Gewestelijke Overheidsdienst Brussel - Brussel Mobiliteit - BUV - Directie Infrastructuur van het Openbaar VervoerDirectie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer
Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

Raamovereenkomst voor de versterking van de stroombanen beveiligd door UPS-batterijen van het Brusselse metronet (fase 2017-2019)

I. BEKNOPTE BESCHRIJVING VAN DE OPDRACHT :
NOTA :
De levering van kabels met een doorsnede hoger dan 16 mm² alsook de Rf kabels maakt geen deel uit van de onderhavige onderneming behalve speciale specificaties in de technische bepalingen.
De opdracht omvat hoofdzakelijk:
A. Studie, fabricatie, proef en opslag van volgende uitrustingen:
• UPS van 120 kVA
• Omkasting batterij en chassis voor het plaatsen van de batterijen
• Scheidingstransfo 3X400V+ N van 120kVA
• Hulptransformatoren 11kV/400V+N van 250kVA
• ALSB 400 V
B. Laden, transport, afladen, montage, aansluiting en in dienst stellen van volgende uitrustingen:
• UPS van 120 KVA
• Omkasting batterij en chassis voor het plaatsen van de batterijen
• Scheidingstransfo 3X400V+ N van 120kVA
• Hulptransformatoren 11kV/400V+N van 250kVA
• ALSB 400V
• AVB (algemeen veiligheidsbord)
• ANVB (algemeen noodverdeelbord) links en rechts
C. Demontage, transport en declassering van volgende uitrustingen
BELANGRIJKE NOTA :
De prestaties hernomen in C omvatten de evacuatie buiten het metrogebied van de gedemonteerde uitrustingen, toebehoren inbegrepen.
Dit gedemonteerd materieel blijft eigendom van de aannemer, die belast is met de declassering.
• Gelijkrichter 40 kVA in de gelijkrichterposten
• Planté batterijen met zuur en hun lijst
• Omkasting batterij
• Scheidingstransfo 400V/230V van 40kVA
• 2 hulptransformatoren 11KV/400V van 100kVA
D. Volledige levering van de plannen van de onderstations betreffende onderhavige opdracht.
II. Beperkingen van de opdracht :
A. De aanneming omvat:
• de vervaardiging in de fabriek van al de elektrische uitrustingen en andere, met inbegrip van hun toebehoren - te leveren door de aannemer - en verduidelijkt in onderhavig bijzonder bestek (zie meetstaat);
• de proeven aangaande de conformiteit van deze leveringen met de technische voorschriften van onderhavig document en dit zowel in de fabriek als op de locaties van indienststelling;
• het vervoer, het lossen en het opslagen van de uitrustingen, te leveren door de aannemer naar de GP en de TP;
• het ter plaatsen aanbrengen zowel van gans het materieel geleverd door de aannemer als van gans het materieel, enz. ter beschikking gesteld van de aannemer door de Bouwheer;
• de montage ter plaatse en de vasthechting (met inbegrip van de levering van de gepaste toebehoren voor de vasthechting) en de inmetselingswerken voor gans het materieel die ter plaatse wordt aangebracht (cf. D) hierboven en de meetstaat);
• de levering en de plaatsing van al de kabelbanen alsook deze nodig voor de gelijkstroomkabels TDS (buiten), met inbegrip van al de toebehoren voor de vasthechting van de kabels en van de kabelbanen;
• het leggen, de mechanische bescherming, de aansluiting en de markering van de kabels tussen de verschillende uitrustingen die door de aannemer worden gemonteerd binnen de gelijkrichterpost uitgerust in het kader van onderhavige opdracht;
• de uitvoering van het aardingsnet - aardingscollector en -kast - alsook de aansluiting van de uitrustingen aan de aardingskast;
• de bescherming van het geleverde materieel tegen corrosie hetzij door verzinking hetzij door verf;
• de proeven en de afstelling van al het materieel geleverd door de aannemer;
• de bevredigende indienststelling van het geheel van de uitrustingen van de G.P. Deze indienststelling omvat de algemene coördinatie van de proeven van elk onderdeel (al dan niet geleverd), met inbegrip van de nodige handelingen voor de keuring van de installaties;
• het gewoonlijk onderhoud van de geleverde uitrustingen tijdens de waarborgperiode;
• de levering van het onderhouds-, montage- en herstellingsgereedschap (met inbegrip van al de toebehoren) van het materieel geleverd door de aannemer, gereedschap enz. dat hij in zijn offerte detailleert (benaming, hoeveelheid, referenties, eenheidsprijs, enz...);
• de levering van de plannen, de handleidingen (beschrijvingen, gebruiksaanwijzing, onderhoud, herstelling) en van gedetailleerde schema’s (te leveren in het Frans en het Nederlands, overeenkomstig de voorschriften die verder worden bepaald)
• de opleiding van het personeel van de M.I.V.B.;
• de afsluiting van al de doorboringen teneinde de betrokken uitrusting stofdicht te maken;
• de doorboringen en de afwerkingen nodig voor de correcte plaatsing van de kabelwegen en de ventilatie;
• de levering en de plaatsing van een voorlopige verlichting tijdens de duur van de werken, de verwijdering van deze verlichting na de indienststelling (blijft eigendom van de aannemer).
NOTA’S :
• De prijzen van de hiervoor hernomen prestaties zijn in de posten van de meetstaat inbegrepen (art. 19 navoor).
• Ter herinnering: voornoemde werkzaamheden zijn niet beperkend en de aannemer dient, zonder meerprijs, elk toebehoren nodig voor de uitvoering van onderhavige opdracht, volgens de regels van de kunst en overeenkomstig de vereisten van de goede uitvoering, te leveren, te monteren of te plaatsen zodanig dat zijn leveringen en handelingen perfect aan de algemene en bijzondere technische voorschriften van onderhavig bijzonder bestek beantwoorden en de beoogde doelstelling bereiken, eens het materieel in dienst zal worden gesteld, met de vereiste veiligheid en bedrijfszekerheid.
B. De aanneming omvat niet:
• de eigenlijke civieltechnische werken voor de luchtinlaten en -uitlaten op de weg;
• de aardingstaven.

