Aankondiging van een opdracht

Raamovereenkomst voor het leveren van:Perceel 1: Papier, Perceel 2: Kantoorbenodigdheden

De uit te voeren levering betreft: Raamovereenkomst voor het leveren van papier en kantoorbenodigdheden aan de verschillende directies, faculteiten en vakgroepen van de UGent.

Deze opdracht omvat twee percelen:
perceel 1: papier,
perceel 2: kantoorbenodigdheden.
Het staat de inschrijvers vrij om in te tekenen voor één of meerdere percelen. Verbeteringsvoorstellen (bijv. kortingspercentages) per perceel in geval van samenvoeging van bepaalde percelen waarvoor een offerte wordt ingediend, zijn niet toegestaan.
De aanbestedende overheid heeft het recht slechts één perceel toe te wijzen en te besluiten dat de andere in een nieuwe opdrachten wordt opgenomen en/of dat deze op een andere wijze zal worden gegund.
De UGent heeft – wegens de decentrale leveringen- geen zicht op de juiste hoeveelheden die worden afgenomen met betrekking tot de verschillende percelen en de daarin opgesomde producten. De inschrijver wordt verzocht om prijs te geven voor de indicatieve hoeveelheid zoals opgegeven in de inventaris.(en deze hoeveelheden niet te wijzigen)
De werkelijk af te nemen hoeveelheden zijn afhankelijk van de deelbestellingen van de universitaire diensten op basis van de bestelbonnen, die bepalen op welke locatie welke hoeveelheid moet worden geleverd. Het formele recht om te leveren krijgt de leverancier uitsluitend door dergelijke bestelbonnen.
Om een inschatting te maken van de werkelijk af te nemen hoeveelheid bureaumateriaal geven we hierbij volgende cijfers mee:
UGent telt een kleine 6.000 voltijdse personeelsleden. (ongeveer 2.400 ZAP en AAP- leden, zijnde professoren en assistenten, een 2.100 ATP ( administratief en technisch) personeelsleden en 1.500 bursalen (wetenschappelijke vorsers).
UGent telt 11 faculteiten en ongeveer 120 vakgroepen.

Publicatiedatum
06-11-2014
Deadline
08-01-2015 om 10:00
Opdrachtcodes (CPV)
30100000 - Kantoormachines, -uitrusting en -benodigdheden, uitgez. computers, printers en meubilair
Regiocodes (NUTS)
BE234 - Arr. Gent
Contracttype
Leveringen - Aankoop
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Universiteit Gent
Postadres
Sint-Pietersnieuwstraat 25, 9000 Gent, BE
Contactpunt(en)
Cel Aankoopbeleid

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

zie bestek

Economische en financiële draagkracht

zie bestek

Vakbekwaamheid

zie bestek