Aankondiging van een gegunde opdracht

OPENBARE PROCEDURE voor de verhuring, levering, installatie en het onderhoud van één digitale kleurenprintoplossing en een inbindmachine aan het Agentschap voor Buitenlandse Handel

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Agentschap voor Buitenlandse Handel
Nationaal identificatienummer
0858.355.275_137
Postadres
Montoyerstraat 3
Plaats
Brussel
Postcode
1000
NUTS-code
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Katrien Van Loocke
Telefoon
+32 220635550
E-mail
katrien.vanloocke@abh-ace.be
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres:   http://www.abh-ace.org

Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=316801

I.2) Gezamenlijke aanbesteding

De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding:   neen

In geval van een gezamenlijke aanbesteding waar meerdere landen bij betrokken zijn – vermeld de toepasselijke nationale wetgeving op het gebied van aanbestedingen:   -

De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale:   neen

I.4) Soort aanbestedende dienst

Nationaal of federaal agentschap/bureau

I.5) Hoofdactiviteit

Economische en financiële zaken

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

OPENBARE PROCEDURE voor de verhuring, levering, installatie en het onderhoud van één digitale kleurenprintoplossing en een inbindmachine aan het Agentschap voor Buitenlandse Handel

Referentienummer:   ABH-I B0002091-F03_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie:   30232130 - Grafische kleurenprinters

CPV-code subcategorie:   -

II.1.3) Type opdracht

Leveringen

II.1.4) Korte beschrijving

De onderhavige opdracht betreft de verhuring, levering, installatie en het onderhoud van één kleurenprintoplossing en bijbehorende componenten aan het Agentschap voor Buitenlandse Handel overeenkomstig de voorwaarden van dit bestek en zijn bijlagen.
Deze opdracht omvat twee percelen:
- Perceel 1: een printoplossing
- Perceel 2: een inbindmachine.

II.1.6) Inlichtingen over percelen

Verdeling in percelen:   ja

II.1.7) Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)

Waarde:   402.000,00

Munt:   EUR


II.2) Beschrijving Perceel nr.: 1

II.2.1) Benaming

printoplossing

Perceel nr.:   1

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

CPV-code hoofdcategorie:   30232110 - Laserprinters

CPV-code subcategorie:   -

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:   BE - BELGIQUE-BELGIË

Voornaamste plaats van uitvoering:   Sapphire Building, Montoyerstraat 3, 1000 Brussel

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding

De aangeboden printoplossing moet een jaarlijkse werkelijke output kunnen realiseren van 400.000 (recto) binnen de normale werkuren. Hierbij wordt uitgegaan van 21 dagen per maand aan 8u per dag. Inbegrepen in de overeenkomst is een operator.
De overeenkomst bevat eveneens:
a) het leveren en gebruiksklaar installeren van de apparatuur en de software, inbegrepen het integreren van de apparatuur in de bestaande netwerkomgeving (LAN (Ethernet)) en de door het ABH gebruikte toepassingen;
b) het verzorgen van de opleiding van het personeel dat zal belast worden met de bediening van de apparatuur;
c) het onderhoud en 100% operationeel houden van de installatie. Dit onderhoud slaat zowel op de hard- als software op basis van een full omnium onderhoudscontract.
Verder is inherent aan de opdracht:
- het leveren van de nodige technische documentatie;
- het leveren van de vereiste gebruikershandleidingen;
- het opmaken van een inplantingsplan.

