Европейски парламент, Directorate-General for Communication, Directorate for Relations with the Citizens, House of European History
Aankondiging van een opdracht

Проектиране, производство, монтаж, поддръжка и демонтаж на временната изложба „Неспокойна младост: 70 години на израстване в Европа“.

Раздел І: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси

Официално наименование
Европейски парламент, Directorate-General for Communication, Directorate for Relations with the Citizens, House of European History
Национален регистрационен номер
-
Пощенски адрес
rue Wiertz 60
Град
Brussels
Пощенски код
1047
код NUTS
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Държава
BELGIQUE-BELGIË
Лице за контакт
Mr R. Evers – PHS00A77
Телефон
-
Електронна поща
[email protected]
Факс
-

Интернет адрес/и

Основен адрес:   http://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm

Адрес на профила на купувача:   -

I.2) Съвместно възлагане

Поръчката обхваща съвместно възлагане:   не

В случай на съвместно възлагане, обхващащо различни държави – приложимото национално законодателство в сферата на обществените поръчки:   -

Поръчката се възлага от централен орган за покупки:   не

I.3) Комуникация

Допълнителна информация може да бъде получена от

Горепосоченото/ите място/места за контакт

Достъпът до документацията за обществената поръчка е ограничен. Допълнителна информация може да се получи на:   https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2838

Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени

Горепосоченото/ите място/места за контакт

електронно посредством:   -

Електронната комуникация изисква използването на средства и устройства, които по принцип не са достъпни. Възможен е неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: -

I.4) Вид на възлагащия орган

Европейска институция/агенция или международна организация

I.5) Основна дейност

Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

II.1.1) Наименование

Проектиране, производство, монтаж, поддръжка и демонтаж на временната изложба „Неспокойна младост: 70 години на израстване в Европа“.

Референтен номер:   COMM/DG/AWD/2017/772.

II.1.2) Основен CPV код

Основен CPV код:   92521100 - Услуги по излагане и представяне на колекции

Допълнителен CPV код:   -

II.1.3) Вид на поръчка

Строителство

II.1.4) Кратко описание

Европейският парламент реши да пусне настоящата покана за участие в търг за проектирането, изготвянето, монтажа, поддръжката и демонтажа на временното изложение „Неспокойна младост: 70 години на израстване в Европа“ в Дома на европейската история в Брюксел.

II.1.5) Прогнозна обща стойност

Стойност, без да се включва ДДС:   1.100.000,00

Валута:   EUR

II.1.6) Информация относно обособените позиции

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции:   не

II.2) Описание

II.2.1) Наименование

-

Обособена позиция №:   -

II.2.2) Допълнителни CPV кодове

Основен CPV код:   79930000 - Услуги на специализирания дизайн

Допълнителен CPV код:   -

II.2.3) Място на изпълнение

код NUTS:   BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad

Основно място на изпълнение:   помещенията на изпълнителя и в Брюксел – Дом на европейската история.

II.2.4) Описание на обществената поръчка

Поканата за участие в търг има за цел сключването на договор за строителство за проектирането, производството, монтажа, поддръжката и демонтажа на временна изложба „Неспокойна младост: 70 години на израстване в Европа“ в Дома на европейската история в Брюксел. Тези услуги/дейности включват:

1. проектиране на временната изложба;

2. основно оборудване на съществуващите помещения, изготвяне, доставка и монтаж на преградни стени, обзавеждане, витрини, поставки за излагане и монтажни опори за предмети, включително работа с и монтаж на предмети, графики и сценографски елементи;

3. доставка и монтаж на осветително оборудване, аудиовизуален и мултимедиен хардуер и всички други необходими технически инсталации, включително система за управление на изложбата, като се има предвид повторната употреба на части от съществуващата осветителна система („Medialon“) и мрежите, фиксирани към тавана;

4. разработване и прилагане на целия аудиовизуален и мултимедиен софтуер;

5. поддръжка на временната изложба на добро работно ниво и следователно свеждане до минимум на прекъсванията, включително при смяна на предмети във витрините;

6. демонтаж, сортиране и отстраняване на временната изложба;

7. проучване и придобиване на съдържание, изображения, кадри и музика, включително необходимите права за използване за изложби, онлайн или печат;

8. поставяне на палисада.