Publicatiedatum
01-12-2016
Opdrachtcodes (CPV)
45315300 - Elektriciteitsvoorzieningsinstallaties
31682530 - Noodstroombenodigdheden
Deze aankondiging betreft
Rectificatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Gewestelijke Overheidsdienst Brussel - Brussel Mobiliteit - BUV - Directie Infrastructuur van het Openbaar VervoerDirectie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer
Postadres
Vooruitgangsstraat 80, bus 1, 1035 Brussel, BE
Contactpunt(en)
Vancraenbroeck Eric Paul

Overige nadere inlichtingen

Er wordt ter kennis van de inschrijvers gebracht dat:
1. De administratieve bepalingen waaronder de gunningcriteria met betrekking tot de gunning van de opdracht van werken «Bijzonder Bestek nr.1415– Raamovereenkomst voor de versterking van de stroombanen beveiligd door UPS-batterijen van het Brusselse metronet (fase 2017-2019)» zoals vermeld hieronder worden als volgt gewijzigd.
Criterium 8 – Hulptransformatoren – Nullastverliezen maximum 20 punten
In het kader van de verhouding prestaties/prijs, zal er door de aanbestedende overheid rekening gehouden worden met de gewaarborgde verliezen bij vollast en bij 120°C.
Waarde offerte A = 20 punten × (laagste nullastverliezen in de ontvankelijke offertes)/(Duur in minuten van de offerte A)
Vervangen door
Criterium 8 – Hulptransformatoren – Nullastverliezen maximum 20 punten
In het kader van de verhouding prestaties/prijs, zal er door de aanbestedende overheid rekening gehouden worden met de gewaarborgde bij 20°C.
Waarde offerte A = 20 punten × (laagste nullastverliezen in de ontvankelijke offertes)/(Duur in minuten van de offerte A)
2. De technische bepalingen waaronder bepaalde specificaties met betrekking tot de gunning van de opdracht van werken «Bijzonder Bestek nr.1415– Raamovereenkomst voor de versterking van de stroombanen beveiligd door UPS-batterijen van het Brusselse metronet (fase 2017-2019)» zoals vermeld hieronder worden als volgt gewijzigd.
HOOFDSTUK II – ALSB 400V VAN DE GELIJKRICHTERPOST
NOTA
De technische beschrijving van de prestaties m.b.t. de uitrustingen van dit hoofdstuk wordt ten titel van inlichtingen gegeven.
Geen enkele hoeveelheid is hernomen inde meetstaat bij aanbesteding.
De mogelijkheid wordt geboden aan de leidend ambtenaar om aan de aannemer een offerte te vragen v oor de uitrustingen van dit hoofdstuk als verrekening gebaseerd op de technische bepalingen zoals vermeld hieronder worden als volgt gewijzigd.
HOOFDSTUK II – ALSB 400V VAN DE GELIJKRICHTERPOST
NOTA
De technische beschrijving van de prestaties m.b.t. de uitrustingen van dit hoofdstuk wordt ten titel van inlichtingen gegeven.
De mogelijkheid wordt geboden aan de leidend ambtenaar om aan de aannemer een offerte te vragen v oor de uitrustingen van dit hoofdstuk als verrekening gebaseerd op de technische bepalingen die hierna volgen
