Rectificatie

OVERHEIDSOPDRACHT OVER EEN PARTNER VOOR DE DIENSTVERLENING VAN EEN SOCIAAL SECRETARIAAT EN EEN PLANNINGSTOOL VOOR EEN DIENSTENCHEQUES BEDRIJF

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Partena Dienstencheques vzw
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Sluisweg 2
Plaats
Gent
Postcode
9000
NUTS-code
BE - BELGIQUE-BELGIË
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Florence Walravens
Telefoon
+32 25497815
E-mail
florence.walravens@partenapromeris.be
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.partena-ziekenfonds.be/nl/zorg-en-comfort/poets-en-strijkhulp

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=293151

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

OVERHEIDSOPDRACHT OVER EEN PARTNER VOOR DE DIENSTVERLENING VAN EEN SOCIAAL SECRETARIAAT EN EEN PLANNINGSTOOL VOOR EEN DIENSTENCHEQUES BEDRIJF

Referentienummer: Partena Promeris Corporate Services ESV-0906-18-006-F02_1

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 48332000 - Software voor het maken van dienstregelingen

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving

De procedure heeft tot doel een partner (dienstverlener met de bereidheid en ingesteldheid om probleemoplossend samen te werken) te vinden voor de dienstverlening van een sociaal secretariaat en een planningstool voor de poetshulpen van Partena Dienstencheques vzw.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

11-01-2018

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2017-537472

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 242-504115

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 16-12-2017

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
15-01-2018 14:00
Te lezen:
22-01-2018 10:00

Overige nadere inlichtingen

Verduidelijking bij de selectieleidraad: De aanbestedende overheid eist niet dat de kandidaat een erkend sociaal secretariaat is zoals bedoeld in Artikel 50 van het KB tot wijziging van hoofdstuk IV van KB 28/11/69 tot uitvoering van de wet van 27/06/1969 tot herziening van de besluitwet van 28/12/1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders (d.d. 05/08/1998). Met de term "dienstverlening van een sociaal secretariaat" wordt bedoeld dat de kandidaat de taken uitvoert die vermeld worden in Sectie I - Artikel 6.1.2.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1719 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!