Aankondiging van een opdracht

Leveren, installeren en onderhouden van multifunctionals

Leveringen
Publicatie datum
21-04-2020
Deadline
25-05-2020 12:00
Raamovereenkomst
neen
Procedure
Openbare procedure
Aanbestedende overheid
Gemeente Beerse | 2340 Beerse, BE | Regionale of plaatselijke instantie | Algemene overheidsdiensten | De heer Wouter Cools
Opdrachtcodes (CPV)
30232100 - Printers en plotters
Korte inhoud
Deze opdracht omvat het leveren, installeren, huren en onderhouden van diverse milieuvriendelijke multifunctionals voor het Gemeentebestuur Beerse, AGB Beerse en OCMW Beerse.
Beschrijving
Beschrijving
Deze opdracht omvat het leveren, installeren, huren en onderhouden van diverse milieuvriendelijke multifunctionals voor het Gemeentebestuur Beerse, AGB Beerse en OCMW Beerse.
Looptijd
60 maanden
Regiocode (NUTS)
BE213 - Arr. Turnhout
Gunningscriteria
Prijs: 50
Kwaliteit: Technische waarde - 40
Kwaliteit: Service en dienstverlening - 10
Voorwaarden voor deelneming

Economische en financiële draagkracht

Algemeen
Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:
1. Een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is, over de laatste drie beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de ondernemer met zijn bedrijvigheid is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn.
Minimum vereisten
1. Het bedrijf moet minimum een jaaromzet hebben van EUR 100.000 excl. btw.

Technische en beroepsbekwaamheid

Algemeen
Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:
1. Een lijst van de voornaamste leveringen die gedurende de laatste drie jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag, de datum en de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren.
Minimum vereisten
1. Minimum 3 attesten goede van uitvoering voor het aanbieden van gelijkaardige producten niet ouder dan 3 jaar. Minimum bedrag van 50.000 euro exclusief btw per jaar.
truck tower-crane sharing