Aankondiging van een opdracht – nutssectoren

Aankoop van aardgas 2017 en 2018 ten behoeve van Brussels Airport Company nv.

Aankoop van aardgas 2017 (perceel 1) & 2018 (perceel 2) ten behoeve van Brussels Airport Company nv.

Publicatiedatum
30-01-2015
Deadline
20-03-2015 om 12:00
Opdrachtcodes (CPV)
09123000 - Aardgas
Regiocodes (NUTS)
BE241 - Arr. Halle-Vilvoorde
Contracttype
Leveringen - Aankoop
Procedure
Onderhandeling

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Brussels Airport Company nv
Postadres
Auguste Reyerslaan 80, Diamant Building, 1030 Brussel, BE
Contactpunt(en)
Brussels Airport Company
Ter attentie van
Stephane Longfils

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

De kandidaat dient voldoende betrouwbaar te zijn voor het uitvoeren van de opdracht.
Of aan deze vereiste voldaan is, blijkt uit de controle of de kandidaat zich bevindt in één van de uitsluitingsgevallen voorzien in Artikel 43 van het Koninklijk besluit van 24 juni 2013 betreffende de mededinging in het raam van de Europese Unie van bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten in de sectoren water, energie, vervoer en postdiensten (hierna: het ‘KB van 24 juni 2013').
Brussels Airport Company vereist hiertoe in het kader van de aanvraag tot deelneming het voorleggen van de volgende documenten, teneinde te bewijzen dat men zich niet bevindt in één van de uitsluitingsgevallen zoals bedoeld in Artikel 43 van het KB van 24 juni 2013:
• Voor de uitsluitingsgronden voorzien in Artikel 43, §1 (strafrechtelijke veroordelingen) en §2, 1° (faillissement e.a.), 2° (aangifte faillissement e.a.) en 3° (misdrijf professionele integriteit): een uittreksel uit het strafregister of een evenwaardig document uitgereikt door een gerechtelijke of overheidsinstantie van het land van oorsprong of herkomst en waaruit blijkt dat aan de gestelde eisen is voldaan (uittreksel m.b.t. de vennootschap, max. 3 maanden oud).
• Voor de uitsluitingsgrond voorzien in Artikel 43, §2, 5° (sociale zekerheidsbijdragen): een attest van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid of een attest uitgereikt door de bevoegde overheid van het betrokken land (attest betreffende het voorlaatste kalenderkwartaal t.o.v. de uiterste datum voor het indienen van de aanvraag tot deelneming).
• Voor de uitsluitingsgrond voorzien in Artikel 43, §2, 6° (belastingen): een recent attest van de directe belastingen en van de BTW-administratie of een attest uitgereikt door de bevoegde overheid van het betrokken land (attest max. 3 maanden oud).
• Voor de overige uitsluitingsgronden (ernstige fout beroepsuitoefening, afleggen van valse verklaringen): de kandidaat kan volstaan met een uitdrukkelijke verklaring op erewoord.
Indien de kandidaat de voormelde documenten om gegronde redenen niet kan aanleveren, kan het worden vervangen door een verklaring onder eed, of, in landen waar niet in een eed is voorzien, door een plechtige verklaring van de betrokkene voor een gerechtelijke of overheidsinstantie, een notaris of een bevoegde beroepsorganisatie van het land van oorsprong of herkomst, dat hij zich niet in de desbetreffende toestanden van uitsluiting bevindt.
Indien de kandidaat zich wel in een uitsluitbare situatie bevindt, wordt daaromtrent volledige informatie verschaft door de kandidaat.
Indien een kandidaat zich in één of meer uitsluitingsgevallen zou bevinden, kan Brussels Airport Company tot uitsluiting van de kandidaat besluiten. Indien in eender welk stadium van de gunningprocedure zou blijken dat een kandidaat, zich komt te bevinden in een situatie die aanleiding kan geven tot uitsluiting, zal door Brussels Airport Company nog steeds tot uitsluiting van de kandidaat kunnen worden besloten.

