Europa-Parlamentet, Directorate-General for Communication, Directorate for Relations with the Citizens, House of European History
Aankondiging van een opdracht

Projektering, fremstilling, installering, vedligeholdelse og demontering af den midlertidige udstilling »Rastløse unge: opvækst i Europa igennem 70 år«.

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser

Officielt navn
Europa-Parlamentet, Directorate-General for Communication, Directorate for Relations with the Citizens, House of European History
CVR-nummer
-
Postadresse
rue Wiertz 60
By
Brussels
Postnummer
1047
NUTS-kode
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Land
BELGIQUE-BELGIË
Kontaktperson
Mr R. Evers — PHS00A77
Telefon
-
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetadresse(r)

Overordnet internetadresse:   http://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm

Internetadresse for køberprofilen:   -

I.2) Fælles udbud

Kontrakten omfatter fælles udbud:   nej

I tilfælde af fælles udbud, der involverer forskellige lande – gældende national lovgivning vedrørende udbud:   -

Kontrakten tildeles af en indkøbscentral:   nej

I.3) Kommunikation

Yderligere oplysninger fås på

den ovennævnte adresse

Adgangen til udbudsmaterialet er begrænset. Yderligere oplysninger kan indhentes på:   https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2838

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes

den ovennævnte adresse

elektronisk via:   -

Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: -

I.4) Type ordregivende myndighed

Europæisk institution/agentur eller international organisation

I.5) Hovedaktivitet

Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang

II.1.1) Betegnelse

Projektering, fremstilling, installering, vedligeholdelse og demontering af den midlertidige udstilling »Rastløse unge: opvækst i Europa igennem 70 år«.

Sagsnr.:   COMM/DG/AWD/2017/772.

II.1.2) Hoved-CPV-kode

Hoved-CPV-kode:   92521100 - Udstilling på museer

Supplerende CPV-kode:   -

II.1.3) Kontrakttype

Bygge- og anlægsarbejder

II.1.4) Kort beskrivelse

Europa-Parlamentet har besluttet at iværksætte dette udbud om projektering, fremstilling, installering, vedligeholdelse og demontering af den midlertidige udstilling »Rastløse unge: opvækst i Europa igennem 70 år« i Huset for Europæisk Historie i Bruxelles.

II.1.5) Anslået samlet værdi

Værdi eksklusive moms:   1.100.000,00

Valuta:   EUR

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter

Kontrakten er opdelt i delkontrakter:   nej

II.2) Beskrivelse

II.2.1) Betegnelse

-

Delkontraktnr.:   -

II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)

Hoved-CPV-kode:   79930000 - Designervirksomhed

Supplerende CPV-kode:   -

II.2.3) Udførelsessted

NUTS-kode:   BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad

Hovedudførelsessted:   Kontrahentens lokaler og Bruxelles — Huset for Europæisk Historie.

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet

Udbuddet sigter mod at etablere en bygge- og anlægskontrakt vedrørende projektering, fremstilling, installering, vedligeholdelse og demontering af den midlertidige udstilling »Rastløse unge: opvækst i Europa igennem 70 år« i Huset for Europæisk Historie i Bruxelles. Disse tjenester/arbejder omfatter:

1. udformning af den midlertidige udstilling

2. indretning af eksisterende rum, fremstilling, levering og montering af skillevægge, møbler, udstillingsmontrer og -skabe samt opsatser til genstande, herunder håndtering og installering af genstande, grafik og scenografiske elementer

3. levering og installering af belysningsarmaturer, av- og multimedieudstyr samt alle andre nødvendige tekniske installationer, herunder et kontrolsystem for udstillinger, med henblik på genbrug af dele af det eksisterende belysningssystem (»Medialon«) og net fastgjort til loftet

4. udvikling og implementering af al av- og multimediesoftware

5. vedligeholdelse af den midlertidige udstilling på et fornuftigt driftsniveau og dermed minimere nedbrud, herunder lejlighedsvis udskiftning af genstande i udstillingsmontrer

6. demontering, sortering og bortskaffelse af den midlertidige udstilling

7. indhold, billeder, filmoptagelser og musikforskning og -erhvervelse, herunder nødvendige rettigheder, til udstillingen samt online og trykte anvendelser

8. opstilling af palisade.

