Aankondiging van een opdracht

Aankoop van aardgas voor diverse voorzieningen uit de zorg- en welzijnssector in Vlaanderen en Brussel

De opdracht betreft een raamovereenkomst voor de duur van 4 jaar voor het leveren van aardgas in diverse voorzieningen uit de zorg- en welzijnssector, gelegen in het grondgebied Vlaanderen en Brussel.

Publicatiedatum
26-03-2015
Deadline
12-05-2015 om 10:00
Opdrachtcodes (CPV)
09123000 - Aardgas
Regiocodes (NUTS)
BE251 - Arr. Brugge
Contracttype
Leveringen - Aankoop
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
SAK vzw
Postadres
Bosdreef 5, 8820 Torhout, BE
Contactpunt(en)
De heer Koen Viaene

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

Totale hoeveelheid of omvang:

EUR 30.000.000

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

* Attest van in orde zijn met de betaling van de sociale zekerheidsbijdragen.
* In navolging van art. 63 van het KB van 15 juli 2011 moet de kandidaat of inschrijver bij zijn aanvraag tot deelneming of zijn offerte een attest toevoegen waaruit blijkt dat hij voldaan heeft aan zijn beroepsmatige fiscale verplichtingen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is. Het attest heeft betrekking op de laatste afgelopen fiscale periode vóór de uiterste datum voor de ontvangst van de aanvragen tot deelneming of offertes, al naargelang.
* Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 61 §§ 1 en 2 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren.

Economische en financiële draagkracht

De recentste jaarrekeningen of de neergelegde jaarrekeningen, indien de wetgeving van het land van de kandidaat of inschrijver deze neerlegging voorschrijft, waaruit de gezonde financiële situatie blijkt.

Eventuele minimumeisen:

De recentste jaarrekeningen of de neergelegde jaarrekeningen, indien de wetgeving van het land van de kandidaat of inschrijver deze neerlegging voorschrijft, waaruit de gezonde financiële situatie blijkt.

Vakbekwaamheid

- Documenten die de identiteit van de ondertekenaars aanduiden en hun mandaat bewijzen
- Een document of een verklaring op eer waaruit blijkt dat de inschrijver op het moment waarop hij de offerte indient, over een door de gemachtigde overheid in het Vlaamse en Brussels Gewest uitgereikte leveringsvergunning beschikt
- Een document of een verklaring op eer waaruit blijkt dat de inschrijver een contract voor de toegang tot het distributienet in het Vlaams en Brusselse Gewest heeft ondertekend.
- Een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is over de laatste drie beschikbare boekjaren

Eventuele minimumeisen:

idem

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1766 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!