Aankondiging van een opdracht

Uitnodiging tot indienen offerte - Raamovereenkomst voor het leveren van diensten, hardware en software voor kassasystemen - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking

Leveringen
Publicatie datum
25-04-2016
Raamovereenkomst
ja
Procedure
Andere
Aanbestedende overheid
Karel de Grote Hogeschool VZW | 2018 Antwerpen, BE | Onderwijs
Opdrachtcodes (CPV)
30000000 - Kantoormachines en gegevensverwerkende apparatuur, kantooruitrusting en -benodigdheden, uitgez. meubilair en softwarepakketten
48000000 - Software en informatiesystemen
72000000 - IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning
Korte inhoud
Raamovereenkomst voor het leveren van diensten, hardware en software voor kassasystemen
Beschrijving
Gunningscriteria
Kwaliteit: Prijs - 50
Kwaliteit: Kwaliteit van de aangeboden oplossing - 30
Kwaliteit: Plan van aanpak - 20
Voorwaarden voor deelneming

Economische en financiële draagkracht

Algemeen
Een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is over de laatste drie beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de kandidaat of de inschrijver met zijn activiteit is begonnen.
Minimum vereisten
De totale prijs voor campus zuid over een periode van vier jaar (zonder opties) mag niet meer bedragen dan 20% van de omzet van de inschrijver in minimaal een van de laatste drie beschikbare boekjaren.

Technische en beroepsbekwaamheid

Algemeen
De inschrijver voegt bij zijn offerte een lijst van de voornaamste opdrachten in de retail en point-of-sales, en die hij gedurende de afgelopen drie jaar heeft verricht, met vermelding van:
• een duidelijke omschrijving van de opdracht
• het bedrag
• datum en looptijd van het contract
• de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren
• contactpersoon.
Minimum vereisten
Deze lijst dient minimaal drie referenties te bevatten die aansluiten bij de huidige opdracht.
Hierbij zal rekening gehouden worden met de grootte van de opdracht, de inhoudelijke relevantie en de invulling/complexiteit van het geheel.
truck tower-crane sharing