Aankondiging van een opdracht

BIJHOUDING VAN DE KAART BRUSSELS URBIS

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest
Nationaal identificatienummer
0240.678.477_243
Postadres
Kunstlaan 21
Plaats
Brussel
Postcode
1000
NUTS-code
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
Telefoon
-
E-mail
csc2018.011@cirb.brussels
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres:   https://cirb.brussels/fr/quoi-de-neuf/procedures-de-marche-en-cours/csc2018-0011

Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=323793

I.2) Gezamenlijke aanbesteding

De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding:   neen

In geval van een gezamenlijke aanbesteding waar meerdere landen bij betrokken zijn – vermeld de toepasselijke nationale wetgeving op het gebied van aanbestedingen:   -

De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale:   neen

I.3) Communicatie

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op

Officiële benaming
-
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
NUTS-code
-
Land
-
Contactpersoon
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Hoofdadres
-
Adres van het kopersprofiel
-

De toegang tot de aanbestedingsstukken is beperkt. Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen op:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=323793

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend

Officiële benaming
-
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
NUTS-code
-
Land
-
Contactpersoon
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Hoofdadres
-
Adres van het kopersprofiel
-

via elektronische weg op:   https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=CIRB-CSC2018.011-F02

Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: -

I.4) Soort aanbestedende dienst

Regionale of plaatselijke instantie

I.5) Hoofdactiviteit

Andere activiteit:   Informatica

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

BIJHOUDING VAN DE KAART BRUSSELS URBIS

Referentienummer:   CIRB-CSC2018.011-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie:   72000000 - IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning

CPV-code subcategorie:   -

II.1.3) Type opdracht

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving

Voorliggende opdracht behelst de inzameling en verwerking van gegeoreferentieerde beelden en vectorgegevens alsook de aanlevering van softwareoplossingen die moeten dienen voor het bijhouden en verder ontwikkelen van UrbIS in het kader van een meerjarenplan.
De verrichting zijn opgedeeld in twee percelen:
• Perceel 1: Terrestrische topografie
• Perceel 2: Mobile/Indoor mapping
Perceel 1 en 2 worden respectievelijk beschreven in punt « B.1. Perceel 1: Terrestrische topografie» en « B.2. Perceel 2: Mobile/indoor mapping » in deel B met als titel « Functionele en technische bepalingen».
De opdracht wordt gegund door middel van een open procedure, met name een offerteaanvraag.

II.1.5) Geraamde totale waarde

-

II.1.6) Inlichtingen over percelen

Verdeling in percelen:   ja

Inschrijvingen mogen worden ingediend voor:   alle percelen:

Maximumaantal percelen dat aan één inschrijver mag worden gegund:   -

De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor opdrachten te gunnen waarbij de volgende percelen of groepen van percelen worden gecombineerd:   -


II.2) Beschrijving Perceel nr.: 1

II.2.1) Benaming

Terrestrische topografie

Perceel nr.:   1

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

CPV-code hoofdcategorie:   71355000 - Landmeetkundige diensten

CPV-code subcategorie:   -

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:   BE - BELGIQUE-BELGIË

Voornaamste plaats van uitvoering:   -

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding

Perceel 1 betreft de uitvoering van terrestrische topografische opnemingen overeenkomstig de technische specificaties zoals in de onderstaande hoofdstukken en de bijbehorende technische bijlagen G1, G2 en G3 vermeld.
Deze drie bijlagen beschrijven de op te nemen entiteiten en hun karakteristieken.

