Aankondiging van een opdracht

Uitnodiging tot indienen offerte - Huur en onderhoud van kopieertoestellen ten behoeve van verschillende gemeentelijke diensten - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking

Leveringen
Publicatie datum
28-04-2016
Raamovereenkomst
neen
Procedure
Andere
Aanbestedende overheid
Gemeente Aartselaar | 2630 Aartselaar, BE | Regionale of plaatselijke instantie | Algemene overheidsdiensten
Opdrachtcodes (CPV)
30121100 - Fotokopieerapparaten
Korte inhoud
De uit te voeren opdracht behelst : huur – en onderhoudsovereenkomst voor in totaal 9 multifunctionele digitale kopieermachines en aanverwante software oplossingen voor de duur van 60 maanden.
Plaats van uitvoering:
- Gemeentehuis, Baron van Ertbornstraat 1 (3 toestellen)
- Bibliotheek, della Faillelaan 32 (1 toestel)
- Cultureel Centrum, della Faillelaan 34 (1 toestel)
- Gemeenteschool CADE, Carillolei 2 en della Faillelaan 36 (2 toestellen)
- Sportdienst, Kleistraat 204 (1 toestel)
- Muziekacademie, Carillolei 5 (1 toestel)
Beschrijving
Gunningscriteria
Kwaliteit: Prijs - 40
Kwaliteit: Technische prestatie (performantie) van de aangeboden toestellen - 30
Kwaliteit: Onderhoud en preventie - 20
Kwaliteit: Flexibiliteit - 5
Kwaliteit: Duurzaamheid - 5
Voorwaarden voor deelneming

Technische en beroepsbekwaamheid

Algemeen
* Een lijst van de voornaamste leveringen die gedurende de afgelopen drie jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag, de datum en van de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren. De leveringen worden aangetoond door attesten die de bevoegde autoriteit heeft afgegeven of medeondertekend of, in geval van leveringen voor een particuliere afnemer, door attesten van de afnemer of bij ontstentenis eenvoudigweg door een verklaring van de leverancier.
* Opgave van de al dan niet tot de onderneming behorende technici of technische organen, in het bijzonder van die welke verantwoordelijk zijn voor de kwaliteitscontrole.
Minimum vereisten
3 ondertekende attesten uit de voorbije 2 jaren van openbare besturen waaruit de tevredenheid van de samenwerking met de inschrijver blijkt.
truck tower-crane sharing