Europaparlamentet, Directorate-General for Communication, Directorate for Relations with the Citizens, House of European History
Aankondiging van een opdracht

Utformning, framtagande, installation, underhåll och nedmontering av den tillfälliga utställningen ”Rastlös ungdom: att växa upp i Europa under 70 år”

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1) Namn och adresser

Officiellt namn
Europaparlamentet, Directorate-General for Communication, Directorate for Relations with the Citizens, House of European History
Nationellt registreringsnummer
-
Postadress
rue Wiertz 60
Ort
Brussels
Postnummer
1047
Nuts-kod
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Land
BELGIQUE-BELGIË
Kontaktperson
Mr R. Evers — PHS00A77
Telefon
-
E-post
[email protected]
Fax
-

Internetadress(er)

Allmän adress:   http://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm

Upphandlarprofil:   -

I.2) Gemensam upphandling

Kontraktet inbegriper gemensam upphandling:   nej

Vid gemensam upphandling som omfattar olika länder – tillämplig nationell upphandlingslagstiftning:   -

Kontraktet tilldelas av en inköpscentral:   nej

I.3) Kommunikation

Ytterligare upplysningar kan erhållas från

ovannämnda adress

Tillgång till upphandlingsdokumenten är begränsad. Ytterligare upplysningar kan erhållas från:   https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2838

Anbud eller anbudsansökningar ska skickas

ovannämnda adress

elektroniskt via:   -

För elektronisk kommunikation behövs verktyg och anordningar som inte är allmänt tillgängliga. Obegränsad, fullständig och direkt tillgång till dessa verktyg och anordningar kan kostnadsfritt erhållas via: -

I.4) Typ av upphandlande myndighet

EU-institution/EU-organ eller internationell organisation

I.5) Huvudsaklig verksamhet

Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen

Utformning, framtagande, installation, underhåll och nedmontering av den tillfälliga utställningen ”Rastlös ungdom: att växa upp i Europa under 70 år”

Referensnummer:   COMM/DG/AWD/2017/772.

II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod

Huvudsaklig CPV-kod:   92521100 - Utställningstjänster i museer

Tilläggs-CPV-kod:   -

II.1.3) Typ av kontrakt

Byggentreprenader

II.1.4) Kort beskrivning

Europaparlamentet har beslutat att utfärda denna anbudsinfordran för utformning, framtagande, installation, underhåll och nedmontering av den tillfälliga utställningen ”Rastlös ungdom: att växa upp i Europa under 70 år” i Europeiska historiens hus i Bryssel.

II.1.5) Uppskattat totalt värde

Värde exkl. moms:   1.100.000,00

Valuta:   EUR

II.1.6) Information om delar

Kontraktet är uppdelat i flera delar:   nej

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen

-

Del nr:   -

II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)

Huvudsaklig CPV-kod:   79930000 - Specialdesign

Tilläggs-CPV-kod:   -

II.2.3) Plats för utförande

Nuts-kod:   BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad

Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:   Uppdragstagarens lokaler och Bryssel – Europeiska historiens hus.

II.2.4) Beskrivning av upphandlingen

Anbudsinfordran syftar till att upprätta ett byggentreprenadkontrakt för utformning, framtagande, installation, underhåll och nedmontering av den tillfälliga utställningen ”Rastlös ungdom: att växa upp i Europa under 70 år” i Europeiska historiens hus i Bryssel. Dessa tjänster/arbeten omfattar följande:

1. Utformning av den tillfälliga utställningen.

2. Utrustning av de befintliga utrymmena, framtagande, leverans och installation av skiljeväggar, möbler, skyltskåp, utställningsfundament och monteringsstöd för föremål, inklusive hantering och installation av föremålen, grafik och scenografiska element.

3. Leverans och installation av belysningsutrustning, audiovisuell maskinvara och multimediemaskinvara och alla andra nödvändiga tekniska installationer, inbegripet utställningskontrollsystem, med beaktande av att delar av det befintliga systemet och de befintliga näten för belysning (Medialon) som är fastsatta i taket kan återanvändas.

4. Utveckling och implementering av all audiovisuell programvara och multimedieprogramvara.

5. Underhåll av den tillfälliga utställningen på god driftsnivå och därmed minimering av spilltid, inbegripet att föremålen i skyltskåpen ibland byts ut.

6. Nedmontering, sortering och bortskaffande av den tillfälliga utställningen.

7. Letande och förvärv av innehåll, bilder, filmsekvenser och musik, inklusive nödvändiga rättigheter, till utställningen och för användning online och i tryckt form.