II.2.5) Gunningscriteria

De onderstaande criteria

II.2.6) Geraamde waarde

-

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem

Looptijd in maanden:   48

Deze opdracht kan worden verlengd:   neen

Beschrijving van verlengingen:   -

II.2.9) Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd

Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:   -

II.2.10) Inlichtingen over varianten

Varianten worden geaccepteerd:   neen

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties:   ja

Beschrijving van opties:   Zie punt B.1.3. en B.2.7. van het BB2018.011

II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi

Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus bevatten:   neen

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd:   neen

II.2.14) Nadere inlichtingen

-


II.2) Beschrijving Perceel nr.: 2

II.2.1) Benaming

Mobile/Indoor Mapping

Perceel nr.:   2

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

CPV-code hoofdcategorie:   71355000 - Landmeetkundige diensten

CPV-code subcategorie:   -

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:   BE - BELGIQUE-BELGIË

Voornaamste plaats van uitvoering:   Brussel

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding

Perceel 2 betreft de uitvoering van een reeks verrichtingen voor het opstellen, onderhouden, hosten, raadplegen en benutten op het internet en/of eventueel op losstaande wijze van door middel van autonome softwareoplossingen, van een databank bestaande uit panoramische «360°»-beelden en/of LiDAR-gegevens die binnen of buiten bouwwerken ingezameld zijn door middel van technologieën op het gebied van mobile mapping, indoor mapping, topografie, alsook het beheer van vectoriële gegevens.

II.2.5) Gunningscriteria

De onderstaande criteria

II.2.6) Geraamde waarde

-

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem

Looptijd in maanden:   48

Deze opdracht kan worden verlengd:   neen

Beschrijving van verlengingen:   -

II.2.9) Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd

Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:   -

II.2.10) Inlichtingen over varianten

Varianten worden geaccepteerd:   neen

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties:   ja

Beschrijving van opties:   Zie punt B.1.3. en B.2.7. van het Bijzonder Bestek

II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi

Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus bevatten:   neen

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd:   neen

II.2.14) Nadere inlichtingen

-


Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1) Voorwaarden voor deelneming

III.1.1) Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

-

III.1.2) Economische en financiële draagkracht

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken:   neen

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

- Voor perceel 1:
A) een verklaring betreffende de totale omzet en, in voorkomend geval, de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is, over de laatste drie beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum van de onderneming of van de datum waarop de ondernemer met zijn bedrijvigheid is begonnen.
Opdat de inschrijver de financiële en economische draagkracht zou hebben om de opdracht uit te voeren, eist de aanbestedende overheid dat hij een totale jaaromzet kan voorleggen van minstens tweehonderd vijftig duizend euro (250.000 €).
B) Alsook het bewijs van een verzekering «beroepsrisico’s» of, in voorkomend geval een bankverklaring die alle risico’s dekt die zich bij de uitvoering van de opdrachten voor perceel 1 kunnen voordoen.
- Voor perceel 2:
A) een verklaring betreffende de totale omzet en, in voorkomend geval, de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is, over de laatste drie beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum van de onderneming of van de datum waarop de ondernemer met zijn bedrijvigheid is begonnen.
Opdat de inschrijver de financiële en economische draagkracht zou hebben om de opdracht uit te voeren, eist de aanbestedende overheid dat hij een totale jaaromzet kan voorleggen van minstens zevenhonderd vijftig duizend euro (750.000 €).
B) Alsook het bewijs van een verzekering «beroepsrisico’s» of, in voorkomend geval een bankverklaring die alle risico’s dekt die zich bij de uitvoering van de opdrachten voor perceel 2 kunnen voordoen

Eventuele minimumeisen:

-

III.1.3) Technische en beroepsbekwaamheid

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken:   neen

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

- Voor perceel 1:
A) door een verklaring die opgave doet van het gemiddelde personeelsbestand van de inschrijver op jaarbasis gedurende de laatste drie opeenvolgende jaren. Voor perceel 1 moet dat personeelsbestand groot genoeg zijn om de inschrijver in staat te stellen tezelfdertijd opnemingen te doen van twee geografisch onderscheiden zones, met de inzet van afzonderlijke teams. De inschrijver dient in zijn verklaring de identiteit te vermelden van zijn personeelsleden die in de teams zullen zitten, die voor de uitvoering van gelijktijdige opdrachten ingezet zullen worden.