II.2.5) Tildelingskriterier

Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne

II.2.6) Anslået værdi

-

II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem

Varighed i måneder:   29

Denne kontrakt kan forlænges:   nej

Beskrivelse af forlængelser:   -

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage

Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:   -

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud

Alternative tilbud vil blive taget i betragtning:   nej

II.2.11) Oplysninger om optioner

Optioner:   nej

Beskrivelse af optioner:   -

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger

Tilbud skal fremlægges i form af elektroniske kataloger eller inkludere et elektronisk katalog:   nej

II.2.13) Oplysninger om EU-midler

Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program:   nej

II.2.14) Yderligere oplysninger

-

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse

III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre

Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiveren skal opfylde mindst 1 af følgende betingelser:

a) være optaget i et relevant fagligt register eller erhvervsregister; gælder ikke internationale organisationer

b) (i forbindelse med tjenesteydelser) have en relevant godkendelse, der beviser, at vedkommende er godkendt til at udføre kontrakten i det land, hvor vedkommende er etableret eller være medlem af en specifik faglig organisation.

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet

Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet:   nej

Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

-

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgivere skal have en passende erhvervsansvarsforsikring, især til dækning risici og skader med relation til udførelsen af kontrakten, hvilket kræves af den relevante lovgivning.

Tilbudsgivere skal godtgøre en gennemsnitlig omsætning på 1 000 000 EUR i de seneste 3 afsluttede regnskabsår på området omfattet af kontrakten.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet

Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet:   nej

Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

-

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Mindst 8 års erfaring inden for projektering af udstillinger af lignende art og kompleksitet som det, der er beskrevet i denne udbudsprocedure.

Projektering af mindst 4 udstillinger, heraf:

— mindst 2 af min. 500 m2


— mindst 2 med en samlet produktionsværdi på mindst 750 000 EUR

— mindst 3, der omhandler museumsobjekter

— mindst 1 med en innovativ udnyttelse af kultur (film, musik, mode, kunst og tv) i forbindelse med en museumsfortælling

— mindst 2, der er færdige og som minimum har opnået niveauet for endelig godkendelse. Projekterne må ikke være afsluttede for mere end 5 år siden.

Mindst 8 års erfaring inden for teknisk udvikling, produktion og montering af udstillinger af lignende art og kompleksitet som i denne udbudsprocedure.

Produktion og installation af mindst 3 udstillinger, der er afsluttet inden for de seneste 8 år:

— med mindst 500 m2 udstillingsareal

— af en værdi på mindst 750 000 EUR

— hvor der blev udført projektledelse

— hvortil av-software (video, multimedier og interaktive elementer) blev udviklet

— hvor der blev produceret udstillingsmontrer og møbler egnet til museumsbrug til mindst 2 af udstillingerne

— hvortil integration og installering af museets udstyr (inkl. lys, av, multimedier, museumsinventar osv.) blev gennemført.

ledende designer:

— med passende kvalifikationer

— med mindst 10 års relevant erfaring

— med kapacitet til at arbejde på engelsk.

projektleder:

— relevante kvalifikationer

— med mindst 10 års relevant erfaring inden for dette område med mindst 3 dokumenterede udstillingsprojekter af en størrelse og kompleksitet svarende til den, der er beskrevet i denne udbudsprocedure, i løbet af de seneste 8 år

— med kapacitet til at arbejde på engelsk.

udstillingsplanlægger:

— med passende kvalifikationer

— med mindst 5 års relevant erfaring

— med kapacitet til at arbejde på engelsk.

audiovisuel software-/medieinstruktør:

— med passende kvalifikationer

— med mindst 10 års relevant erfaring med av- og multimedieproduktion, inkl. manuskriptudarbejdelse, optagelse og redigering

— med kapacitet til at arbejde på engelsk.

ekspert i grafisk kunst:

— med passende kvalifikationer

— med mindst 5 års relevant erfaring inden for grafisk design

— med kapacitet til at arbejde på engelsk.

arbejdskoordinator/-leder:

— med passende kvalifikationer

— med mindst 10 års relevant erfaring inden for dette område med mindst 3 dokumenterede udstillingsprojekter af en størrelse og kompleksitet svarende til den, der er beskrevet i denne udbudsprocedure, i løbet af de seneste 8 år

