Aankondiging van een opdracht

Raamovereenkomst - levering van gasolie en gasolie 'extra' van 1/7/2015 tot en met 30/6/2018

Raamovereenkomst voor levering van gasolie (verwarming) en gasolie 'extra' (met verhoogde accijns) voor de periode 1/7/2015 tot en met 30/6/2018, aan de diensten en instellingen van de provincie Limburg, en aan de diensten en instellingen van Limburgse openbare besturen.

Publicatiedatum
05-05-2015
Deadline
30-06-2015 om 14:00
Opdrachtcodes (CPV)
09130000 - Aardolie en aardoliedistillaten
Regiocodes (NUTS)
BE221 - Arr. Hasselt
Contracttype
Leveringen - Aankoop
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
PROCLIM
Postadres
Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt, BE
Contactpunt(en)
De heer Danny Broeders

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

Totale hoeveelheid of omvang:

Brandstof voor verwarming "Gasoil": VH 800 000 liter Brandstof "Gasoil Extra": VH 105 000 liter

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

* De inschrijver is vrijgesteld van het bijvoegen van een RSZ-attest bij zijn offerte omdat de aanbestedende overheid via elektronische middelen toegang heeft tot de inlichtingen en documenten die haar toelaten de persoonlijke situatie van de inschrijver na te gaan.
Bedraagt de schuld aan bijdrage meer dan 3 000 euro, dan wordt de inschrijver verzocht bij zijn offerte alle inlichtingen te voegen betreffende de eventuele schuldvorderingen zoals bedoeld in art. 62, §1 in fine van het koninklijk besluit van 2011-07-15.
Indien evenwel de inschrijver personeel uit een andere lidstaat van de Europese Unie tewerkstelt, voegt hij bij zijn offerte een attest dat uitgereikt werd door de bevoegde overheid en waarin bevestigd wordt dat hij, volgens de rekening die ten laatste de uiterste dag bepaald voor de ontvangst van offertes is opgemaakt, op die datum voldaan heeft aan de voorschriften inzake betaling van de bijdragen voor sociale zekerheid overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is
* Wordt in elk stadium van de procedure uitgesloten (KB 15/07/2011, artikel 61 §1) van de toegang ertoe, de inschrijver die bij een vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan waarvan de aanbestedende overheid kennis heeft, veroordeeld is voor:
1. deelname aan een criminele organisatie als bedoeld in artikel 324 bis van het strafwetboek;
2. omkoping als bedoeld in artikel 246 van het strafwetboek;
3. fraude als bedoeld in artikel 1 van de overeenkomst aangaande de bescherming van de financiële belangen van de Gemeenschap, goedgekeurd door de wet van 17 februari 2002;
4. witwassen van geld als bedoeld in artikel 3 van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financieel stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme.

De inschrijver kan van deelname aan de opdracht uitgesloten worden indien hij zich in één van de gevallen bevindt vermeld in artikel 61 §2 van het Koninklijk Besluit van 15 juli 2011:
5. die in staat van faillissement of van vereffening verkeert, die zijn werkzaamheden heeft gestaakt, of die een gerechtelijk akkoord heeft bekomen, of die in een overeenstemmende toestand verkeert als gevolg van een gelijkaardige procedure die bestaat in nationale wetgevingen en reglementeringen;
6. die aangifte heeft gedaan van faillissement, voor wie een procedure van vereffening of van gerechtelijk akkoord aanhangig is of die het voorwerp is van een gelijkaardige procedure die bestaat in nationale wetgevingen en reglementeringen;
7. die, bij een vonnis dat in kracht van gewijsde gegaan is, veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat zijn professionele integriteit aantast;
8. die bij zijn beroepsuitoefening een ernstige fout heeft begaan, vastgesteld op elke grond die de provincie aannemelijk kan maken;
9. die niet in orde is met de betaling van zijn belastingen overeenkomstig de Belgische wetgeving of die van het land waar hij gevestigd is;
10. die zich in ernstige mate schuldig gemaakt heeft aan het afleggen van valse verklaringen bij het verstrekken van inlichtingen, opvorderbaar bij toepassing van dit hoofdstuk.
In verband met milieu kan van deelname aan de opdracht uitgesloten worden indien hij zich in één van de gevallen bevindt:
11. die, bij een vonnis dat in kracht van gewijsde gegaan is, veroordeeld is geweest voor een milieudelict.
BIJ TE VOEGEN DOCUMENT : VERKLARING OP EREWOORD
Het bewijs dat de inschrijver zich niet in één van bovenstaande gevallen (1 – 11) bevindt, wordt geleverd door het voorleggen van:
een gedagtekende en ondertekende verklaring op erewoord waarin de inschrijver verklaart zich niet in één van de gevallen te bevinden zoals opgegeven in art. 61 van het K.B. van 15 juli 2011 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken.

Vakbekwaamheid

* Certificaten dat de aangeboden producten voldoen aan de NBN-EN 590 norm en NBN T52-716 norm.
* Een volledige beschrijving en/of documentatie in enkelvoud (Nederlandstalig) van de aangeboden producten.
* Bewijs van in regelstelling met de ADR reglementen.
* Verklaring dat eventueel opgelopen schade bij het lossen van product wordt vergoed door de leverancier.
* Een lijst van referenties (minimaal 3 vermeldingen) van de afgelopen vijf (5) jaren met betrekking tot uitgevoerde opdrachten van minimum 40 000 liter propaangas aan meerdere leveringsplaatsen, met vermelding van het bedrag, de datum en naam + contactpersoon van de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2047 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!