AZ Sint-Dimpna
Aankondiging van een opdracht

PACS systeem voor de afdeling radiologie

Op dit ogenblik is er een gemeenschappelijk gebruik van een PACS systeem door de dienst radiologie van het AZ ST DIMPNA en het HH ziekenhuis te Mol waarbij de hardware componenten van dit systeem hoofdzakelijk in het HH ziekenhuis Mol staan. In de nabije toekomst wil de dienst radiologie AZ ST DIMPNA een eigen onafhankelijk PACS systeem uitbouwen.
Dit nieuwe PACS systeem zal moeten instaan voor de volledige archivering van de gemaakt medische beelden op de dienst radiologie maar ook de dienst nucleaire, de hierbij nodige koppelingen met het RIS, EPD, Pacs-On-Web , instaan voor een workflowmanagement van de beelden alsook de nodige tools voor de gebruikelijke bewerkingen voor hun interpretatie met integratie van protocol met spraakmodule en verdere afhandeling van verslagen.
De gevraagde service dient in het Nederlands te kunnen gebeuren, zowel door vertegenwoordigers als technici.
De contractduur is 5 jaar. De kostprijs is een all-in prijs en omvat licentiekost, implementatie, opleiding van zowel gebruikers als administrator, onderhoud, SLA en alle updates. De inschrijver maakt evenwel een gedetailleerd kostenoverzicht.

Publicatiedatum
22-04-2016
Deadline
15-06-2016 om 14:00
Opdrachtcodes (CPV)
72000000 - IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning
Regiocodes (NUTS)
BE213 - Arr. Turnhout
Contracttype
Leveringen - Aankoop
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
AZ Sint-Dimpna
Postadres
JB Stessensstraat 2, 2440 Geel, BE
Contactpunt(en)
De heer Stefan Hoekx

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

Totale hoeveelheid of omvang:

1 PACS systeeem

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 20 §§1 en 1/1 van de wet van 15 juni 2006 betreffende overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en artikel 61 tot en met 66 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren.

Economische en financiële draagkracht

* Een verklaring betreffende de totale omzet over de laatste drie beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de kandidaat of de inschrijver met zijn activiteit is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn.

Eventuele minimumeisen:

*Totale gemiddelde omzet van EUR 500.000 gedurende de laatste 3 jaren

Vakbekwaamheid

Een lijst van de voornaamste ziekenhuizen waar PACS systeem in de afgelopen drie jaar werd geïmplementeerd. De dienstverlener geeft per ziekenhuis een referentie op.

Eventuele minimumeisen:

Minimaal 1 implementatie in een ziekenhuis in een van de volgende landen: België, Nederland, Frankrijk, Duitsland of G.H.Luxemburg