Europski parlament, Directorate-General for Communication, Directorate for Relations with the Citizens, House of European History
Aankondiging van een opdracht

Osmišljavanje, izrada, postavljanje, održavanje i rasklapanje privremene izložbe „Nemirna mladež: 70 godina odrastanja u Europi”

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1) Naziv i adrese

Službeni naziv
Europski parlament, Directorate-General for Communication, Directorate for Relations with the Citizens, House of European History
Nacionalni registracijski broj
-
Poštanska adresa
rue Wiertz 60
Mjesto
Brussels
Poštanski broj
1047
NUTS kod
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Država
BELGIQUE-BELGIË
Osoba za kontakt
Mr R. Evers — PHS00A77
Telefon
-
E-pošta
[email protected]
Telefaks
-

Internetska(-e) adresa(-e)

Glavna adresa:   http://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm

Adresa profila kupca:   -

I.2) Zajednička nabava

Ugovorom je obuhvaćena zajednička nabava:   ne

U slučaju zajedničke nabave kojom su obuhvaćene različite države – primjenjiv nacionalni zakon o javnoj nabavi:   -

Ugovor dodjeljuje središnje tijelo za nabavu:   ne

I.3) Komunikacija

Dodatne informacije dostupne su

na prethodno navedenoj adresi

Pristup dokumentaciji o nabavi je ograničen. Više informacija dostupno je na:   https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2838

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti

na prethodno navedenoj adresi

elektronički na:   -

Za elektroničku komunikaciju potrebno je upotrebljavati alate i uređaje koji nisu općenito dostupni. Moguć je besplatan, neograničen, potpun i izravan pristup tim alatima i uređajima na: -

I.4) Vrsta javnog naručitelja

Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija

I.5) Glavna djelatnost

Opće javne usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1) Opseg nabave

II.1.1) Naziv

Osmišljavanje, izrada, postavljanje, održavanje i rasklapanje privremene izložbe „Nemirna mladež: 70 godina odrastanja u Europi”

Referentni broj:   COMM/DG/AWD/2017/772.

II.1.2) Glavna CPV oznaka

Glavna CPV oznaka:   92521100 - Usluge muzejskih izložbi

Dodatna CPV oznaka:   -

II.1.3) Vrsta ugovora

Radovi

II.1.4) Kratak opis

Europski je parlament odlučio objaviti ovaj poziv na nadmetanje za osmišljavanje, izradu, postavljanje, održavanje i rasklapanje privremene izložbe „Nemirna mladež: 70 godina odrastanja u Europi” u Domu europske povijesti u Bruxellesu.

II.1.5) Procijenjena ukupna vrijednost

Vrijednost bez PDV-a:   1.100.000,00

Valuta:   EUR

II.1.6) Podaci o grupama

Ovaj ugovor podijeljen je na grupe:   ne

II.2) Opis

II.2.1) Naziv

-

Grupa br.:   -

II.2.2) Dodatne šifre CPV-a

Glavna CPV oznaka:   79930000 - Usluge specijalnog oblikovanja

Dodatna CPV oznaka:   -

II.2.3) Mjesto izvršenja

NUTS kod:   BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad

Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:   Prostori ugovaratelja i Bruxelles — Dom europske povijesti.

II.2.4) Opis nabave

Pozivom na nadmetanje namjerava se uspostaviti ugovor o radovima osmišljavanja, izrade, postavljanja, održavanja i rasklapanja privremene izložbe „ Nemirna mladež: 70 godina odrastanja u Europi” u Domu europske povijesti u Bruxellesu. Te usluge/radovi obuhvaćaju:

1. osmišljavanje privremene izložbe;

2. temeljno uređenje postojećih prostora, izradu, isporuku i postavljanje pregradnih zidova, namještaja, vitrina, podnožja i potpornja za postavljanje za predmete, grafike, scenografske elemente;

