brussel
Postcode
1060
NUTS-code
BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
De heer Walter Hooft
Telefoon
+32 25331419
E-mail
walter.hooft@kindengezin.be
Fax
+32 25341382

Internetadres(sen)

Hoofdadres:   http://www.kindengezin.be

Adres van het kopersprofiel:   -

I.2) Gezamenlijke aanbesteding

De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding:   neen

In geval van een gezamenlijke aanbesteding waar meerdere landen bij betrokken zijn – vermeld de toepasselijke nationale wetgeving op het gebied van aanbestedingen:   -

De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale:   ja

I.4) Soort aanbestedende dienst

Regionaal of plaatselijk agentschap/bureau

I.5) Hoofdactiviteit

Andere activiteit:   Niet gespecifieerd

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Raamcontract SAP 2017

Referentienummer:   ICT 2017-007

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie:   72600000 - Diensten voor computerondersteuning en -advies

CPV-code subcategorie:   -

II.1.3) Type opdracht

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving

zie II.2.4

II.1.6) Inlichtingen over percelen

Verdeling in percelen:   neen

II.1.7) Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)

Waarde:   915.655,00

Munt:   EUR

II.2) Beschrijving

II.2.1) Benaming

-

Perceel nr.:   -

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

CPV-code hoofdcategorie:   72212900 - Diensten voor ontwikkeling van diverse software en computersystemen

CPV-code subcategorie:   -

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:   BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

Voornaamste plaats van uitvoering:   Kind & Gezin

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding

Exploitatie en ontwikkeling van SAP Netweaver omgeving
Dit omvat concreet :
1. Hosting van de basisinfrastructuurcomponenten (servers, netwerk, beveiliging, gegevensopslag, ..) en bijhorende systeemdiensten op niveau Operating Systeem en Database. Virtualisatie is toegestaan.
Dit voor de platformen SAP ERP (Abap-stack), SAP Java Stack (voor SAP Java processen), SAP IDM en SAP PI, eRecruitment
2. SAP Basis beheer. Dit voor de platformen SAP ERP (Abap stack), SAP Java Stack (voor SAP Java processen), SAP IDM, SAP PI en SAP Portaal.
3. SAP Netweaver ontwikkeling : Alle SAP en non – SAP technische diensten voor SAP ERP, SAP IDM, SAP PI en SAP Portaal ondermeer :
a. ABAP – maatwerk
b. ESS/MSS ABAP/J2EE
c. Webdynpro ABAP/J2EE
d. BSP – maatwerk
e. Adobe Flex / Adobe Interactive Forms
f. SAP Portaal application consultancy : projecten en SLA
g. SAP IDM consultancy : projecten en SLA
h. SAP PI consultancy : projecten en SLA
i. SAP Workflow
j. REMSIS eRecruitment
k. Specifieke interfaces met K&G systemen met behulp van ftp en webservices via SAP-PI
4. Beheer SAP :
a. Uittekenen van de SAP architectuur + integratie in K&G enterprise architectuur.
b. SAP/IT beheer : opstellen van afdwingbare procedures ( ontwikkeling en exploitatie) met behulp van SAP Solution Manager.

De looptijd van het raamcontract is 5 jaar.
Dit contract garandeert GEEN exclusiviteit i.v.m. de levering van de vermelde diensten.
De mogelijkheid bestaat dat andere entiteiten van de Vlaamse overheid toetreden.

II.2.5) Gunningscriteria

De onderstaande criteria

Prijs - Weging:   50

Kwaliteitscriterium - Naam:   Kwaliteit van exploitatie SAP Netweaver omgeving  / Weging:   15

Kwaliteitscriterium - Naam:   kwaliteit van ontwikkeling SAP Netweaver omgeving  / Weging:   15

Kwaliteitscriterium - Naam:   kwaliteit van integratie/beheer  / Weging:   10

Kwaliteitscriterium - Naam:   aangeboden voorwaarden in Service Level Agreement  / Weging:   10

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties:   neen

Beschrijving van opties:   -

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd:   neen

II.2.14) Nadere inlichtingen

-

Afdeling IV: Procedure

IV.1) Beschrijving

IV.1.1) Type procedure

Openbare procedure

IV.1.3) Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem

De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst:   ja

Er is een dynamisch aankoopsysteem ingesteld:   neen

IV.1.6) Inlichtingen over elektronische veiling

Er is gebruikgemaakt van een elektronische veiling:   neen

IV.1.8) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)

De opdracht valt onder de GPA:   ja

IV.2) Administratieve inlichtingen

IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Nummer van de aankondiging in het PB S:   2017/S 163-336141

IV.2.8) Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem

De aankondiging houdt de stopzetting van het dynamische aankoopsysteem in dat in het kader van de voornoemde aankondiging van een opdracht werd bekendgemaakt:   neen

IV.2.9) Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

De aanbestedende dienst zal geen andere opdrachten gunnen op basis van de voornoemde vooraankondiging:   neen


Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.:   ICT 2017-007

Perceel nr.:   1

Benaming:   Raamcontract SAP 2017

Een opdracht/perceel wordt gegund:   ja

V.2) Gunning van een opdracht Perceel nr.: 1

V.2.1) Datum van de sluiting van de overeenkomst

03-01-2018

V.2.2) Inlichtingen over inschrijvingen

Aantal inschrijvingen:   3

Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven:   1

Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten:   0

Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU:   0

Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen:   3

De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   neen

V.2.3) Naam en adres van de contractant

Officiële benaming
Delaware Consulting, CVBA
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Kapel Ter Bede 86
Plaats
Kortrijk
NUTS-code
BE
Postcode
8500
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
+32 56274444
E-mail
gunter.dewitte@delawareconsulting.com
Fax
+32 56274448
Internetadres
-
De contractant is een mkb-bedrijf
neen