II.2.5) Gunningscriteria

De onderstaande criteria

Prijs - Weging:   35

Kwaliteitscriterium - Naam:   Kwaliteit printoplossing en afwerking  / Weging:   35

Kwaliteitscriterium - Naam:   Support  / Weging:   25

Kwaliteitscriterium - Naam:   Milieu-impact  / Weging:   5

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties:   neen

Beschrijving van opties:   -

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd:   neen

II.2.14) Nadere inlichtingen

-


II.2) Beschrijving Perceel nr.: 2

II.2.1) Benaming

inbindmachine

Perceel nr.:   2

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

CPV-code hoofdcategorie:   30123000 - Kantoor- en bedrijfsmachines

CPV-code subcategorie:   -

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:   BE - BELGIQUE-BELGIË

Voornaamste plaats van uitvoering:   Sapphire Building, Montoyerstraat 3, 1000 Brussel

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding

De aangeboden inbindmachine kan drukwerken binden met vierkante rug in hoogwaardige kwaliteit met een grote verscheidenheid aan formaten, met de mogelijkheid van gepersonaliseerde applicaties op aanvraag en automatische aanpassing van alle instellingen in functie van de dikte van het drukwerk.
De overeenkomst bevat eveneens:
a) het leveren en gebruiksklaar installeren van de apparatuur en de software, inbegrepen het integreren van de apparatuur in de bestaande netwerkomgeving (LAN (Ethernet)) en de door het ABH gebruikte toepassingen;
b) het verzorgen van de opleiding van het personeel dat zal belast worden met de bediening van de apparatuur;
c) het onderhoud en 100% operationeel houden van de installatie. Dit onderhoud slaat zowel op de hard- als software op basis van een full omnium onderhoudscontract.
Verder is inherent aan de opdracht:
- het leveren van de nodige technische documentatie;
- het leveren van de vereiste gebruikershandleidingen in het Nederlands;
- het opmaken van een inplantingsplan.

II.2.5) Gunningscriteria

De onderstaande criteria

Prijs - Weging:   35

Kwaliteitscriterium - Naam:   Kwaliteit inbindmachine printoplossing  / Weging:   35

Kwaliteitscriterium - Naam:   support  / Weging:   25

Kwaliteitscriterium - Naam:   milieu impact  / Weging:   5

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties:   neen

Beschrijving van opties:   -

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd:   neen

II.2.14) Nadere inlichtingen

-


Afdeling IV: Procedure

IV.1) Beschrijving

IV.1.1) Type procedure

IV.1.3) Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem

De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst:   neen

Er is een dynamisch aankoopsysteem ingesteld:   neen

IV.1.6) Inlichtingen over elektronische veiling

Er is gebruikgemaakt van een elektronische veiling:   neen

IV.1.8) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)

De opdracht valt onder de GPA:   neen

IV.2) Administratieve inlichtingen

IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Nummer van de aankondiging in het PB S:   2018/S 081-180797

IV.2.8) Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem

De aankondiging houdt de stopzetting van het dynamische aankoopsysteem in dat in het kader van de voornoemde aankondiging van een opdracht werd bekendgemaakt:   neen

IV.2.9) Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

De aanbestedende dienst zal geen andere opdrachten gunnen op basis van de voornoemde vooraankondiging:   neen


Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.:   I0002091

Perceel nr.:   1

Benaming:   printoplossing

Een opdracht/perceel wordt gegund:   ja

V.2) Gunning van een opdracht Perceel nr.: 1

V.2.1) Datum van de sluiting van de overeenkomst

06-08-2018

V.2.2) Inlichtingen over inschrijvingen

Aantal inschrijvingen:   3

Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven:   0

Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten:   0

Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU:   0

Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen:   3

De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   neen

V.2.3) Naam en adres van de contractant

Officiële benaming
Xerox NV
Nationaal identificatienummer
BE 0400.438.764
Postadres
-
Plaats
Zaventem
NUTS-code
BE241
Postcode
1930
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-
De contractant is een mkb-bedrijf
neen

