Aankondiging van een opdracht

Aanleveren, onderhouden en ondersteunen van een common data environment

Deze Opdracht voor Diensten betreft aanleveren, onderhouden en ondersteunen van een Common Data Environment, een gemeenschappelijke plaats waar online de data van BAM projecten wordt ondergebracht.

Datum van verzending van deze aankondiging
24-01-2018
Publicatiedatum
Deadline
09-02-2018
Regiocodes (NUTS)

BE211 - Arr. Antwerpen

Opdrachtcodes (CPV)
48000000 - Software en informatiesystemen
48311000 - Software voor documentenbeheer
48610000 - Databasesystemen
72320000 - Databasediensten
Contracttype
Diensten
Procedure
Openbare procedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel
Postadres
Rijnkaai 37
Plaats
Antwerpen
Postcode
2000
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Christophe Goffi
E-mail
aanbesteding@bamnv.be

Geraamde waarde

Waarde zonder btw
2130000.00 EUR

Voorwaarden voor deelneming

Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

De Bieder dient voldoende betrouwbaar te zijn voor het uitvoeren van de
Opdracht.
Of aan deze vereiste is voldaan, blijkt uit de controle of de Bieder zich bevindt in één van de uitsluitingsgevallen voorzien in
de artikelen 67 t.e.m. 69 van de Wet Overheidsopdrachten 17 juni 2016 en de artikelen 61 t.e.m. 63 van het KB Plaatsing 18
april 2017. Het betreft meer bepaald de verplichte uitsluitingsgronden, de uitsluitingsgronden in verband met fiscale en sociale schulden alsook de facultatieve uitsluitingsgronden.
BAM vereist hiertoe in het kader van de indiening van de Offerte, dat de Bieder Deel III van het zgn. ‘Uniform Europees Aanbestedingsdocument’ (hierna aangeduid als ‘het UEA’), dat als Bijlage 3 bij de Gunningsleidraad is gevoegd, invult en bij zijn Offerte voegt.
Voor een ruimere omschrijving van de (beoordeling van) de uitsluitingsgronden, zie paragraaf 2.1 van het Bestek en het UEA als
bijlage 3 bij het Bestek.

Economische en financiële draagkracht

-

Eventuele minimumeisen:

-

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken: ja

Technische en beroepsbekwaamheid

-

Eventuele minimumeisen:

-

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken: ja

Registreer

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1120 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Registreer