Aankondiging van een opdracht

De opdracht betreft het sluiten van een raamovereenkomst met meerdere leveranciers voor de aankoop en installatie van interactieve borden, professionele touchtafels en toebehoren.

De opdracht betreft het sluiten van een raamovereenkomst met meerdere leveranciers voor de aankoop en installatie van interactieve borden, professionele touchtafels en toebehoren.

Publicatiedatum
02-08-2013
Deadline
11-09-2013 om 14:00
Opdrachtcodes (CPV)
30000000 - Kantoormachines en gegevensverwerkende apparatuur, kantooruitrusting en -benodigdheden, uitgez. meubilair en softwarepakketten
32000000 - Radio-, televisie-, communicatie-, telecommunicatietoestellen en aanverwante apparatuur
48000000 - Software en informatiesystemen
72000000 - IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning
Regiocodes (NUTS)
BE211 - Arr. Antwerpen
Contracttype
Leveringen
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Digipolis
Postadres
Generaal Armstrongweg 1, 2020 Antwerpen, BE
Contactpunt(en)
Fournier Ann Victoria

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Toegangs recht De kandidaat of inschrijver kan van deelname aan de opdracht uitgesloten worden indien hij zich in één van de gevallen bevindt vermeld in art. 61 van het Koninklijk Besluit van 15 juli 2011 (verder vermeld als KB Plaatsing)
1. die in staat van faillissement of van vereffening verkeert, die zijn werkzaamheden heeft gestaakt of die een gerechtelijk akkoord heeft bekomen, of die in een overeenstemmende toestand verkeert als gevolg van een gelijkaardige procedure die bestaat in de nationale wetgevingen en reglementeringen;
2. die aangifte heeft gedaan van zijn faillissement, voor wie een procedure van vereffening of van gerechtelijk akkoord aanhangig is of die het voorwerp is van een gelijkaardige procedure bestaande in de nationale wetgevingen en reglementeringen;
3. die, bij een vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan, veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat zijn professionele integriteit aantast;
4. die bij zijn beroepsuitoefening een ernstige fout heeft begaan, vastgesteld op elke grond die Digipolis aannemelijk kan maken;
5. die niet voldaan heeft aan zijn verplichtingen inzake betaling van de bijdragen voor de sociale zekerheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 69bis van het KB van 8 januari 1996;
6. die niet in orde is met de betaling van zijn belastingen overeenkomstig de Belgische wetgeving of die van het land waar hij gevestigd is;
7. die zich in ernstige mate heeft schuldig gemaakt aan het afleggen van valse verklaringen bij het verstrekken van inlichtingen, opvorderbaar bij toepassing van dit hoofdstuk.
Wordt in elk stadium van de gunningprocedure uitgesloten van de toegang ertoe, de kandidaat of inschrijver die bij een rechtelijke beslissing dat in kracht van gewijsde is gegaan waarvan de aanbestedende overheid kennis heeft, veroordeeld is voor:
8. deelname aan een criminele organisatie als bedoeld in artikel 324 bis van het Strafwetboek;
9. omkoping als bedoeld in artikel 246 van het Strafwetboek;
10. fraude als bedoeld in artikel 1 van de overeenkomst aangaande de bescherming van de financiële belangen van de Gemeenschap, goedgekeurd door de wet van 17 februari 2002;
11. witwassen van geld als bedoeld in artikel 3 van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financieel stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme.
Het bewijs dat de dienstverlener zich niet in één van bovenstaande gevallen bevindt, wordt geleverd door het voorleggen van:
• een verklaring op erewoord waarin de kandidaat of inschrijver verklaart zich niet in één van de gevallen te bevinden zoals opgegeven in art. 61 van het KB Plaatsing betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken. Hiertoe dient de inschrijver het invulformulier zoals opgenomen in bijlage bij dit bestek te gebruiken.
• RSZ-attest voor binnenlandse inschrijvers (art. 62 van het KB Plaatsing): Digipolis zal het RSZ-attest zelf opvragen op basis van het ondernemingsnummer van de inschrijver in de Kruispuntbank van Ondernemingen dat moet worden ingevuld op het inschrijvingsformulier.
• RSZ-attest voor buitenlandse inschrijvers (art. 62 van het KB Plaatsing): De buitenlandse inschrijver dient een attest bij te voegen dat werd uitgereikt door de bevoegde overheid waarin wordt bevestigd dat hij heeft voldaan aan de verplichtingen inzake betaling van de bijdragen voor de sociale zekerheid overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij is gevestigd. Indien een dergelijk document niet wordt uitgereikt in het betrokken land, kan het vervangen worden door een verklaring onder eed.
een document waaruit het mandaat blijkt van de ondertekenaar om de inschrijver te verbinden (bv. uittreksel uit de neergelegde en gepubliceerde statuten en/of uit delegatiebeslissingen van de bevoegde organen, of indien dergelijke uittreksels ontbreken een ondertekende beslissing van de bevoegde organen of personen).

Economische en financiële draagkracht

Wat betreft de beoordeling van de financiële en economische draagkracht wordt voor de kwalitatieve selectie van de inschrijvers gevraagd:
• Een bewijs van de inschrijver van verzekering tegen voor de sector (levering van interactieve borden, touchtafels) gebruikelijke beroepsrisico’s;
• Een verklaring van de inschrijver over de totale omzet van de inschrijver over de laatste drie boekjaren;
• Een verklaring van de inschrijver over de omzet betreffende leveringen van interactieve borden, over de laatste 3 boekjaren.

Vakbekwaamheid

Om de technische bekwaamheid van de dienstverlener na te gaan wordt van de inschrijvers gevraagd:
• een selectie van minimaal 3 relevant geachte referenties die de kandidaat vandaag actief in uitvoering heeft gedurende 2 jaar.
Per referentie (max. 1 A4) dient volgende indeling te worden gebruiken :
Korte beschrijving inhoud project
Relevantie mbt deze opdracht
Sector
Aankoopvolume
Contactpersoon
Telefoonnummer
e-mail

Eventuele minimumeisen:

Klasse: N/A, Categorie: N/A

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2115 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!