V.2.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel

Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel:   332.000,00 EUR

Totale waarde van de opdracht/het perceel:   138.663,72 EUR

Laagste offerte:   -

Hoogste offerte:   -

V.2.5) Inlichtingen over uitbesteding

De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed:   neen

Deel:   -

Korte beschrijving van het deel van de opdracht dat wordt uitbesteed:   -


Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.:   I0002091

Perceel nr.:   2

Benaming:   inbindmachine

Een opdracht/perceel wordt gegund:   ja

V.2) Gunning van een opdracht Perceel nr.: 2

V.2.1) Datum van de sluiting van de overeenkomst

06-08-2018

V.2.2) Inlichtingen over inschrijvingen

Aantal inschrijvingen:   3

Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven:   0

Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten:   0

Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU:   0

Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen:   3

De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   neen

V.2.3) Naam en adres van de contractant

Officiële benaming
Xerox NV
Nationaal identificatienummer
BE 0400.438.764
Postadres
-
Plaats
Zaventem
NUTS-code
BE241
Postcode
1930
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-
De contractant is een mkb-bedrijf
neen

V.2.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel

Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel:   65.000,00 EUR

Totale waarde van de opdracht/het perceel:   72.648,00 EUR

Laagste offerte:   -

Hoogste offerte:   -

V.2.5) Inlichtingen over uitbesteding

De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed:   neen

Deel:   -

Korte beschrijving van het deel van de opdracht dat wordt uitbesteed:   -


Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3) Nadere inlichtingen

-

VI.4) Beroepsprocedures

VI.4.1) Beroepsinstantie

Officiële benaming
Raad van State
Postadres
Wetenschapsstraat 33
Plaats
Brussel
Postcode
1040
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
http://www.raadvst-consetat.be/

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

Officiële benaming
Raad van State
Postadres
Wetenschapsstraat 33
Plaats
Brussel
Postcode
1040
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.3) Beroepsprocedure

Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:   -

VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

Officiële benaming
Raad van State Griffie Bestuursrechtspraak
Postadres
Wetenschapsstraat 37
Plaats
Brussel
Postcode
1040
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
http://www.raadvst-consetat.be/

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

07-08-2018

Bijlage D1 – Algemene aanbesteding: Motivering voor de gunning van de opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie

1. Motivering voor de keuze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in overeenstemming met artikel 32 van Richtlijn 2014/24/EU

Geen (geschikte) inschrijvingen/aanvragen tot deelneming in het kader van een:

openbare procedure:   neen

niet-openbare procedure:   neen

De desbetreffende producten worden uitsluitend vervaardigd ten behoeve van onderzoek, proefneming, studie of ontwikkeling overeenkomstig de in de richtlijn vermelde voorwaarden:   -

De werken, leveringen of diensten kunnen om de volgende reden alleen door een bepaalde ondernemer worden verricht:

geen mededinging om technische redenen:   neen

aanbesteding met als doel het vervaardigen of verwerven van een uniek kunstwerk of het leveren van een unieke artistieke prestatie:   neen

bescherming van uitsluitende rechten, met inbegrip van intellectuele-eigendomsrechten:   neen

Dwingende spoed als gevolg van gebeurtenissen die door de aanbestedende dienst niet konden worden voorzien, volgens de in de richtlijn vermelde strikte voorwaarden :   neen

Aanvullende leveringen door de oorspronkelijke leverancier, besteld volgens de in de richtlijn vermelde strikte voorwaarden:   neen

Nieuwe werken/diensten die een herhaling zijn van bestaande werken/diensten en die zijn besteld volgens de in de richtlijn vermelde strikte voorwaarden:   -

De opdracht voor diensten wordt gegund aan de winnaar of een van de winnaars volgens de regels inzake prijsvragen voor ontwerpen:   -

Aanbesteding van op een grondstoffenmarkt genoteerde en aangekochte goederen:   -

Aankopen van leveringen of diensten tegen bijzonder gunstige voorwaarden:

bij een leverancier die definitief zijn handelsactiviteit stopzet:   -

bescherming van uitsluitende rechten, met inbegrip van intellectuele-eigendomsrechten:   -

2. Andere motivering voor de gunning van de opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie

De aanbesteding valt buiten het toepassingsgebied van de richtlijn:   neen

3. Verklaring

-

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2067 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!