8. Uppförande av en palissad.

II.2.5) Tilldelningskriterier

Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten

II.2.6) Uppskattat värde

-

II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid

Antal månader:   29

Detta kontrakt kan förlängas:   nej

Beskrivning av förlängning:   -

II.2.9) Upplysningar om begränsningar av antalet kandidater som inbjuds

Objektiva kriterier för begränsningen av antalet anbudssökande:   -

II.2.10) Information om alternativa anbud

Alternativa anbud accepteras:   nej

II.2.11) Information om optioner

Option:   nej

Beskriv optionen:   -

II.2.12) Information om elektroniska kataloger

Anbuden ska inlämnas i form av en elektronisk katalog eller innefatta en elektronisk katalog:   nej

II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel:   nej

II.2.14) Kompletterande upplysningar

-

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1) Villkor för deltagande

III.1.1) Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister

En förteckning över och kortfattad beskrivning av urvalskriterierna:

Anbudsgivaren måste uppfylla minst 1 av följande villkor:

(a) Vara inskriven i ett relevant yrkes- eller handelsregister, med undantag för internationella organisationer.

(b) För tjänster gäller att anbudsgivaren ska inneha ett särskilt tillstånd som styrker behörighet att genomföra kontraktet i dennes etableringsland eller att denne ska vara medlem i en särskild branschorganisation.

III.1.2) Ekonomisk och finansiell ställning

Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten :   nej

En förteckning över och kortfattad beskrivning av urvalskriterierna:

-

Eventuella minimistandardnivåer:

Anbudsgivare ska ha tillbörlig yrkesansvarsförsäkring, i synnerhet mot risker och skador med anknytning till genomförandet av kontraktet som krävs enligt relevant lagstiftning.

Anbudsgivare ska uppvisa en minsta genomsnittlig omsättning på 1 000 000 EUR under de 3 senaste räkenskapsåren för vilka årsbokslut har upprättats, inom det område som omfattas av kontraktet.

III.1.3) Teknisk kunskap och yrkeskunskap

Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten :   nej

En förteckning över och kortfattad beskrivning av urvalskriterierna:

-

Eventuella minimistandardnivåer:

Minst 8 års erfarenhet av utformning av utställningar av liknande slag och komplexitet som den som beskrivs i detta anbudsförfarande.

Utformning av minst 4 utställningar varav

— minst 2 på åtminstone 500 m2,

— minst 2 med ett sammanlagt produktionsvärde på minst 750 000 EUR,

— minst 3 som rör museiföremål,

— minst 1 med en innovativ användning av kultur (film, musik, mode, konst, TV) i samband med museiberättande,

— minst 2 ska vara slutförda och ska ha nått minst nivån för slutligt godkännande. Dessa projekt bör inte ha slutförts för mer än 5 år sedan.

Minst 8 års erfarenhet av teknisk utformning, framtagande och installation av utställningar av liknande slag och komplexitet som i detta anbudsförfarande.

Framtagande och installation av minst 3 utställningar som slutförts under de senaste 8 åren

— med en utställningsyta på minst 500 m2,

— med ett värde på minst 750 000 EUR,

— för vilka projektledning gjordes,

— för vilka audiovisuell (audiovisual – AV) programvara (video, multimedia, interaktiva inslag) utvecklades,

— varav för minst 2 utställningar skyltskåp och möbler i konserveringskvalité enligt museimått tagits fram,

— för vilka integrering och installation av museiutrustning (inkl. ljus, AV, multimedia, museimöbler etc.) genomfördes.

Chefsformgivare med

— lämpliga kvalifikationer,

— minst 10 års relevant erfarenhet,

— kapacitet att arbeta på engelska.

Projektledare med

— lämpliga kvalifikationer,

— minst 10 års relevant erfarenhet inom detta område med minst 3 styrkta utställningsprojekt av liknande storlek och komplexitet som det som beskrivs i detta anbudsförfarande under de senaste 8 åren,

— kapacitet att arbeta på engelska.

Planerare vad gäller att förklara utställningens budskap med

— lämpliga kvalifikationer,

— minst 5 års relevant erfarenhet,

— kapacitet att arbeta på engelska.

Chef för audiovisuell programvara/media med

— lämpliga kvalifikationer,

— minst 10 års relevant erfarenhet av audiovisuell produktion och multimedieproduktion inkl. manusförfattande, filmning och redigering,

— kapacitet att arbeta på engelska.

Expert inom grafisk konst med

— lämpliga kvalifikationer,

— minst 5 års relevant erfarenhet av grafisk formgivning,

— kapacitet att arbeta på engelska.

Arbetssamordnare/arbetschef med

— lämpliga kvalifikationer,

— 10 års relevant erfarenhet inom detta område med minst 3 styrkta utställningsprojekt av liknande storlek och komplexitet som det som beskrivs i detta anbudsförfarande under de senaste 8 åren,

— kapacitet att arbeta på engelska.

