Aankondiging van een opdracht

Raamovereenkomst voor de Aankoop en levering van PC’s, Schermen, Laptops, tablets en bijbehorende accessoires

Leveringen
Publicatie datum
26-04-2016
Deadline
13-06-2016 11:00
Raamovereenkomst
ja
Procedure
Openbare procedure
Aanbestedende overheid
Scholengemeenschap Sint-Nicolaas SO vzw | 9100 Sint-Niklaas, BE | Onderwijs
Opdrachtcodes (CPV)
30200000 - Computeruitrusting en -benodigdheden
Korte inhoud
Een raamovereenkomst de leveringen van PC’s, schermen, Laptops, tablets met de bijbehorende accessoires.
Het uitschrijven van deze raamovereenkomst dient ook als basis voor de eerste opdracht binnen het kader van deze raamovereenkomst in nl. de levering van 55 PC’s en 45 laptops aan Sint-Carolus, 52 PC’s en 52 schermen voor VTS en 300 tablets, 82 PC’s en 8 laptops voor OLVP.(voor de vermoedelijke hoeveelheid zie technische vereisten).
Beschrijving percelen

Perceel 1: raamovereenkomst voor de levering van PC’s, laptops, schermen en bijhorende accessoires

Aanvullende opdrachtcodes (CPV)
30200000 - Computeruitrusting en -benodigdheden

Perceel 2: raamovereenkomst voor de levering van tablets en bijhorende accessoires

Aanvullende opdrachtcodes (CPV)
30200000 - Computeruitrusting en -benodigdheden
Voorwaarden voor deelneming

Economische en financiële draagkracht

Algemeen
* De kandidaat zal een verklaring indienen met betrekking tot de totale omzet en de omzet betreffende de diensten waarover de opdracht gaat, over de laatste drie boekjaren. De omzet (betreffende de diensten waarover de opdracht gaat) voor elk van die jaren dient tenminste 1.500.000€ te bedragen voor de inschrijver op beide percelen. Deze dient tenminste 2.000.000€ te bedragen voor de inschrijver op perceel 1 en tenminste 1.000.000€ te bedragen voor de inschrijver op perceel 2.
* Document uitgaande van erkend accountingkantoor of revisor met vermelding van Z-score (Altman) van de aanbiedende partij.
Berekeningswijze in geval private onderneming:
0,717 x Werkkapitaal / Totale bezittingen +
0,847 x Totaal van ingehouden winsten / Totale bezittingen +
3,107 x Winst voor belastingen en interest / Totale bezittingen +
0,420 x Boekwaarde van de bezittingen / Boekwaarde van de schulden +
0,998 x Omzet / Totale bezittingen.
De score dient bevestigd te worden door boekhouder of revisor, met vermelding van naam en erkenningsnummer.
Minimumeisen:
Omzetverklaring
Uit de behaalde score moet een gezonde financiële toestand blijken. Deze score dient dan ook hoger te zijn dan 1,5.

Technische en beroepsbekwaamheid

Minimum vereisten
Klasse: N/A, Categorie: N/A
truck tower-crane sharing