Rectificatie

A001041 - Slimme waterdetectie oplossing

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Digipolis
Nationaal identificatienummer
0860.487.295_21008
Postadres
Generaal Armstrongweg 1
Plaats
Antwerpen
Postcode
2020
NUTS-code
BE211 - Arr. Antwerpen
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
Telefoon
+32 33389778
E-mail
birgit.conjaerts@digipolis.be
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.digipolis.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=332060

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

A001041 - Slimme waterdetectie oplossing

Referentienummer: DP-A001041-F50_1

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 72000000 - IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

-

II.1.4) Korte beschrijving

Digipolis wil het beheer van één van haar gebouwen aan de Generaal Armstrongweg optimaliseren.Waterdetectie is één van de domeinen waarop we inspelen, meer bepaald het (proactief) opsporen, analyseren en oplossen van waterlekken. Deze lekken zijn vaak een verborgen en stil probleem op niet eenvoudig toegankelijke plaatsen. De snelheid van detectie en herstelling bepaalt in grote mate de impact van de waterschade. Het is dus belangrijk om waterlekken zo snel mogelijk op te sporen en liefst te voorkomen.ZIE BIJLAGE

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

05-02-2019

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2019-503196

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 04-02-2019

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.4)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen

Overige nadere inlichtingen

Foutief aangemaakt en afgesloten. Deze opdracht zal in de toekomst als beperkt gepubliceerd worden.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1766 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!