Aankondiging van een opdracht

Leveren van energie voor 2017 en 2018

Leveren van energie voor 2017 en 2018

Publicatiedatum
12-06-2015
Deadline
23-07-2015 om 11:00
Opdrachtcodes (CPV)
09300000 - Elektriciteit, verwarming, zonne- en kernenergie
09123000 - Aardgas
Regiocodes (NUTS)
BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Contracttype
Leveringen - Aankoop
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Nationale Bank van België
Postadres
de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, BE
Contactpunt(en)
De heer Philippe Bogaert

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

Totale hoeveelheid of omvang:

zie bestek

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

- een verklaring dat de kandidaat zich niet in de uitsluitingscriteria bevindt van artikel 61 §§ 1 en 2 van het KB van 15 juli 2011;
- het bewijs van inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen of het handelsregister of een equivalent register voor de buitenlandse firma's

Economische en financiële draagkracht

de laatste drie jaarverslagen en jaarrekeningen (balans en resultatenrekeningen), uitgezonderd voor de Belgische ondernemingen die deze jaarlijks neerleggen bij de Nationale Bank.

Eventuele minimumeisen:

Volgende ratio's zullen onderzocht worden en dienen minstens de waarde tussen haakjes te bereiken:
- Criterium 1: solvabiliteit (>20%)
- Criterium 2: liquiditeit in ruime zin (>1)
- Criterium 3: eigen vermogen (positief)
- Criterium 4: bedrijfskapitaal (positief)
- Criterium 5: vervallen schulden t.o.v. belasting (onbestaande)
- Criterium 6: vervallen schulden t.o.v. RSZ (onbestaande)
- Criterium 7: overgedragen verlies (lager dan 50 % van Kapitaal + Reserves)
De firma's waarvan niet elk van de drie laatste jaarrekeningen aan minstens 4 van deze ratio's voldoet, zullen van ambtswege niet geselecteerd worden.

Vakbekwaamheid

Per perceel:
- een lijst van minimum 3 referenties van soortgelijke leveringen uitgevoerd tijdens de voorbije drie jaar (met vermelding van het bedrag en de datum);
- kopieën van de leveringsvergunningen voor de 3 gewesten.

Eventuele minimumeisen:

minimum 3 referenties

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1252 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!