Aankondiging van een opdracht

Aanleveren, onderhouden en ondersteunen van een common data environment

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel
Nationaal identificatienummer
0860.139.085_23753
Postadres
Rijnkaai 37
Plaats
Antwerpen
Postcode
2000
NUTS-code
BE211 - Arr. Antwerpen
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Christophe Goffi
Telefoon
+32 32030030
E-mail
aanbesteding@bamnv.be
Fax
+32 32010031

Internetadres(sen)

Hoofdadres:   http://www.bamnv.be

Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=297373

I.2) Gezamenlijke aanbesteding

De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding:   neen

In geval van een gezamenlijke aanbesteding waar meerdere landen bij betrokken zijn – vermeld de toepasselijke nationale wetgeving op het gebied van aanbestedingen:   -

De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale:   neen

I.3) Communicatie

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op

het hierboven vermelde adres

De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op:   http://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=291956

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend

het hierboven vermelde adres

via elektronische weg op:   -

Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: -

I.4) Soort aanbestedende dienst

Publiekrechtelijke instelling

I.5) Hoofdactiviteit

Andere activiteit:   Mobiliteit

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Aanleveren, onderhouden en ondersteunen van een common data environment

Referentienummer:   BAM-2018-001.-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie:   48000000 - Software en informatiesystemen

CPV-code subcategorie:   -

II.1.3) Type opdracht

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving

Deze Opdracht voor Diensten betreft aanleveren, onderhouden en ondersteunen van een Common Data Environment, een gemeenschappelijke plaats waar online de data van BAM projecten wordt ondergebracht.

II.1.5) Geraamde totale waarde

Waarde zonder btw:   2.130.000,00

Munt:   EUR

II.1.6) Inlichtingen over percelen

Verdeling in percelen:   neen

II.2) Beschrijving

II.2.1) Benaming

-

Perceel nr.:   -

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

CPV-code hoofdcategorie:   48311000 - Software voor documentenbeheer

CPV-code subcategorie:   -

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:   BE211 - Arr. Antwerpen

Voornaamste plaats van uitvoering:   BAM, Rijnkaai 37, 2000 Antwerpen

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding

Deze Opdracht is een opdracht voor diensten in de zin van artikel 2, 21° van de Wet Overheidsopdrachten van 17 juni 2016.
De Opdracht betreft aanleveren, onderhouden en ondersteunen van een Common Data Environment, een gemeenschappelijke
plaats waar online de data van BAM projecten wordt ondergebracht.
Om de overvloed aan data te kunnen beheren wil BAM een gemeenschappelijk data platform (Common Data Environment)
inrichten waarop alle data gerelateerd aan deze deelprojecten op ondergebracht en beheerd wordt. Deze data zal betrekking
hebben op de studiefase en/of een plaatsingsprocedure en/of een uitvoeringsfase van een infrastructuurproject. BAM streeft er
naar de Common Data Environment in te richten als ‘enige bron van de waarheid’, het aantal omgevingen om data te verwerken
dient dan ook beperkt te worden tot één, de Common Data Environment.
Momenteel is reeds voorzien dat zes deelprojecten ondergebracht worden in de Common Data Environment. Op termijn zullen
ook andere projecten die door BAM beheerd worden als deelproject(en) toegevoegd worden.

II.2.5) Gunningscriteria

De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten

II.2.6) Geraamde waarde

Waarde zonder btw:   2.130.000,00

Munt:   EUR

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem

Looptijd in maanden:   120

Deze opdracht kan worden verlengd:   ja

Beschrijving van verlengingen:   De opdracht kan worden verlengd in functie van de deelprojecten die later kunnen worden toegevoegd.

II.2.9) Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd

Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:   -

II.2.10) Inlichtingen over varianten

Varianten worden geaccepteerd:   neen

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties:   neen

Beschrijving van opties:   -

II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi

Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus bevatten:   neen

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd:   neen

II.2.14) Nadere inlichtingen

Zie verder.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1) Voorwaarden voor deelneming

III.1.1) Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

De Bieder dient voldoende betrouwbaar te zijn voor het uitvoeren van de
Opdracht.
Of aan deze vereiste is voldaan, blijkt uit de controle of de Bieder zich bevindt in één van de uitsluitingsgevallen voorzien in
de artikelen 67 t.e.m. 69 van de Wet Overheidsopdrachten 17 juni 2016 en de artikelen 61 t.e.m. 63 van het KB Plaatsing 18
april 2017. Het betreft meer bepaald de verplichte uitsluitingsgronden, de uitsluitingsgronden in verband met fiscale en sociale schulden alsook de facultatieve uitsluitingsgronden.
BAM vereist hiertoe in het kader van de indiening van de Offerte, dat de Bieder Deel III van het zgn. ‘Uniform Europees Aanbestedingsdocument’ (hierna aangeduid als ‘het UEA’), dat als Bijlage 3 bij de Gunningsleidraad is gevoegd, invult en bij zijn Offerte voegt.
Voor een ruimere omschrijving van de (beoordeling van) de uitsluitingsgronden, zie paragraaf 2.1 van het Bestek en het UEA als
bijlage 3 bij het Bestek.

