Rectificatie

KANTOORBENODIGDHEDEN EN PAPIER

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
KOOPKOEPEL
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
-
Plaats
Torhout
Postcode
-
NUTS-code
BE - BELGIQUE-BELGIË
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Patricia Desmet
Telefoon
+32 50745625
E-mail
patricia@koopkoepel.be
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: https://www.koopkoepel.be

Adres van het kopersprofiel: https://www.koopkoepel.be

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

KANTOORBENODIGDHEDEN EN PAPIER

Referentienummer: 2019-260-KBN

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 30000000 - Kantoormachines en gegevensverwerkende apparatuur, kantooruitrusting en -benodigdheden, uitgez. meubilair en softwarepakketten

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

-

II.1.4) Korte beschrijving

Deze opdracht beoogt een raamovereenkomst voor de aankoop van kantoorbenodigdheden voor zorg- en welzijnsvoorzieningen.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

09-07-2019

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: ORDGEB

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2019-516930

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 107-260828

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 04-06-2019

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

zie bijgevoegde documenten: 'vragen en antwoorden' die ook verwerkt werden in bestek-rectificatie en inventaris-rectificatie + lijst deelnemers rectificatie

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2217 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!