Parlamentul European
Aankondiging van een gegunde opdracht

Casa istoriei europene - Întreținerea expoziției permanente și servicii conexe

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1) Denumire şi adrese

Denumire oficială
Parlamentul European
Număr naţional de înregistrare
-
Adresă
60 Rue Wiertz
Localitate
Brussels
Cod poștal
1047
Cod NUTS
BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Țară
BELGIQUE-BELGIË
Persoană de contact
-
Telefon
-
E-mail
[email protected]
Fax
-

Adresă (adrese) internet

Adresa principală:   http://www.europarl.europa.eu

Adresa profilului cumpărătorului:   -

I.2) Achiziţie comună

Contractul implică o achiziţie comună:   nu

În cazul unei achiziţii comune care implică diferite ţări – legislaţia naţională privind achiziţiile publice în vigoare:   -

Contractul este atribuit de un organism central de achiziţie:   nu

I.4) Tipul autorității contractante

Instituție/agenție europeană sau organizație internațională

I.5) Activitate principală

Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1) Obiectul achiziţiei

II.1.1) Titlu

Casa istoriei europene - Întreținerea expoziției permanente și servicii conexe

Număr de referinţă:   -

II.1.2) Cod CPV principal

Cod CPV principal:   92521100 - Servicii de expoziţii în muzee

Cod CPV suplimentar:   -

II.1.3) Tipul contractului

Servicii

II.1.4) Descriere succintă

Menținerea, în special, a tuturor elementelor de expoziție, inclusiv operarea zilnică a expoziției permanente și a activităților conexe. Scopul serviciilor de mentenanță este de a asigura funcționarea expoziției permanente și a expoziției istoriei familiei prin asigurarea unei întrețineri la standard înalte a tuturor echipamentelor de expoziție, reducând astfel timpul de neoperare.

II.1.6) Informații privind loturile

Contractul este împărțit în loturi:   nu

II.1.7) Valoarea totală a achiziţiei (fără TVA)

Valoare:   3.500.000,00

Monedă:   EUR

II.2) Descriere

II.2.1) Titlu

-

Lot nr.:   -

II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentar(e)

Cod CPV principal:   50300000 - Servicii de reparare şi de întreţinere şi servicii conexe pentru computere personale, pentru echipament de birotică, pentru echipament de telecomunicaţii şi pentru echipament audiovizual

Cod CPV suplimentar:   -

II.2.3) Locul de executare

Cod NUTS:   BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad

Locul principal de executare:   Casa Istoriei Europene - Bruxelles, Belgia.

II.2.4) Descrierea achiziţiei publice

Contractul va acoperi următoarele servicii:

1) Exploatare tehnică zilnică;

2) Întreținere preventivă;

3) Servicii ad-hoc;

a) Întreținere corectivă;

b) Actualizări ale elementelor expoziției permanente și servicii conexe;

c) Asistență generală în afara orelor de program.

II.2.5) Criterii de atribuire

Criteriile de mai jos

Criteriu privind calitatea - Nume:   Procentaj calitate  / Pondere:   50

Criteriu privind costul - Nume:   Procentaj cost  / Pondere:   50

II.2.11) Informații privind opțiunile

Opțiuni:   nu

Descrierea opţiunilor:   -

II.2.13) Informații despre fondurile Uniunii Europene

Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene:   nu

II.2.14) Informații suplimentare

-

Secțiunea IV: Procedură

IV.1) Descriere

IV.1.1) Tipul procedurii

IV.1.3) Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii

Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru:   da

A fost instituit un sistem dinamic de achiziţii:   nu

IV.1.6) Informații despre licitația electronică

S-a organizat o licitație electronică:   nu

IV.1.8) Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)

Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice:   nu

IV.2) Informații administrative

IV.2.1) Publicare anterioară privind această procedură

Numărul anunțului în JO S:   2017/S 247-516984

IV.2.8) Informaţii privind încetarea sistemului dinamic de achiziţii

Anunţul implică încetarea sistemului dinamic de achiziţii publicat în anunţul de participare de mai sus:   nu

IV.2.9) Informaţii privind încetarea unei invitaţii la o procedură concurenţială de ofertare sub forma unui anunţ de intenţie

Autoritatea contractantă nu va atribui niciun alt contract pe baza anunţului de intenţie de mai sus:   nu

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.:   -

Lot nr.:   -

Titlu:   Casa istoriei europene - Întreținerea expoziției permanente și servicii conexe