3. Sommige posten van de meetstaat met betrekking tot de gunning van de opdracht van werken «Bijzonder Bestek nr.1415– Raamovereenkomst voor de versterking van de stroombanen beveiligd door UPS-batterijen van het Brusselse metronet (fase 2017-2019)» zoals vermeld hieronder worden als volgt gewijzigd.
Post Nr. Beschrijving
1.A.3 Batterijserie met een autonomie van 30 min. met een vermogen van 120 kVA op het einde van de levensduur van de batterijen
1.A.5 Kast voor batterijserie
1.B.1 Frame omvormer 180 kVA uitgang 400 V+N
1.B.2 Lademodule omvormer 20 kVA tot 30 kVA
HOOFDSTUK 3 - ALSB 400V
A Volgens beschrijving van de administratieve en technische bepalingen van het bestek : laden, transport, afladen, montage, aansluiting en inbedrijfstelling van:
B Volgens beschrijving van de administratieve en technische bepalingen van het bijzonder bestek : demontage, transport en declassering van:
3.C.1 ALSB 400V
3.C.2 Aansluiting vertrekkabel met een doorsnede van 2,5² tot 6²
3.C.3 Aansluiting vertrekkabel met een doorsnede van 6² tot 10²
3.C.4 Aansluiting vertrekkabel met een doorsnede van 5G95²
3.C.5 Aansluiting aardingskabel groen/geel 1X95²
C Volgens beschrijving van de administratieve en technische bepalingen van het bestek : verplaatsing met inbegrip de demontage, het transport, de remontage, de herkablering en de inbedrijfstellling van :
De titels van de volgende posten worden als volgt gewijzigd:
Post Nr. Beschrijving
1.A.3 Twee batterijseries met een autonomie van 30 min. met een vermogen van 120 kVA op het einde van de levensduur van de batterijen
1.A.5 Kast voor twee batterijseries
1.B.1 Frame omvormer 160 kVA uitgang 400 V+N
1.B.2 Lademodule omvormer 10 kVA tot 30 kVA
HOOFDSTUK 3 - ALSB 400V
A Volgens beschrijving van de administratieve en technische bepalingen van het bestek : studie, fabricage, proeven en opslaan van:
B Volgens beschrijving van de administratieve en technische bepalingen van het bestek : laden, transport, afladen, montage, aansluiting en inbedrijfstelling van:
3.B.1 ALSB 400V
3.B.2 Aansluiting vertrekkabel met een doorsnede van 2,5² tot 6²
3.B.3 Aansluiting vertrekkabel met een doorsnede van 6² tot 10²
3.B.4 Aansluiting vertrekkabel met een doorsnede van 5G95²
3.B.5 Aansluiting aardingskabel groen/geel 1X95²
C Volgens beschrijving van de administratieve en technische bepalingen van het bestek : demontage, transport en declassering van:
Nieuwe documenten getiteld "ERRATUM - BB BUV/DIOV/1415 - ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN NL", "ERRATUM - BB BUV/DIOV/1415 - TECHNISCHE BEPALINGEN NL" en "ERRATUM - CSC AED_DITP_1415 formulaires_formuliers-FrNl" zijn verkrijgbaar om te downloaden.