Economische en financiële draagkracht

De kandidaat dient te beschikken over voldoende financiële en economische draagkracht voor het uitvoeren van de opdracht en om de gevraagde engagementen aan te gaan zonder een financieel risico voor Brussels Airport Company met zich mee te brengen.
Of aan deze vereiste voldaan is, zal worden beoordeeld op basis van de volgende criteria:
• De solvabiliteit en de liquiditeit van de kandidaat.
• De verhouding tussen de waarde van de opdracht en de omzet (op jaarbasis) van de kandidaat, inzonderheid de specifieke omzet voor opdrachten met een aan onderhavige opdracht identiek of (gedeeltelijk) gelijkaardig voorwerp (zie rubrieken II.1.1 en II.1.5).
Brussels Airport Company vereist hiertoe in het kader van de aanvraag tot deelneming het voorleggen van de volgende documenten:
• De jaarrekeningen van de kandidaat van de laatste drie jaar, zoals neergelegd bij de Nationale Bank van België of bij een gelijkaardige instantie. Hiervoor dient men een financiële sjabloon aan te vragen via het e-mailadres: stephane.longfils@brusselsairport.be. Er wordt met aandrang verzocht gebruik te maken van dit sjabloon;
• Een verklaring betreffende de omzet van de kandidaat voor elk van de laatste drie boekjaren, met opgave van de specifieke omzet voor opdrachten met een aan onderhavige opdracht identiek of (gedeeltelijk) gelijkaardig voorwerp (zie rubrieken II.1.1 en II.1.5). Deze verklaring dient ondertekend en gereviseerd te zijn door een bevoegde persoon of instantie, in functie van de aard van de kandidaat.
Indien de kandidaat de voormelde documenten om gegronde redenen niet kan aanleveren, kan hij zijn economische en financiële draagkracht aantonen met andere documenten die Brussels Airport Company geschikt acht.
Kan uitgesloten worden van deelneming aan de opdracht, de kandidaat:
• Voor wie een negatief eigen vermogen blijkt uit de voorgelegde jaarrekeningen.
• Wiens omzet, wat betreft opdrachten met een aan onderhavige opdracht identiek of (gedeeltelijk) gelijkaardig voorwerp (zie rubrieken II.1.1 en II.1.5), op jaarbasis door Brussels Airport Company onvoldoende wordt geacht in het licht van de waarde van de opdracht.

Vakbekwaamheid

De kandidaat dient te beschikken over een passende technische bekwaamheid voor het uitvoeren van de opdracht.
Of aan deze vereiste voldaan is, zal worden beoordeeld op basis van de aanwezigheid van de vereiste kennis en ervaring voor het uitvoeren van de opdracht vermeld in rubriek II.1.1 en II.1.5).
Brussels Airport Company vereist hiertoe in het kader van de aanvraag tot deelneming het voorleggen van de volgende documenten:
• Een erkende leveringsvergunning in de Europese Unie
• Een lijst van de voornaamste relevante referenties uitgevoerd tijdens de laatste 3 jaren betreffende de levering van aardgas, met vermelding van bedrag en datum en van de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren
• Een schriftelijke garantie dat de bestelde hoeveelheden geleverd kunnen worden

Indien de kandidaat de voormelde documenten om gegronde redenen niet kan aanleveren, kan hij zijn technische bekwaamheid aantonen met andere documenten die Brussels Airport Company geschikt acht.
Kan uitgesloten worden van deelneming aan de opdracht, de kandidaat die onder andere:
• Geen erkende leveringsvergunning in de Europese Unie kan voorleggen
• Geen enkele relevante referentie uitgevoerd tijdens de laatste 3 jaren betreffende de levering van aardgas kan voorleggen
• Geen schriftelijke garantie voor de levering van de bestelde hoeveelheden kan voorleggen.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1252 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!