II.2.5) Критерии за възлагане

Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка

II.2.6) Прогнозна стойност

-

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки

Продължителност в месеци:   29

Тази поръчка подлежи на подновяване:   не

Описание на подновяванията:   -

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат поканени

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:   -

II.2.10) Информация относно вариантите

Ще бъдат приемани варианти:   не

II.2.11) Информация относно опциите

Опции:   не

Описание на опциите:   -

II.2.12) Информация относно електронни каталози

Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват електронен каталог:   не

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз:   не

II.2.14) Допълнителна информация

-

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри

Списък и кратко описание на критериите за подбор:

От оферента се изисква да изпълнява поне едно от следните условия:

а) да бъде включен в съответен професионален или търговски регистър, с изключение на международни организации;

б) (за услугите) да притежава конкретно разрешително, доказващо, че е упълномощен да изпълни поръчката в своята държава на регистрация, или да бъде член на конкретна професионална организация.

III.1.2) Икономическо и финансово състояние

Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка:   не

Списък и кратко описание на критериите за подбор:

-

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Оферентите трябва да разполагат с подходяща застраховка за риск „Професионална отговорност“, по-специално срещу рискове и щети, свързани с изпълнението на поръчката, която се изисква от съответното законодателство.

Оферентите трябва да покажат минимален среден оборот от 1 000 000 EUR през последните 3 финансови години, за които осчетоводяването е приключено, в областта, обхваната от поръчката.

III.1.3) Технически и професионални възможности

Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка:   не

Списък и кратко описание на критериите за подбор:

-

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Най-малко 8 години опит в проектирането на изложби от сходно естество и сложност като описаната в тази тръжна процедура.

Проектиране на поне 4 изложби, от които:

— поне 2 на площ от 500 m2,

— поне 2 с обща производствена стойност от най-малко 750 000 EUR,

— поне 3, занимаващи се с музейни експонати,

— поне 1 с иновативно използване на продукти на културата (филми, музика, мода, изкуство, телевизия) в контекста на музейния разказ,

— поне 2 трябва бъдат завършени и да са достигнали поне до етапа на окончателно приемане. Тези проекти не трябва да са били завършени преди повече от 5 години.

Най-малко 8 години опит в техническото разработване, производството и монтажа на изложби със сходно естество и сложност като изложбата в тази тръжна процедура.

Производство и монтаж на поне 3 изложби, завършени в рамките на последните 8 години:

— на площ за изложба от поне 500 m2,

— на стойност от най-малко 750 000 EUR,

— за които е извършено управление на проекти,

— за които е разработен аудиовизуален софтуер (видео, мултимедия, интерактивни продукти),

— поне 2 изложби, за които са произведени витрини и обзавеждане за съхранение със степен на опазване, еквивалентна като в музеите,

— за които са извършени поставяне и монтаж на музейно оборудване (вкл. осветление, аудиовизуална техника, мултимедия, музейно обзавеждане и др.).

Старши проектант:

— с подходящи квалификации,

— с поне 10 години съответен опит,

— възможност за работа на английски език.

Ръководител на проект:

— подходящи квалификации,

— с поне 10 години съответен опит в тази област, с най-малко 3 доказани проекта за изложби през последните 8 години, с размер и сложност, сходни на описаните в тази тръжна процедура,

— възможност за работа на английски език.

Интерпретативен плановик:

— с подходящи квалификации,

— с поне 5 години съответен опит,

— възможност за работа на английски език.

Аудиовизуален софтуерен/медиен режисьор:

— с подходящи квалификации,

— с поне 10 години съответен опит в областта на аудиовизуалната и мултимедийната продукция, вкл. сценарии, заснемане, редактиране,

— възможност за работа на английски език.

Експерт по графично изкуство:

— с подходящи квалификации,

— с поне 5 години съответен опит в областта на графичния дизайн,

— възможност за работа на английски език.

Координатор/ръководител на дейностите:

— с подходящи квалификации,

— 10 години съответен опит в тази област, с най-малко 3 доказани проекта за изложби през последните 8 години, с размер и сложност, сходни на описаните в тази тръжна процедура,

— възможност за работа на английски език.