3. nabava i postavljanje rasvjetne opreme, audiovizualne i multimedijske strojne opreme i ostalih nužnih tehničkih instalacija, uključujući sustav kontrole za izložbu, uzimajući u obzir dijelove postojećeg sustava rasvjete („Medialon”) i mreže koja je pričvršćena na strop:

4. razvoj i primjenu cjelokupnog audiovizualnog i multimedijskog računalnog programa;

5. održavanje privremene izložbe na dobroj operativnoj razini te time i smanjenje sati nedostupnosti, uključujući povremenu izmjenu predmeta u izložbenim vitrinama;

6. rastavljanje, razvrstavanje i odlaganje privremene izložbe;

7. istraživanje i nabava sadržaja, slika, snimljenog materijala, uključujući nužna prava, za izložbu te mrežnu i tiskanu upotrebu;

8. postavljanje palisada.

II.2.5) Kriteriji za dodjelu

Cijena nije jedini kriterij za sklapanje ugovora i svi kriteriji su navedeni u dokumentaciji za nabavu

II.2.6) Procijenjena vrijednost

-

II.2.7) Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave

Trajanje u mjesecima:   29

Ovaj ugovor podložan je obnavljanju:   ne

Opis obnavljanja:   -

II.2.9) Podaci o ograničenju broja natjecatelja koji će biti pozvani

Objektivni kriteriji za odabir ograničenog broja natjecatelja:   -

II.2.10) Podaci o varijantama

Varijante su dopuštene.:   ne

II.2.11) Podaci o opcijama

Opcije:   ne

Opis opcija:   -

II.2.12) Podaci o elektroničkim katalozima

Ponude moraju biti predstavljene u obliku elektroničkog kataloga ili sadržavati elektronički katalog:   ne

II.2.13) Podaci o fondovima Europske unije

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije:   ne

II.2.14) Dodatni podaci

-

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1) Uvjeti sudjelovanja

III.1.1) Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre

Popis i kratki opis kriterija za odabir:

Ponuditelj mora ispuniti barem 1 od sljedećih uvjeta:

(a) upisan je u relevantnom strukovnom ili obrtnom registru, osim u slučaju međunarodnih organizacija;

(b) (za usluge), posjeduje određeno ovlaštenje kojim dokazuje da je ovlašten izvršiti ugovor u svojoj državi poslovnog nastana ili biti član određene stručne organizacije.

III.1.2) Ekonomska i financijska sposobnost

Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi:   ne

Popis i kratki opis kriterija za odabir:

-

Najniža(-e) razina(-e) sposobnosti koja se zahtijeva (koje se zahtijevaju):

Ponuditelji trebaju imati odgovarajuće osiguranje od profesionalne odgovornosti, posebno od rizika i štete u vezi s izvršenjem ugovora zahtijevano relevantnim zakonodavstvom.

Ponuditelj mora dokazati najmanji prosječni godišnji promet od 1 000 000 EUR tijekom posljednje 3 financijske godine za koje su računi zaključeni u području koje je obuhvaćeno ugovorom.

III.1.3) Tehnička i stručna sposobnost

Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi:   ne

Popis i kratki opis kriterija za odabir:

-

Najniža(-e) razina(-e) sposobnosti koja se zahtijeva (koje se zahtijevaju):

Najmanje 8 godina iskustva u osmišljavanju izložbi slične prirode i složenosti kao i one opisane u ovom postupku nadmetanja.

Osmišljavanje najmanje 4 izložbe od kojih:

— barem 1 od najmanje 500 m2,

— barem 2 s ukupnom proizvodnom vrijednosti od najmanje 750 000 EUR,

— barem 3 koje se bave s muzejskim predmetima,

— barem 1 s inovativnim korištenjem kulture (film, glazba, moda, umjetnost, televizija) u kontekstu muzejske narative,

— su barem 2 morale biti dovršene i morale su postići najmanje razinu krajnjeg prihvata. Ti su projekti dovršeni prije najkasnije 5 godina.

