Aankondiging van een opdracht

Raamovereenkomst voor de levering op afroep en onderhoud van OS-X compatibel IT materiaal

Leveringen
Publicatie datum
21-04-2016
Deadline
01-06-2016 10:00
Raamovereenkomst
ja
Procedure
Openbare procedure
Aanbestedende overheid
Hogeschool Gent | 9000 Gent, BE | Publiekrechtelijke instelling | Onderwijs
Opdrachtcodes (CPV)
30200000 - Computeruitrusting en -benodigdheden
Korte inhoud
Raamovereenkomst voor de levering op afroep en onderhoud van OS-X compatibel IT materiaal ten behoeve van de Hogeschool Gent, Arteveldehogeschool, Hogeschool West-Vlaanderen, Universiteit Gent en Universitair Ziekenhuis Gent.
Voorwaarden voor deelneming

Economische en financiële draagkracht

Algemeen
De financiële en economische draagkracht zal worden beoordeeld aan de hand van de totale omzet van de inschrijver over de laatste drie beschikbare boekjaren.
De inschrijver voegt bij zijn offerte een verklaring op eer, ondertekend door een erkend bedrijfsrevisor waaruit de vereiste minimale omzet blijkt.
Minimum vereisten
De jaaromzet moet in minstens één van de laatste drie beschikbare boekjaren 500.000 EUR bedragen.

Technische en beroepsbekwaamheid

Algemeen
De technische bekwaamheid van de inschrijver wordt beoordeeld aan de hand van de volgende bij de offerte te voegen documenten:
• een lijst van de voornaamste leveringen die voor publiek- of privaatrechtelijke instanties zijn verricht gedurende de afgelopen drie jaar en die relevant zijn voor de opdracht
Van iedere referentie dient de volgende informatie te worden opgegeven:
− naam en adresgegevens opdrachtgever
− naam, contactgegevens (telefoonnummer en e-mailadres) en functie van de verantwoordelijke voor de opvolging van de opdracht bij de opdrachtgever
− voorwerp en korte omschrijving van de opdracht/overeenkomst
− op welk IT materiaal heeft de opdracht/overeenkomst betrekking (desktops, notebooks, tablets, welk besturingssysteem…)?
− totaalbedrag excl. en incl. btw van de opdracht (op jaarbasis)
− duurtijd van de opdracht/overeenkomst.
Minimum vereisten
minstens 1 referentie moet vergelijkbaar zijn naar aard en omvang met die van deze opdracht. Ze omvat minstens de levering van desktops, notebooks en tablets en wordt gestaafd door een attest van de opdrachtgever.
truck tower-crane sharing