Se atribuie un contract/un lot:   da

V.2) Atribuirea contractului

V.2.1) Data încheierii contractului

19-04-2018

V.2.2) Informaţii privind ofertele

Numărul de oferte primite:   1

Numărul de oferte primite de la IMM-uri:   0

Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE:   0

Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE:   0

Numărul de oferte primite prin mijloace electronice:   0

Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici:   nu

V.2.3) Numele şi adresa contractantului

Denumire oficială
Meyvaert Glass Engineering NV
Număr naţional de înregistrare
-
Adresă
-
Localitate
Gent
Cod NUTS
BE234
Cod poștal
-
Țară
BELGIQUE-BELGIË
Telefon
-
E-mail
-
Fax
-
Adresă internet
-
Contractantul este un IMM
nu

V.2.4) Informaţii privind valoarea contractului/lotului

Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului:   3.500.000,00 EUR

Valoarea totală a contractului/lotului:   3.500.000,00 EUR

Oferta cea mai scăzută:   -

Cea mai ridicată ofertă:   -

V.2.5) Informații privind subcontractarea

Este probabil să se recurgă la subcontractarea contractului:   nu

Procent:   -

Descriere succintă a părţii din contract care urmează să fie subcontractată:   -

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3) Informații suplimentare

O vizită pe teren obligatorie va fi organizată în Bruxelles la 12.1.2018, la ora 11:00 (ora Europei Centrale, a se vedea caietul de sarcini).

Parlamentul European își rezervă dreptul de a utiliza o procedură negociată, fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare, în conformitate cu articolul 134 alineatul (1) litera (f) din normele de aplicare a Regulamentului financiar aplicabil bugetului general al Uniunii Europene.

VI.4) Proceduri de contestare

VI.4.1) Organismul de soluţionare a contestaţiilor

Denumire oficială
Parlamentul European – Directorate-General for Communication
Adresă
-
Localitate
Brussels
Cod poștal
1047
Țară
BELGIQUE-BELGIË
Telefon
-
E-mail
-
Fax
-
Adresă internet
-

VI.4.2) Organismul competent pentru procedurile de mediere

Denumire oficială
Ombudsmanul European
Adresă
-
Localitate
Strasbourg
Cod poștal
-
Țară
FRANCE
Telefon
-
E-mail
-
Fax
-
Adresă internet
-

VI.4.3) Procedura de contestare

Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:   -

VI.4.4) Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare

Denumire oficială
Tribunalul Curții de Justiție a Uniunii Europene
Adresă
-
Localitate
Luxembourg
Cod poștal
-
Țară
LUXEMBOURG
Telefon
-
E-mail
-
Fax
-
Adresă internet
-

VI.4.5) Data expedierii prezentului anunț

13-06-2018

Anexa D1 – Achiziții publice generale: Justificarea atribuirii contractului fără publicarea prealabilă a unei invitaţii la o procedură concurenţială de ofertare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

1. Justificarea alegerii procedurii negociate fără publicarea prealabilă a unei invitaţii la o procedură concurenţială de ofertare în conformitate cu articolul 32 din Directiva 2014/24/UE

Nicio ofertă sau nicio ofertă/cerere de participare adecvată ca răspuns la:

o procedură deschisă:   nu

o procedură restrânsă:   nu

Produsele în cauză sunt fabricate exclusiv în scopuri de cercetare, experimentare, studiu sau dezvoltare în condițiile prevăzute de directivă:   -

Lucrările, produsele sau serviciile pot fi furnizate numai de un anumit operator economic pentru următorul motiv:

absenţa concurenţei pentru motive tehnice:   nu

scopul achiziţiei este crearea sau achiziţionarea unei opere de artă sau reprezentaţii artistice unice:   nu

protecţia unor drepturi exclusive, inclusiv drepturile de proprietate intelectuală:   nu

Extremă urgenţă determinată de evenimente care nu puteau fi prevăzute de către autoritatea contractantă şi în conformitate cu condiţiile stricte prevăzute de directivă:   nu

Livrări suplimentare efectuate de furnizorul iniţial comandate în condiţiile stricte prevăzute de directivă:   nu

Lucrări/servicii noi, constituind o repetare a lucrărilor/serviciilor existente și solicitate în conformitate cu condițiile stricte prevăzute de directivă:   -

Contract de servicii care va fi atribuit câştigătorului sau unuia dintre câştigători conform regulilor unui concurs de proiecte:   -

Achiziţie de produse cotate şi achiziţionate pe o piaţă de mărfuri:   -

Cumpărarea de produse sau servicii în condiţii deosebit de avantajoase:

de la un furnizor care își încetează definitiv activitățile comerciale:   -

protecţia unor drepturi exclusive, inclusiv drepturile de proprietate intelectuală:   -

2. Alte justificări ale atribuirii contractului fără publicarea prealabilă a unei invitaţii la o procedură concurenţială de ofertare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Achiziţia nu se încadrează în domeniul de aplicare al directivei:   nu

3. Explicaţie

-