Aankondiging van een opdracht

Kantoormateriaal

De raamovereenkomst heeft als voorwerp de aankoop van kantoormateriaal voor het Nationaal Verbond van Socialistische Mutualiteiten en zijn partners voor een duur van 48 maanden.

Publicatiedatum
19-09-2014
Deadline
31-10-2014 om 11:00
Opdrachtcodes (CPV)
30100000 - Kantoormachines, -uitrusting en -benodigdheden, uitgez. computers, printers en meubilair
30190000 - Diverse machines, uitrusting en benodigdheden voor kantoor
Regiocodes (NUTS)
BE - BELGIQUE-BELGIË
Contracttype
Leveringen - Aankoop
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Nationaal Verbond Socialistische Mutualiteiten
Postadres
Sint-Jansstraat 32-38, 1000 Brussel, BE
Contactpunt(en)
Service Achats
Ter attentie van
Delplanque Emilie

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

Geraamde totale waarde van de aankopen voor de gehele duur van de raamovereenkomst:

772672.00 EUR

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

* De inschrijver legt het bewijs voor dat hij zich niet in een van de volgende uitsluitingsgevallen bevindt:
1° deelname aan een criminele organisatie als bedoeld in artikel 324bis van het Strafwetboek;
2° omkoping als bedoeld in de artikelen 246 en 250 van het Strafwetboek;
3° fraude als bedoeld in artikel 1 van de overeenkomst aangaande de bescherming van de financiële belangen van de Gemeenschap, goedgekeurd door de wet van 17 februari 2002;
4° witwassen van geld als bedoeld in artikel 5 van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financieel stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme.
Het bewijs dat de inschrijver zich niet bevindt in een van de gevallen vermeld in de punten 1° tot 4° kan worden gegeven door middel van een uittreksel uit het strafregister of een evenwaardig document uitgereikt door een gerechtelijke of overheidsinstantie van het land van oorsprong of herkomst en waaruit blijkt dat aan die eisen is voldaan.
* Een attest dat uitgereikt werd door de bevoegde overheid en waarin bevestigd wordt dat de inschrijver voldaan heeft aan de voorschriften inzake betaling van de bijdragen voor sociale zekerheid tot en met het voorlaatste burgerlijke kwartaal dat verstreken is ten opzichte van de uiterste datum voor de ontvangst van de aanvragen tot deelneming of offertes, in overeenstemming met de bepalingen van de Belgische wet of van het land waar de werknemers gevestigd zijn.
* De kandidaat of inschrijver voegt bij zijn aanvraag tot deelneming of zijn offerte, al naargelang, een attest waaruit blijkt dat hij voldaan heeft aan zijn fiscale verplichtingen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is. Voor een Belgische kandidaat of inschrijver controleert de aanbestedende overheid de naleving van de fiscale verplichtingen ten opzichte van de FOD Financiën op basis van het attest dat werd uitgereikt door deze laatste.

Economische en financiële draagkracht

* Een verklaring betreffende de totale jaarlijkse omzet tijdens de laatste drie beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de kandidaat of de inschrijver met zijn activiteit is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn.

Eventuele minimumeisen:

Minimumniveau(s):
- De minimum totale omzet bedraagt € 700.000 excl. btw per jaar tijdens de laatste drie jaar.

Vakbekwaamheid

* De attesten die door als bevoegd erkende en geaccrediteerde instituten of diensten voor kwaliteitscontrole worden uitgereikt, waarin wordt vastgesteld dat duidelijk door referenties geïdentificeerde producten aan bepaalde specificaties of normen beantwoorden:
* De lijst van de voornaamste leveringen die gedurende de afgelopen drie jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag en de datum en van de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren. De leveringen worden aangetoond door attesten die de bevoegde autoriteit heeft afgegeven of medeondertekend of in geval van leveringen voor een particuliere afnemer door attesten van de afnemer of bij ontstentenis eenvoudigweg door een verklaring van de leverancier.

Eventuele minimumeisen:

* Standaard: ISO 9001, ISO 14001.
* 5 vergelijkbare leveringen (uitgedrukt in hoeveelheid).