III.1.2) Economische en financiële draagkracht

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken:   ja

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

-

Eventuele minimumeisen:

-

III.1.3) Technische en beroepsbekwaamheid

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken:   ja

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

-

Eventuele minimumeisen:

-

III.1.5 Informatie over voorbehouden opdrachten

De opdracht is voorbehouden aan sociale werkplaatsen en ondernemers die de sociale en professionele integratie van kansarmen of personen met een handicap tot doel hebben:   neen

De uitvoering van de opdracht is beperkt tot het kader van programma’s voor beschermde arbeid:   neen

III.2) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.1) Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep

Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden:   -

Verwijzing naar de toepasselijke wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling:   -

III.2.2) Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht

-

III.2.2) Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast:   neen

Afdeling IV: Procedure

IV.1) Beschrijving

IV.1.1) Type procedure

Openbare procedure

IV.1.3) Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem

De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst:   neen

In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar:   -

De aanbesteding houdt de instelling van een dynamisch aankoopsysteem in:   neen

Extra aankopers kunnen gebruikmaken van het dynamische aankoopsysteem:   neen

IV.1.4) Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog

Gebruikmaking van een procedure in achtereenvolgende fasen waarbij geleidelijk het aantal te bespreken oplossingen of ter onderhandeling openstaande inschrijvingen wordt beperkt:   neen

IV.1.5) Inlichtingen inzake onderhandeling

De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor de opdracht te gunnen op basis van de initiële inschrijvingen zonder onderhandelingen te voeren:   neen

IV.1.6) Inlichtingen over elektronische veiling

Er wordt gebruikgemaakt van een elektronische veiling:   neen

Nadere inlichtingen over de elektronische veiling:   -

IV.1.8) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)

De opdracht valt onder de GPA:   ja

IV.2) Administratieve inlichtingen

IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Nummer van de aankondiging in het PB S:   2017/S 226-470770

IV.2.2) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen

Datum:   09-02-2018

Plaatselijke tijd:   10:00

IV.2.3) Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden

-

IV.2.4) Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming

EN, NL

IV.2.6) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen

Looptijd in maanden:  

IV.2.7) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Datum:   09-02-2018

Plaatselijke tijd:   10:00

Plaats:   -

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:   -

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1) Inlichtingen over periodiciteit

Periodieke opdracht:   neen

Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:   -

VI.2) Inlichtingen over elektronische workflows

Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing:   neen

Elektronische facturering wordt aanvaard:   neen

Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen:   neen

VI.3) Nadere inlichtingen

- Aangezien er sprake is van urgentie wordt, overeenkomstig artikel 36, §3 van de Wet Overheidsopdrachten van 17 juni 2016, een termijn om in te dienen van 15 dagen (vanaf de verzending van de aankondiging) toegekend.
Voor de nadere motivering hiervan wordt verwezen naar paragraaf 1.4 van de gunningsleidraad (bestek deel A).
- De delen A en B van het bestek alsook de UEA-documenten worden ter beschikking gesteld via het e-notification portaal.
- Er wordt aan de Bieder gevraagd om de periode van 19 februari 2018 tot 2 maart 2018 conform het procesverloop van de gunningscriteria Kwaliteit vrij te houden voor de workshops bij BAM NV. De Bieders kunnen drie voorkeur dagen opgeven.
- De Bieder zal ter plaatse, in de kantoren van BAM een toelichting geven bij het gunningscriterium "kwaliteit" en de minimale eisen, en een gebruikstoepassing voorzien. Dit gebeurt in drie stappen en omvat een 1 dag (8 uur). De datum voor toelichting zal onderling tussen Bieder en BAM vastgelegd worden conform de doorlooptijd.
- Eenzelfde entiteit mag slechts éénmaal, hetzij individueel hetzij als lid van een consortium, een Offerte indienen.
- In toepassing van artikel 78 van de Wet Overheidsopdrachten 17 juni 2016 en artikel 73 van het KB Plaatsing 18 april 2017 kunnen Bieders zich, ter staving van hun economische en financiële draagkracht of hun technische en beroepsbekwaamheid,
beroepen op de economische en financiële draagkracht resp. de technische en beroepsbekwaamheid van andere entiteiten, ongeacht de juridische aard van hun banden met die entiteiten.
In dat geval moet de Bieder aan de Aanbestedende Dienst aantonen dat hij gedurende de totale looptijd van de Opdracht daadwerkelijk kan beschikken over de voor de uitvoering van de Opdracht noodzakelijke middelen, inzonderheid door overlegging van de verbintenis van deze entiteiten om de Bieder de nodige middelen ter beschikking te stellen
- De Offerte dient te worden ingediend:
• Op papier: in drie volledige exemplaren (1 origineel en 2 duplicaten).
• Op USB-stick: in één exemplaar, in de formaten PDF én Microsoft Word of Microsoft Excel. Deze indiening dient te gebeuren supplementair en gelijktijdig aan de indiening van de papieren Offerte.
Bij tegenstrijdigheden tussen de papieren en digitale versies van documenten, nota’s en tekeningen primeert de papieren
versie op de digitale versie.
Alle documenten dienen doorlopend genummerd ingediend te worden. Er dient tevens, voor iedere Offerte, in een inhoudsopgave te worden voorzien.

VI.4) Beroepsprocedures

VI.4.1) Beroepsinstantie

Officiële benaming
Raad van State - afdeling bestuursrechtspraak
Postadres
Wetenschapsstraat 37
Plaats
Brussel
Postcode
1040
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
+32 22349611
E-mail
info@raadvst-consetat.be
Fax
-
Internetadres
http://www.raadvst-consetat.be/

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

Officiële benaming
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
Land
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.3) Beroepsprocedure

Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:   In overeenstemming met artikel 14, 15 en 23 van de Belgische Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, zijn de volgende beroepsprocedures mogelijk: • Een verzoek tot nietigverklaring, binnen een termijn van 60 dagen; • Een verzoek tot schorsing (bij uiterst dringende noodzakelijkheid), binnen een termijn van 15 dagen.

VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

Officiële benaming
Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel
Postadres
Rijnkaai 37
Plaats
Antwerpen
Postcode
2000
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
+32 32030030
E-mail
aanbesteding@bamnv.be
Fax
-
Internetadres
http://www.bamnv.be/

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

24-01-2018

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1763 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!