Aankondiging van een opdracht

Aankoop van een lineaire versneller met onderhoudscontract en uitbreiding inteken- en planningsplatform

Het Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis v.z.w.: hierna genoemd OLVZ

Publicatiedatum
23-02-2017
Deadline
10-04-2017 om 14:00
Opdrachtcodes (CPV)
31643000 - Deeltjesversnellers
30196000 - Planningsystemen
31643100 - Lineaire versnellers
33151400 - Benodigdheden voor radiotherapie
Regiocodes (NUTS)
BE231 - Arr. Aalst
Contracttype
Leveringen - Aankoop
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis v.z.w. (met campussen te Aalst, Asse en Ninove)
Postadres
Moorselbaan 164, 9300 Aalst, BE
Contactpunt(en)
Mevrouw Charlotte Bontinck

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

Totale hoeveelheid of omvang:

..

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

* Een kopie van de authentieke of onderhandse akte die de gevolmachtigden de machtiging verleent de offerte te ondertekenen. Het nummer van de bijlage bij het Belgisch Staatsblad waarin de bewuste mandaten werden gepubliceerd dient, indien mogelijk, vermeld te worden. (artikel 82 K.B. 15/07/2011).
* Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 20 §§1 en 1/1 van de wet van 15 juni 2006 betreffende overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en artikel 61 tot en met 66 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren.
* Uittreksel uit het strafregister of evenwaardig document waaruit blijkt dat de inschrijver:
- niet veroordeeld is geweest voor deelname aan criminele organisaties, omkoping, fraude of witwassen;
- niet in staat van faillissement of vereffening verkeert;
- geen aangifte van faillissement heeft gedaan of geen procedure van vereffening of gerechtelijke reorganisatie aanhangig is tegen hem;
- niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat de professionele integriteit aantast.
Bovenvermeld attest dient op naam van de firma te zijn en niet op een natuurlijke persoon (tenzij het een éénmanszaak betreft)

Economische en financiële draagkracht

Document uitgaande van erkend accountingkantoor of revisor met vermelding van Z-score (Altman) van de aanbiedende partij.
Berekeningswijze in geval private onderneming:
0,717 x Werkkapitaal / Totale bezittingen +
0,847 x Totaal van ingehouden winsten / Totale bezittingen +
3,107 x Winst voor belastingen en interest / Totale bezittingen +
0,420 x Boekwaarde van de bezittingen / Boekwaarde van de schulden +
0,998 x Omzet / Totale bezittingen.
De score dient bevestigd te worden door boekhouder of revisor, met vermelding van naam en erkenningsnummer.
De aanbestedende overheid heeft het recht en de mogelijkheid om bijkomende garanties op te vragen indien de Z-score < 1,5.

Eventuele minimumeisen:

De inschrijver dient een document aan te leveren waaruit blijkt dat de behaalde Z-score hoger is dan 1,5. De aanbestedende overheid heeft het recht om de offerte van de inschrijver met een Z-score lager dan 1,5 niet te weerhouden voor verdere evaluatie.

Vakbekwaamheid

* Algemene bedrijfsvoorstelling: historiek, organisatie, aantal werknemers, (toekomst)visie,... miv een beschrijving van het aantal technici en technische diensten (openingsuren, interventietijd,..) om de dienst na verkoop te kunnen waarborgen.
* Aanleveren kopie (in het Nederlands) van EG Verklaring van Overeenstemming met volgende gegevens:
- Firmanaam en volledig adres van de fabrikant en, in voorkomend geval, diens gemachtigde
- Productidentificatie (naam, de functie, het model, het type, het serienummer en de handelsbenaming en alle relevante aanvullende informatie)
- de richtlijnen die zijn nageleefd en in voorkomende geval de geharmoniseerde normen of andere gehanteerde technische normen en specificaties
- in voorkomend geval naam en adres van degene die gemachtigd is het technisch dossier samen te stellen; deze persoon moet in de Gemeenschap gevestigd zijn
- in voorkomend geval naam, adres en identificatienummer van de aangemelde instantie
- identiteit en handtekening van degene die gemachtigd is om namens de fabrikant of diens gemachtigde de verklaring op te stellen
- de datum waarop de verklaring is afgegeven
* Een lijst van de voornaamste projecten van soortgelijke omvang die gedurende de afgelopen drie jaar werden uitgevoerd in ziekenhuizen, met vermelding van naam ziekenhuis, het bedrag, datum, contactpersoon en korte beschrijving van de opdracht. Minstens 3 van bovenvermelde leveringen worden aangetoond door attesten die de bevoegde autoriteit heeft afgegeven of medeondertekend.
* voor perceel 1: Een referentielijst van soortgelijke projecten waarbij de technische en bouwkundige werken tevens door de leverancier, al dan niet in onderaanneming, werden uitgevoerd/gecoördineerd.
* Het personeel van de onderneming en in het bijzonder van degenen die met de dienstverlening kunnen worden belast dient de nodige kennis van de installaties te hebben, aan te tonen aan de hand van curricula en/of attesten die worden toegevoegd aan het dossier.
* Beschrijving van de technische uitrusting, van de door de leverancier getroffen maatregelen om de kwaliteit te waarborgen, en van de door zijn onderneming geboden mogelijkheden op het vlak van studie en onderzoek.
* Gecontroleerd en goedgekeurd door een Belgische erkende instelling voor fysische controle. De inschrijver dient te voldoen aan alle vigerende wetgeving en normering en te beschikken over de nodige erkenningen voor de domeinen van toepassing.

Eventuele minimumeisen:

Al het hierboven vermelde is vereist. De nodige certificaten dienen te worden toegevoegd aan de offerte.
Indien de inschrijver hieraan niet kan voldoen zal de offerte niet weerhouden worden voor verdere evaluatie.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2213 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!