Rectificatie

Opmaak Vlaamse Afstromingsgevoelige gebieden 2018 (pluvial floodmap Flanders) 2018

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Vlaamse Milieumaatschappij
Nationaal identificatienummer
0887.290.276_16780
Postadres
Dr De Moorstraat 24-26
Plaats
Aalst
Postcode
9300
NUTS-code
BE231 - Arr. Aalst
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Bram Vogels
Telefoon
+32 25532179
E-mail
b.vogels@vmm.be
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.vmm.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=297452

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Opmaak Vlaamse Afstromingsgevoelige gebieden 2018 (pluvial floodmap Flanders) 2018

Referentienummer: VMM-WT2018B0008-F01_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 71300000 - Dienstverlening door ingenieurs

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving

Opmaak van afstromingsgevoelige kaart - Vlaanderen 2018

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

12-04-2018

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2018-502089

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 019-039315

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 25-01-2018

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Wijziging van besteksbepalingen. voor meer info zie toegevoegd document

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1735 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!