Експерт по монтажни подпори за изложби:

— с подходящи квалификации,

— с поне 10 години съответен опит в разработването на монтажни подпори,

— възможност за работа на английски език.

Служител, който се занимава с експонати, свързани с изкуството:

— с подходящи квалификации,

— с поне 6 години съответен опит в работата с експонати, свързани с изкуството, в областта на поръчката,

— възможност за работа на английски език.

Експерт по аудиовизуален хардуер:

— с подходящи квалификации,

— с поне 10 години съответен опит във включването на оборудване в изложби,

— възможност за работа на английски език.

III.1.5 Информация относно запазени поръчки

Поръчката е запазена за защитени предприятия и икономически оператори, насочени към социална и професионална интеграция на лица с увреждания или лица в неравностойно положение:   не

Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на защитени работни места:   не

III.2) Условия във връзка с поръчката

III.2.1) Информация относно определена професия

Изпълнението на поръчката е ограничено до определена професия:   -

Позоваване на приложимата законова, подзаконова или административна разпоредба:   -

III.2.2) Условия за изпълнение на поръчката

Вж. проектодоговора.

III.2.2) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Задължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката:   да

Раздел ІV: Процедура

IV.1) Описание

IV.1.1) Вид процедура

Открита процедура

IV.1.3) Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки

Тази обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение :   не

В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години:   -

Тази обществена поръчка обхваща създаването на динамична система за покупки:   не

Динамичната система за покупки може да бъде използвана от допълнителни купувачи:   не

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

Прилагане на поетапна процедура за постепенно намаляване на броя на обсъжданите решения или на договаряните оферти:   не

IV.1.5) Информация относно договаряне

Възлагащият орган си запазва правото да възложи поръчката въз основа на първоначалните оферти, без да провежда преговори:   не

IV.1.6) Информация относно електронния търг

Ще се използва електронен търг:   не

Допълнителна информация относно електронния търг:   -

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA):   не

IV.2) Административна информация

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура

Номер на обявлението в ОВ на ЕС:   -

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

Дата:   14-09-2017

Местно време:   17:00

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати

-

IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие

BG, CS, DA, DE, EL, EN, ES, ET, FI, FR, GA, HR, HU, IT, LT, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, SV

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

Продължителност в месеци:   6

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

Дата:   21-09-2017

Местно време:   10:00

Място:   Вж. условията.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:   Вж. условията.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане

Това представлява периодично повтаряща се поръчка:   не

Прогнозни срокове за публикуването на следващи обявления:   -

VI.2) Информация относно електронното възлагане

Ще се прилага електронно поръчване:   не

Ще се използва електронно фактуриране:   не

Ще се приема електронно заплащане:   не

VI.3) Допълнителна информация

На 30.8.2017 г. ще се проведе незадължително посещение на помещенията. За допълнителна информация, моля, вж. условията.

Европейския парламент си запазва правото да използва процедура на договаряне, без предварително публикуване на обявление за поръчка, съгласно член 134, параграф 1, буква д) от Делегиран регламент (ЕС) № 1268/2012 на Комисията от 29.10.2012 г. относно правилата за прилагане на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, последно изменен от Делегиран регламент (ЕС) № 2015/2462 на Комисията от 30.10.2015 г.

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Официално наименование
Общ съд на Съда на Европейския съюз
Пощенски адрес
-
Град
Luxembourg
Пощенски код
2925
Държава
LUXEMBOURG
Телефон
+352 4303-1
Електронна поща
[email protected]
Факс
+352 4303-2600
Интернет адрес
-

VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация

Официално наименование
-
Пощенски адрес
-
Град
-
Пощенски код
-
Държава
-
Телефон
-
Електронна поща
-
Факс
-
Интернет адрес
-

VI.4.3) Подаване на жалби

Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:   Моля, свържете се с органа, който отговоря за подаване на жалби, за информация относно крайния/те срок/ове за подаване на жалби.

VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Официално наименование
Общ съд на Съда на Европейския съюз
Пощенски адрес
-
Град
Luxembourg
Пощенски код
2925
Държава
LUXEMBOURG
Телефон
+352 4303-1
Електронна поща
[email protected]
Факс
+352 4303-2600
Интернет адрес
-

VI.4.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

02-08-2017