Expert inom monteringsstöd för utställningar med

— lämpliga kvalifikationer,

— minst 10 års relevant erfarenhet av att ta fram monteringsstöd,

— kapacitet att arbeta på engelska.

Konsthanterare med

— lämpliga kvalifikationer,

— minst 6 års relevant erfarenhet av att hantera konst inom området som är relevant för kontraktet,

— kapacitet att arbeta på engelska.

Expert på audiovisuell maskinvara med

— lämpliga kvalifikationer,

— minst 10 års relevant erfarenhet av att integrera utrustning i utställningar,

— kapacitet att arbeta på engelska.

III.1.5 Information om reserverade kontrakt

Kontraktet är reserverat för skyddade verkstäder och ekonomiska aktörer vars syfte är social och yrkesmässig integration av personer med funktionsnedsättning eller missgynnade personer:   nej

Kontraktet ska fullgöras inom ramen för programmen för skyddad anställning:   nej

III.2) Villkor för kontraktet

III.2.1) Information om en viss yrkesgrupp

Utförandet av tjänsten är förbehållet en bestämd yrkesgrupp:   -

Lämna hänvisning till de lagar eller andra föreskrifter som gäller:   -

III.2.2) Villkor för fullgörande av kontrakt

Se kontraktsutkastet.

III.2.2) Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Skyldighet att ange namn och yrkeskvalifikationer för den personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet:   ja

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Öppet förfarande

IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem

Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal:   nej

Om det rör sig om ramavtal – motivering för en löptid på över fyra år:   -

Upphandlingen omfattar inrättandet av ett dynamiskt inköpssystem:   nej

Det dynamiska inköpssystemet kan användas av ytterligare upphandlare:   nej

IV.1.4) Uppgifter om minskning av antalet lösningar eller anbud under förhandlingarna eller dialogen

Användning av ett förfarande i successiva etapper i syfte att gradvis minska antalet lösningar att diskutera eller anbud att förhandla:   nej

IV.1.5) Information om förhandling

Den upphandlande myndigheten förbehåller sig rätten att tilldela kontraktet på grundval av ursprungliga anbud utan att genomföra förhandlingar:   nej

IV.1.6) Information om elektronisk auktion

En elektronisk auktion kommer att användas:   nej

Kompletterande upplysningar om den elektroniska auktionen:   -

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling

Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling:   nej

IV.2) Administrativ information

IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande

Meddelandenummer i EUT:   -

IV.2.2) Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar

Datum:   14-09-2017

Lokal tid:   17:00

IV.2.3) Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta

-

IV.2.4) Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar

BG, CS, DA, DE, EL, EN, ES, ET, FI, FR, GA, HR, HU, IT, LT, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, SV

IV.2.6) Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud

Antal månader:   6

IV.2.7) Anbudsöppning

Datum:   21-09-2017

Lokal tid:   10:00

Plats:   Se villkoren.

Information om bemyndigade personer och öppningsförfarande:   Se villkoren.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1) Är detta en återkommande upphandling

Detta är en återkommande upphandling:   nej

Planerad tidpunkt för offentliggörande av ytterligare meddelanden:   -

VI.2) Information om elektroniska arbetsflöden

Elektronisk beställning tillämpas:   nej

Elektronisk fakturering godtas:   nej

Elektronisk betalning tillämpas:   nej

VI.3) Kompletterande upplysningar

Ett frivilligt besök kommer att äga rum i lokalerna 30.8.2017. Se villkoren för ytterligare uppgifter.

Europaparlamentet förbehåller sig rätten att använda ett förhandlat förfarande, utan att tidigare offentliggöra ett meddelande om upphandling, i enlighet med artikel 134.1 e i kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1268/2012 av den 29.10.2012 om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget, senast ändrad genom kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/2462 av den 30.10.2015.

VI.4) Överprövningsförfaranden

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning

Officiellt namn
Europeiska unionens domstols tribunal
Postadress
-
Ort
Luxembourg
Postnummer
2925
Land
LUXEMBOURG
Telefon
+352 4303-1
E-post
[email protected]
Fax
+352 4303-2600
Internetadress
-

VI.4.2) Behörigt organ vid medling

Officiellt namn
-
Postadress
-
Ort
-
Postnummer
-
Land
-
Telefon
-
E-post
-
Fax
-
Internetadress
-

VI.4.3) Överprövning

Uppgifter om tidsfrist(er) för överprövning:   Information om tidsfrist(er) för inlämning av begäran om överprövning kan fås från det organ som ansvarar för överprövning.

VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning

Officiellt namn
Europeiska unionens domstols tribunal
Postadress
-
Ort
Luxembourg
Postnummer
2925
Land
LUXEMBOURG
Telefon
+352 4303-1
E-post
[email protected]
Fax
+352 4303-2600
Internetadress
-

VI.4.5) Datum då meddelandet sänts

02-08-2017