B) Door een omstandige beschrijving van minstens drie projecten die verband houden met het voorwerp van perceel 1 (die beschrijving dient te gebeuren aan de hand van model dat terug te vinden is in punt D.1. « Referentiemodel van de projecten»). Deze projecten moeten door de inschrijvers de voorbije drie jaar in België of in het buitenland uitgevoerd zijn. Die projecten werden uitgevoerd door hetzelfde personeel dat allicht ook ingezet zal worden voor de uitvoering van elk perceel en dat over de nodige specifieke kwalificaties beschikt voor de goede uitvoering van elke opdracht.
C) door voorlegging van de cv’s van het personeel en de kaderleden van de inschrijver, met opgave van de gevolgde studies of beroepskwalificaties van de dienstverlener, en dit in het bijzonder voor de verantwoordelijke(n) die voor het verstrekken van de dienst ingezet kan/kunnen worden;
- Voor perceel 2:
A) door een verklaring die opgave doet van het gemiddelde personeelsbestand van de inschrijver op jaarbasis gedurende de laatste drie opeenvolgende jaren; Voor perceel 2 moet dat personeelsbestand groot genoeg zijn om de inschrijver in staat te stellen tezelfdertijd outdoor en indoor opnemingen te doen van twee geografisch onderscheiden gebouwen, met de inzet van afzonderlijke teams De inschrijver dient in zijn verklaring de identiteit te vermelden van zijn personeelsleden die in de teams zullen zitten, die voor de uitvoering van gelijktijdige opdrachten ingezet zullen worden.
B) Door een omstandige beschrijving van minstens drie projecten die verband houden met het voorwerp van perceel 2 (die beschrijving dient te gebeuren aan de hand van model dat terug te vinden is in punt D.1. « Referentiemodel van de projecten»). Van de drie beschreven projecten dienen er minstens twee uitdrukkelijk en rechtstreeks verband houden met mobile mapping.
C) door voorlegging van de cv’s van het personeel en de kaderleden van de inschrijver, met opgave van de gevolgde studies of beroepskwalificaties van de dienstverlener, en dit in het bijzonder voor de verantwoordelijke(n) die voor het verstrekken van de dienst ingezet kan/kunnen worden;

Eventuele minimumeisen:

-

III.1.5 Informatie over voorbehouden opdrachten

De opdracht is voorbehouden aan sociale werkplaatsen en ondernemers die de sociale en professionele integratie van kansarmen of personen met een handicap tot doel hebben:   neen

De uitvoering van de opdracht is beperkt tot het kader van programma’s voor beschermde arbeid:   neen

III.2) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.1) Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep

Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden:   -

Verwijzing naar de toepasselijke wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling:   -

III.2.2) Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht

-

III.2.2) Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast:   neen

Afdeling IV: Procedure

IV.1) Beschrijving

IV.1.1) Type procedure

IV.1.3) Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem

De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst:   neen

In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar:   -

De aanbesteding houdt de instelling van een dynamisch aankoopsysteem in:   neen

Extra aankopers kunnen gebruikmaken van het dynamische aankoopsysteem:   neen

IV.1.4) Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog

Gebruikmaking van een procedure in achtereenvolgende fasen waarbij geleidelijk het aantal te bespreken oplossingen of ter onderhandeling openstaande inschrijvingen wordt beperkt:   neen

IV.1.5) Inlichtingen inzake onderhandeling

De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor de opdracht te gunnen op basis van de initiële inschrijvingen zonder onderhandelingen te voeren:   neen

IV.1.6) Inlichtingen over elektronische veiling

Er wordt gebruikgemaakt van een elektronische veiling:   neen

Nadere inlichtingen over de elektronische veiling:   -

IV.1.8) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)

De opdracht valt onder de GPA:   ja

IV.2) Administratieve inlichtingen

IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Nummer van de aankondiging in het PB S:   -

IV.2.2) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen

Datum:   10-12-2018

Plaatselijke tijd:   14:00

IV.2.3) Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden

-

IV.2.4) Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming

FR, NL

IV.2.6) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen

Looptijd in maanden:  

IV.2.7) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Datum:   10-12-2018

Plaatselijke tijd:   14:00

Plaats:   -

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:   -

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1) Inlichtingen over periodiciteit

Periodieke opdracht:   neen

Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:   -

VI.2) Inlichtingen over elektronische workflows

Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing:   neen

Elektronische facturering wordt aanvaard:   neen

Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen:   neen

VI.3) Nadere inlichtingen

-

VI.4) Beroepsprocedures

VI.4.1) Beroepsinstantie

Officiële benaming
Raad van State
Postadres
Wetenschapsstraat 33
Plaats
Brussel
Postcode
1000
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

Officiële benaming
Raad van State
Postadres
Wetenschapsstraat 33
Plaats
Brussel
Postcode
1000
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.3) Beroepsprocedure

Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:   -

VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

Officiële benaming
Raad van State
Postadres
Wetenschapsstraat 33
Plaats
Brussel
Postcode
1000
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

31-10-2018

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1676 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!