Rectificatie

Aankoop van servers, kleine opslagsystemen en onderhoud van het bestaande park van servers

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
GIAL
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
E. Jacqmainlaan 95
Plaats
Brussel
Postcode
1000
NUTS-code
BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
De heer Axel Dieu
Telefoon
+32 22295526
E-mail
axel.dieu@gial.be
Fax
+32 22295454

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.gial.be

Adres van het kopersprofiel: -

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Aankoop van servers, kleine opslagsystemen en onderhoud van het bestaande park van servers

Referentienummer: PO17029

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 30230000 - Computerapparatuur

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Leveringen

II.1.4) Korte beschrijving

Deze opdracht beoogt de aankoop van aankoop van computerservers, kleine opslagsystemen en onderhoud van het bestaande park voor stad Brussel en staat ook open voor de leden van de aankoopcentrale (Zie punt 1.3 B.B.)
De opdracht bestaat uit drie percelen die als volgt worden gespecificeerd:
• Perceel 1 : Computerservers en kleine opslagsystemen
• Perceel 2 : Hypergeconvergeerde infrastructuur
• Perceel 3 : Onderhoud van het bestaande park van servers.
Voor de technische specificaties zal de gunning hoofdzakelijk met inachtneming van de actuele behoefte van de Stad Brussel gebeuren.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

09-02-2018

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: PCO000

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2018-500676

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 10-01-2018

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
3
Afdelingsnummer
I.3
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Blz 6
In plaats van:
Modaliteiten van de openbare procedure (blz 8 van het bijzonder bestek) ELEKTRONISCHE ONTVANGST VAN OFFERTES (E-TENDERING) – Art. 132 KB van 18 april 2017 De offertes moeten uiterlijk op 01 maart 2018 om 10.00 u zijn ingediend. Vóór de opening worden de elektronische offertes ingediend via de e-tendering-website https://eten.publicprocurement.be/, die voor de verwerking van die indiening waarborgt dat de voorwaarden van artikel 41 van het KB van 18 april 2017 worden nageleefd. Door zijn offerte elektronisch in te dienen aanvaardt de inschrijver dat de door het ontvangstsysteem gegenereerde gegevens worden opgeslagen. Indien nodig moeten de gevraagde attesten worden gescand om ze bij de offerte te voegen. Meer informatie vindt u op de volgende website: http://www.publicprocurement.be of (voor de technische aspecten) via de helpdesk e-procurement: E.proc@publicprocurement.be – +32 (0)2 790 52 00 Als de inschrijver beslist om een veiligheidskopie te sturen, moet hij die aangetekend sturen naar: GIAL vzw, E. Jacqmainlaan 95, 1000 Brussel, ter attentie van de Cel Purchasing. De veiligheidskopie van de offerte moet in een tweede gesloten envelop worden gestoken, met daarop de naam en het adres van de inschrijver en de vermelding ‘Prijsofferte PO17029– VEILIGHEIDSKOPIE’. De veiligheidskopie van de offerte mag eveneens worden ingediend bij de receptie van GIAL, E. Jacqmainlaan 95, 1000 Brussel, ter attentie van de Cel Purchasing, en dit op werkdagen tussen 8.00 u. en 17.00 u., tegen afgifte van een ontvangstbewijs. Deze kopie mag enkel worden geopend in geval van een tekortkoming bij de indiening, de ontvangst of de opening van de met elektronische middelen ingediende offerte. Ze vervangt in dat geval definitief het met elektronische middelen ingediend stuk. De opening van de offertes zal plaatsvinden op 01 maart 2018 om 10.30 u.
Te lezen:
Modaliteiten van de openbare procedure Na een technisch probleem met het platform E-TENDERING, het map kan niet worden geactiveerd, de offertes moeten ten laatste tegen 01 maart 2018 om 10.00 u onder gesloten omslag ter attentie van de aanbestedende overheid gestuurd worden, met de opdrachtreferenties. De offertes worden geleverd op papier vergezeld van een elektronische drager (USB-stick). De versie op papier zal de referentie zijn. Het openen van de offertes zal doorgaan op het adres van de aanbestedende overheid op 01 maart 2018 om 10.30 u.

Overige nadere inlichtingen

-

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1252 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!