KOOPKOEPEL
Rectificatie

KANTOORBENODIGDHEDEN EN PAPIER

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
KOOPKOEPEL
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
-
Plaats
Torhout
Postcode
-
NUTS-code
BE - BELGIQUE-BELGIË
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Patricia Desmet
Telefoon
+32 50745625
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: https://www.koopkoepel.be

Adres van het kopersprofiel: https://www.koopkoepel.be

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

KANTOORBENODIGDHEDEN EN PAPIER

Referentienummer: 2019-260-KBN

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 30000000 - Kantoormachines en gegevensverwerkende apparatuur, kantooruitrusting en -benodigdheden, uitgez. meubilair en softwarepakketten

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

-

II.1.4) Korte beschrijving

Deze opdracht beoogt een raamovereenkomst voor de aankoop van kantoorbenodigdheden voor zorg- en welzijnsvoorzieningen.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

09-07-2019

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: ORDGEB

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2019-516930

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 107-260828

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 04-06-2019

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

zie bijgevoegde documenten: 'vragen en antwoorden' die ook verwerkt werden in bestek-rectificatie en inventaris-rectificatie + lijst deelnemers rectificatie