— med kapacitet til at arbejde på engelsk.

ekspert i udstillingsopsatser:

— med passende kvalifikationer

— med mindst 10 års relevant erfaring med udvikling af opsatser

— med kapacitet til at arbejde på engelsk.

kunsttransportør:

— med passende kvalifikationer

— med mindst 6 års relevant erfaring i kunsthåndtering på området med relation til kontrakten

— med kapacitet til at arbejde på engelsk.

ekspert i av-hardware:

— med passende kvalifikationer

— med mindst 10 års relevant erfaring med integration af udstyr i udstillinger

— med kapacitet til at arbejde på engelsk.

III.1.5 Oplysning om reserverede kontrakter

Kontrakten er forbeholdt beskyttede værksteder og økonomiske aktører inden for social og faglig integration af handicappede eller dårligt stillede personer:   nej

Kontrakten må kun udføres som led i programmerne for beskyttet beskæftigelse:   nej

III.2) Kontraktbetingelser

III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession

Udførelse af tjenesteydelsen er forbeholdt en bestemt profession:   -

Henvisning til den relevante lov eller administrative bestemmelse:   -

III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår

Se kontraktudkastet.

III.2.2) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten:   ja

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse

IV.1.1) Proceduretype

Offentligt udbud

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem

Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale:   nej

I tilfælde af rammeaftaler – begrundelse for enhver løbetid over 4 år:   -

Udbuddet omfatter oprettelse af et dynamisk indkøbssystem:   nej

Det dynamiske indkøbssystem kan blive anvendt af yderligere indkøbere:   nej

IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen

Anvendelse af etapeopdelt procedure for gradvis at reducere det antal løsninger, der skal drøftes, eller tilbud, der skal forhandles:   nej

IV.1.5) Oplysninger om forhandling

Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger:   nej

IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion

Der vil blive anvendt elektronisk auktion:   nej

Yderligere oplysninger om elektronisk auktion:   -

IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud

Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen:   nej

IV.2) Administrative oplysninger

IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt

Bekendtgørelsens nummer i EUT S:   -

IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse

Dato:   14-09-2017

Tidspunkt:   17:00

IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere

-

IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse

BG, CS, DA, DE, EL, EN, ES, ET, FI, FR, GA, HR, HU, IT, LT, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, SV

IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud

Varighed i måneder:   6

IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Dato:   21-09-2017

Tidspunkt:   10:00

Sted:   Se betingelserne.

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:   Se betingelserne.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse

Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb:   nej

Skønnet tidsplan for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser:   -

VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange

Der vil blive anvendt elektronisk bestilling:   nej

Elektronisk fakturering accepteres:   nej

Der vil blive anvendt elektronisk betaling:   nej

VI.3) Yderligere oplysninger

Der vil være et frivilligt besøg på stedet den 30.8.2017. Yderligere oplysninger se betingelserne.

Europa-Parlamentet forbeholder sig retten til at anvende et udbud efter forhandling uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i overensstemmelse med artikel 134, stk. 1, litra e), i Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1268/2012 af 29.10.2012 om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget, som senest ændret ved Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 2015/2462 af 30.10.2015.

VI.4) Klageprocedurer

VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne

Officielt navn
Retten ved Den Europæiske Unions Domstol
Postadresse
-
By
Luxembourg
Postnummer
2925
Land
LUXEMBOURG
Telefon
+352 4303-1
E-mail
[email protected]
Fax
+352 4303-2600
Internetadresse
-

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne

Officielt navn
-
Postadresse
-
By
-
Postnummer
-
Land
-
Telefon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadresse
-

VI.4.3) Klageprocedure

Præcise oplysninger om klagefrist(er):   Kontakt venligst organet med ansvar for klager for at få oplysninger om fristen/fristerne for indgivelse af klager.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren

Officielt navn
Retten ved Den Europæiske Unions Domstol
Postadresse
-
By
Luxembourg
Postnummer
2925
Land
LUXEMBOURG
Telefon
+352 4303-1
E-mail
[email protected]
Fax
+352 4303-2600
Internetadresse
-

VI.4.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse

02-08-2017