Aankondiging van een opdracht

Raamovereenkomst voor leveringen van hardware

Raamovereenkomst voor leveringen van hardware (9 percelen)

Publicatiedatum
20-10-2014
Deadline
16-12-2014 om 14:00
Opdrachtcodes (CPV)
30200000 - Computeruitrusting en -benodigdheden
Regiocodes (NUTS)
BE2 - VLAAMS GEWEST
Contracttype
Leveringen
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding - Extern Verzelfstandigd Agentschap
Postadres
Keizerslaan 11, 1000 Brussel, BE
Contactpunt(en)
Detiège Marc

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

Geraamde totale waarde van de aankopen voor de gehele duur van de raamovereenkomst:

27250000.00 EUR

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Door eenvoudig deel te nemen aan een procedure tot gunning van een overheidsopdracht, verklaart de inschrijver zich niet in een uitsluitingspositie te bevinden conform de bepalingen inzake toegangsrecht tot de overheidsopdrachten van werken / leveringen / diensten zoals beschreven in het KB 15.07.2011, art. 61 tot en met 66.
Tevens verklaart de inschrijver dat hij voldaan heeft aan de sociale en fiscale verplichtingen conform artikel 42 van de Wet van 15.06.2006.

Economische en financiële draagkracht

Minimale eisen:
1) De inschrijver voor de percelen 1,2, 3, 8 en 9 zal aantonen dat zijn gemiddelde jaarlijkse omzetcijfer over de laatste drie jaren minstens gelijk is aan de waarde van het betrokken perceel over 5 jaar. Voor de percelen 4, 5, 6, 7 zal dat gemiddelde jaarlijkse omzetcijfer minstens 5.000.000 € zijn.
De inschrijvers, die inschrijven voor meerdere percelen, dienen daarenboven een gemiddeld omzetcijfer over de laatste drie jaren te hebben dat minstens gelijk is aan de som van de waardes der percelen over 5 jaar en de inschrijver vermeldt daartoe in de offerte een voorkeurvolgorde voor de gunning van deze percelen.
2) De inschrijver vertoont geen “Negatief Eigen Vermogen” (Alarmbelprocedure - Wetboek Venn. voor bvba- artikel 332 W.Venn., voor de CVBA in artikel 431 W.Venn., voor de NV in artikel 633 W.Venn).

Eventuele minimumeisen:

Te leveren bewijzen:
1) de laatste drie neergelegde jaarrekeningen

2) de balans van het laatste boekjaar

Vakbekwaamheid

De inschrijver is in staat A-merken aan te bieden. Een A-merk is een merk welke een hoge naamsbekendheid en een goede reputatie heeft en toonaangevend is in de betrokken markt qua kwaliteit en innovatie

Eventuele minimumeisen:

Ter staving voegen de inschrijvers een referentielijst van leveringen van A-merken toe.