Aankondiging van een gegunde opdracht

Raamovereenkomst mfp's 2020

Leveringen
Publicatie datum
22-04-2020
Waarde
546.594,60 EUR
Aanbestedende overheid
VZW Verenigde Ziekenhuizen van Waas en Durme | 9100 Sint-Niklaas, BE | Gezondheid | De heer Dirk Sevenois
Opdrachtcodes (CPV)
30120000 - Fotokopieer- en offsetdrukmachines
Korte inhoud
De aanbestedende overheid wenst met dit bestek een raamovereenkomst af te sluiten met één (1) leverancier voor het leveren en installeren van multifunctionele toestellen en van printers.
De raamovereenkomst wordt afgesloten voor een periode van 2 jaar en is 3 keer verlengbaar met telkens 1 jaar.
De productspecificaties van de multifunctionele toestellen en voor de printers worden in het bestek nader omschreven in de bijlage C en bijlage D.
Het sluiten van de overeenkomst op basis van onderhavig bestek geeft de leverancier geen exclusiviteitsrecht. De aanbestedende overheid kan gedurende de geldigheidsduur van de overeenkomst prestaties, identiek of analoog aan deze beschreven in onderhavig bestek, laten uitvoeren door andere leveranciers. De leverancier kan uit dien hoofde geen aanspraak maken op enigerlei vergoeding.
Het huidige machinepark bestaat uit een 220-tal multifunctionele toestellen en printers verdeeld over AZ Lokeren en over de verschillende campussen van AZ Nikolaas. Er wordt echter geen enkele garantie gegeven, noch over het aantal toestellen dat zal besteld worden, noch over de kopie- en afdrukvolumes.
Verderop in het bestek vindt u een overzicht van wanneer welke toestellen moeten vervangen worden (bijlage F).
We wensen u er attent op te maken dat 1 mfp-toestel van het type 4 met behulp van een ladderlift via een venster op de eerste verdieping moet geïnstalleerd worden. De reden daarvoor is omdat er geen lift beschikbaar is en de trap geklasseerd is en niet geschikt is voor zware lasten.
In het kader van deze procedure zal elke bestelling van een toestel als een afzonderlijke opdracht beschouwd worden, onafhankelijk van de uitvoering van de overige bestellingen.
Voor elke af te sluiten overeenkomst betreffende huur en onderhoud van een multifunctioneel toestel zal een afzonderlijke bestelling aan de leverancier verstuurd worden (via brief of email) met verwijzing naar dit bestek. De overeenkomsten zullen afgesloten worden voor een periode van zestig (60) maanden, vanaf de eerste dag van de maand volgend op de levering en installatie. Deze overeenkomsten verlopen van rechtswege na de huurperiode van zestig (60) maanden.
Gunningen

Raamovereenkomst mfp's 2020

Aantal inschrijvingen
4
Waarde
546.594,60 EUR
Bedrijven
CANON BELGIUM NV | 1831 Diegem, BE
truck tower-crane sharing