Aankondiging van een opdracht

Aankoop aardgas voor installaties en gebouwen van de gemeente Asse, Autonoom Gemeentebedrijf Asse, het OCMW Asse, Politiezone AMOW, kerkfabrieken en Hulpverleningszone Vlaams-Brabant West dienstjaren 2015, 2016 en 2017

Aankoop aardgas voor installaties en gebouwen van de gemeente Asse, Autonoom Gemeentebedrijf Asse, het OCMW Asse, Politiezone AMOW, kerkfabrieken en Hulpverleningszone Vlaams-Brabant West dienstjaren 2015, 2016 en 2017

Publicatiedatum
26-03-2015
Deadline
11-05-2015 om 10:30
Opdrachtcodes (CPV)
09123000 - Aardgas
Regiocodes (NUTS)
BE241 - Arr. Halle-Vilvoorde
Contracttype
Leveringen - Aankoop
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Gemeente Asse
Postadres
Gemeenteplein 1, 1730 Asse, BE
Contactpunt(en)
De heer Jan Bruyland

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

Totale hoeveelheid of omvang:

EUR 554.834,71 excl. btw of EUR 671.350,00 incl. 21% btw

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 20 §§1 en 1/1 van de wet van 15 juni 2006 betreffende overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en artikel 61 tot en met 66 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren.

Economische en financiële draagkracht

Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 3 van het KB van 15 juli 2011.

Vakbekwaamheid

- Een lijst van de voornaamste leveringen die gedurende de afgelopen 3 jaar werden verricht, met vermelding van het volume, de datum en van de publiek-of privaatrechtelijk instanties waarvoor zij bestemd waren.
- Het bevoorradingscontract of akkoord waardoor de onderneming een continue bevoorrading van aardgas voor de gestelde duur van de overeenkomst kan garanderen. Een verklaring op eer is toegelaten.
- De leveringsvergunning van de onderneming zoals die door het bevoegde gewest werd tegekend.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2047 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!