Najmanje 8 godina iskustva u tehničkom razvoju, izradi i postavljanju izložbi slične prirode i složenosti kao i ovaj postupak nadmetanja.

Izrada i postavljanje najmanje 3 izložbe dovršene u posljednjih 8 godina:

— od barem 500 m2 izložbenog prostora,

— vrijednosti od najmanje 750 000 EUR,

— za koje je provedeno upravljanje projektom,

— za koje je razvijen audiovizualni softver (video, multimedija, interaktivni sadržaj),

— najmanje 2 izložbe za koje su proizvedene muzejske vitrine za očuvanje i namještaj,

— za koje je provedena integracija i postavljanje muzejske opreme (uključujući rasvjetu, audiovizualnu opremu, multimedijsku opremu, muzejski namještaj itd.).

Viši dizajner.

— s primjerenim kvalifikacijama,

— s najmanje 10 godine relevantnog iskustva,

— koji je sposoban raditi na engleskom jeziku.

Voditelj projekta:

— s primjerenim kvalifikacijama,

— s najmanje 10 godina relevantnog iskustva u ovom području i s najmanje 3 dokazana izložbena projekta veličine i složenosti sličnih onima opisanim u ovom postupku nadmetanja u posljednjih 8 godina,

— koji je sposoban raditi na engleskom jeziku.

Interpretacijski planer:

— s primjerenim kvalifikacijama,

— s najmanje 5 godina relevantnog iskustva,

— koji je sposoban raditi na engleskom jeziku.

Direktor audiovizualnog softvera/medija:

— s primjerenim kvalifikacijama,

— s najmanje 10 godina relevantnog iskustva u audiovizualnoj i multimedijskoj proizvodnji, uključujući skriptiranje, snimanje i obradu,

— koji je sposoban raditi na engleskom jeziku.

Stručnjak za grafiku:

— s primjerenim kvalifikacijama,

— s najmanje 5 godina relevantnog iskustva u grafičkom dizajnu,

— koji je sposoban raditi na engleskom jeziku.

Koordinator/upravitelj radova:

— s primjerenim kvalifikacijama,

— s najmanje 10 godina relevantnog iskustva u ovom području i s najmanje 3 dokazana izložbena projekta veličine i složenosti sličnih onima opisanim u ovom postupku nadmetanja u posljednjih 8 godina,

— koji je sposoban raditi na engleskom jeziku.

Stručnjak za pričvršćenja za montažu izložbe:

— s primjerenim kvalifikacijama,

— s najmanje 10 godina relevantnog iskustva u razvoju pričvršćenja za montažu,

— koji je sposoban raditi na engleskom jeziku.

Rukovatelj umjetninama:

— s primjerenim kvalifikacijama,

— s najmanje 6 godina relevantnog iskustva u rukovanju umjetninama u području relevantnom za ugovor,

— koji je sposoban raditi na engleskom jeziku.

Stručnjak za audiovizualnu strojnu opremu:

— s primjerenim kvalifikacijama,

— s najmanje 10 godina relevantnog iskustva u integriranju opreme na izložbama,

— koji je sposoban raditi na engleskom jeziku.

III.1.5 Podaci o rezerviranim ugovorima

Ugovor je rezerviran za zaštićene radionice i gospodarske subjekte s ciljem društvene i profesionalne integracije osoba s invaliditetom ili osoba u nepovoljnom položaju:   ne

Izvršenje ugovora ograničeno je na okvir programa zaštićenih radnih mjesta:   ne

III.2) Uvjeti povezani s ugovorom

III.2.1) Podaci o određenoj struci

Izvršenje usluge rezervirano je za određenu struku:   -

Upućivanje na odgovarajući zakon ili druge propise:   -

III.2.2) Uvjeti izvršenja ugovora

Vidjeti nacrt ugovora.

