Aankondiging van een opdracht

Levering van brandstof via een systeem van magneetkaarten

Levering van brandstof via een systeem van magneetkaarten

Publicatiedatum
28-08-2015
Deadline
14-10-2015 om 10:00
Opdrachtcodes (CPV)
09130000 - Aardolie en aardoliedistillaten
Regiocodes (NUTS)
BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
BE24 - Prov. Vlaams-Brabant
Contracttype
Leveringen
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Federatie van Socialistische Mutualiteiten van Brabant
Postadres
Zuidstraat, 111, 1000 Brussel, BE
Contactpunt(en)
Kreins Stephane

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

Waarde: 320000.00 EUR

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

* Overeenkomstig artikel 20 van de wet van 15 juni 2006 wordt in elk stadium van de gunningsprocedure uitgesloten van de toegang ertoe, de kandidaat of inschrijver die bij rechterlijke beslissing die in kracht van gewijsde is gegaan en waarvan de aanbestedende overheid kennis heeft, veroordeeld is voor:
1° deelname aan een criminele organisatie als bedoeld in artikel 324bis van het Strafwetboek;
2° omkoping als bedoeld in artikelen 246 en 250 van het Strafwetboek;
3° fraude als bedoeld in artikel 1 van de overeenkomst aangaande de bescherming van de financiële belangen van de Gemeenschap, goedgekeurd door de wet van 17 februari 2002;
4° witwassen van geld als bedoeld in artikel 5 van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financieel stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van het terrorisme.
Het bewijs dat hij zich niet in een van de vermelde gevallen bevindt, kan geleverd worden door een uittreksel uit het strafregister of een evenwaardig document uitgereikt door een gerechtelijke of overheidsinstantie van het land van oorsprong of herkomst en waaruit blijkt dat aan de gestelde eisen is voldaan.
* De kandidaat of inschrijver voegt bij zijn offerte een attest uitgereikt door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid waaruit blijkt dat hij voldaan heeft aan zijn verplichtingen ten aanzien van de betaling van de sociale bijdragen tot en met het voorlaatste afgelopen kalenderkwartaal ten opzichte van de uiterste datum voor de ontvangst van de aanvragen tot deelname of de ontvangst van de offertes, overeenkomstig de bepalingen van de Belgische wetgeving (RSZ-attest). Indien de kandidaat of inschrijver personeel uit een andere lidstaat van de Europese Unie tewerkstelt dat niet onderworpen is aan het Belgische stelsel van sociale zekerheid, een attest uitgereikt door de bevoegde overheid waaruit blijkt dat hij, volgens de rekening die ten laatste de uiterste dag bepaald voor de ontvangst van de aanvragen tot deelneming of offertes, al naargelang, is opgemaakt, op die datum voldaan heeft aan de voorschriften inzake betaling van de bijdragen voor sociale zekerheid overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is.
* De kandidaat of inschrijver voegt bij zijn offerte een attest waaruit blijkt dat hij voldaan heeft aan zijn fiscale verplichtingen uit hoofde van de wettelijke bepalingen van het land waar hij is gevestigd. Voor een Belgische kandidaat of inschrijver wordt dit attest uitgereikt door de FOD Financiën. Het attest heeft betrekking op de laatst afgelopen fiscale periode vóór de uiterste datum voor ontvangst van de aanvragen tot deelname of de offertes.

Vakbekwaamheid

Eventuele minimumeisen:

Klasse: N/A, Categorie: N/A

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1766 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!