V.2.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel

Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel:   -

Totale waarde van de opdracht/het perceel:   915.655,00 EUR

Laagste offerte:   -

Hoogste offerte:   -

V.2.5) Inlichtingen over uitbesteding

De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed:   neen

Deel:   -

Korte beschrijving van het deel van de opdracht dat wordt uitbesteed:   -


Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3) Nadere inlichtingen

-

VI.4) Beroepsprocedures

VI.4.1) Beroepsinstantie

Officiële benaming
Verhaalinstanties Overheidsopdrachten zoals bepaald in Art. 24 [Wet 17/06/2013].Bij schorsing wordt de aanbestedende overheid op de hoogte gebracht.
Postadres
-
Plaats
nvt
Postcode
-
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

Officiële benaming
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
Land
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.3) Beroepsprocedure

Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:   Art. 23 [Wet 17/06/2013] § 1. De verhaalprocedures worden, op straffe van niet-ontvankelijkheid, ingesteld binnen de in de §§ 2 tot 4, 5, eerste lid, en 6, bedoelde termijnen vanaf de bekendmaking, de kennisgeving of de kennisneming van de rechtshandeling, al naargelang. Wanneer deze wet een mededelingsplicht oplegt, in geval van niet-gelijktijdige zendingen, beginnen de termijnen te lopen vanaf de dag van de laatste verzending. In elk geval beginnen de termijnen maar te lopen voor zover de motivering is meegedeeld. § 2. Het in artikel 14 bedoelde verhaal tot vernietiging wordt ingesteld binnen een termijn van zestig dagen, onverminderd artikel 9/1, § 2, tweede lid. § 3. De in artikel 15 bedoelde vordering tot schorsing wordt ingediend binnen een termijn van vijftien dagen. Ingeval toepassing wordt gemaakt van artikel 18 bedraagt de termijn tien dagen. § 4. Onverminderd de bepalingen die van toepassing zijn op de schadevergoeding tot herstel bedoeld in artikel 11bis van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, worden het verhaal tot schadevergoeding en de vordering tot forfaitaire schadevergoeding, bedoeld in artikel 16, ingesteld binnen een termijn van vijf jaar § 5. Het in artikel 17 bedoelde verhaal tot onverbindendverklaring wordt ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat de dag waarop de aanbestedende instantie, hetzij: 1° de aankondiging van gegunde opdracht of concessie heeft bekendgemaakt overeenkomstig de daartoe vastgestelde bepalingen, wanneer de aanbestedende instantie beslist heeft deze opdracht of concessie te plaatsen zonder voorafgaande bekendmaking van een aankondiging van opdracht of van concessie in het Publicatieblad van de Europese Unie en het Bulletin der Aanbestedingen en de aankondiging van gegunde opdracht of concessie de rechtvaardiging van deze beslissing bevat, of 2° de betrokken kandidaten en inschrijvers ervan in kennis heeft gesteld dat de opdracht of de concessie werd gesloten en hen tegelijk de gemotiveerde beslissing heeft meegedeeld die op hen betrekking heeft. De verhaaltermijn bedraagt zes maanden vanaf de dag waarop de opdracht of de concessie werd gesloten, wanneer de aanbestedende instantie de bepalingen van het eerste lid niet naleeft. § 6. Het in artikel 22 bedoelde verhaal tot alternatieve sancties wordt ingesteld binnen een termijn van zes maanden.

VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

Officiële benaming
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
Land
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

16-01-2018

Bijlage D1 – Algemene aanbesteding: Motivering voor de gunning van de opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie

1. Motivering voor de keuze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in overeenstemming met artikel 32 van Richtlijn 2014/24/EU

Geen (geschikte) inschrijvingen/aanvragen tot deelneming in het kader van een:

openbare procedure:   neen

niet-openbare procedure:   neen

De desbetreffende producten worden uitsluitend vervaardigd ten behoeve van onderzoek, proefneming, studie of ontwikkeling overeenkomstig de in de richtlijn vermelde voorwaarden:   -

De werken, leveringen of diensten kunnen om de volgende reden alleen door een bepaalde ondernemer worden verricht:

geen mededinging om technische redenen:   neen

aanbesteding met als doel het vervaardigen of verwerven van een uniek kunstwerk of het leveren van een unieke artistieke prestatie:   neen

bescherming van uitsluitende rechten, met inbegrip van intellectuele-eigendomsrechten:   neen

Dwingende spoed als gevolg van gebeurtenissen die door de aanbestedende dienst niet konden worden voorzien, volgens de in de richtlijn vermelde strikte voorwaarden :   neen

Aanvullende leveringen door de oorspronkelijke leverancier, besteld volgens de in de richtlijn vermelde strikte voorwaarden:   neen

Nieuwe werken/diensten die een herhaling zijn van bestaande werken/diensten en die zijn besteld volgens de in de richtlijn vermelde strikte voorwaarden:   -

De opdracht voor diensten wordt gegund aan de winnaar of een van de winnaars volgens de regels inzake prijsvragen voor ontwerpen:   -

Aanbesteding van op een grondstoffenmarkt genoteerde en aangekochte goederen:   -

Aankopen van leveringen of diensten tegen bijzonder gunstige voorwaarden:

bij een leverancier die definitief zijn handelsactiviteit stopzet:   -

bescherming van uitsluitende rechten, met inbegrip van intellectuele-eigendomsrechten:   -

2. Andere motivering voor de gunning van de opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie

De aanbesteding valt buiten het toepassingsgebied van de richtlijn:   neen

3. Verklaring

-

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1763 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!