III.2.2) Podaci o osoblju odgovornom za izvršenje ugovora

Obveza navođenja imena i stručnih kvalifikacija osoblja zaduženog za izvršenje ugovora:   da

Odjeljak IV: Postupak

IV.1) Opis

IV.1.1) Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV.1.3) Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave

Nabava uključuje uspostavu okvirnog sporazuma:   ne

U slučaju okvirnih sporazuma – obrazloženje trajanja dužeg od četiri godine:   -

Nabava uključuje uspostavu dinamičkog sustava nabave:   ne

Dinamičkim sustavom nabave mogu se koristiti dodatni kupci:   ne

IV.1.4) Podaci o smanjenju broja rješenja ili ponuda tijekom pregovaranja ili dijaloga

Korištenje opcijom odvijanja postupka u više faza kako bi se postupno smanjio broj rješenja za raspravu ili ponuda o kojima je potrebno pregovarati:   ne

IV.1.5) Podaci o pregovaranju

Javni naručitelj zadržava pravo dodijeliti ugovor na temelju početnih ponuda bez pregovaranja.:   ne

IV.1.6) Podaci o elektroničkoj dražbi

Provodit će se elektronička dražba:   ne

Dodatni podaci o elektroničkoj dražbi:   -

IV.1.8) Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)

Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi:   ne

IV.2) Administrativni podaci

IV.2.1) Prethodna objava povezana s ovim postupkom

Broj objave u Dodatku SL-u:   -

IV.2.2) Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje

Datum:   14-09-2017

Lokalno vrijeme:   17:00

IV.2.3) Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima

-

IV.2.4) Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje

BG, CS, DA, DE, EL, EN, ES, ET, FI, FR, GA, HR, HU, IT, LT, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, SV

IV.2.6) Minimalni rok valjanosti ponude

Trajanje u mjesecima:   6

IV.2.7) Uvjeti za otvaranje ponuda

Datum:   21-09-2017

Lokalno vrijeme:   10:00

Mjesto:   Vidjeti uvjete.

Podaci o ovlaštenim osobama i postupku otvaranja:   Vidjeti uvjete.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1) Podaci o obnavljanjima

Ova nabava će se ponavljati.:   ne

Predviđeno vrijeme za daljnje obavijesti koje će se objaviti:   -

VI.2) Podaci o elektroničkim tijekovima rada

Upotrebljavat će se elektroničko naručivanje:   ne

Prihvaćaju se elektronički računi:   ne

Upotrebljavat će se elektroničko plaćanje:   ne

VI.3) Dodatni podaci

Bit će organiziran opcionalni posjet prostorima dana 30.8.2017. Za pojedinosti vidi uvjete.

Europski parlament zadržava pravo korištenja pregovaračkog postupka, bez prethodne objave poziva na nadmetanje, sukladno članku 134. stavku 1. točki (e) Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 1268/2012 od 29.10.2012 o pravilima za primjenu Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije kako je zadnje izmijenjena Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2015/2462 od 30.10.2015.

VI.4) Postupci pravne zaštite

VI.4.1) Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite

Službeni naziv
Opći sud Suda Europske unije
Poštanska adresa
-
Mjesto
Luxembourg
Poštanski broj
2925
Država
LUXEMBOURG
Telefon
+352 4303-1
E-pošta
[email protected]
Telefaks
+352 4303-2600
Internetska adresa
-

VI.4.2) Tijelo nadležno za postupke mirenja

Službeni naziv
-
Poštanska adresa
-
Mjesto
-
Poštanski broj
-
Država
-
Telefon
-
E-pošta
-
Telefaks
-
Internetska adresa
-

VI.4.3) Postupak pravne zaštite

Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:   Za informacije o roku(ovima) podnošenja žalbe obratite se tijelu nadležnom za žalbe.

VI.4.4) Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite

Službeni naziv
Opći sud Suda Europske unije
Poštanska adresa
-
Mjesto
Luxembourg
Poštanski broj
2925
Država
LUXEMBOURG
Telefon
+352 4303-1
E-pošta
[email protected]
Telefaks
+352 4303-2600
Internetska adresa
-

VI.4.5) Datum slanja ove obavijesti

02-08-2017