Evropski parlament, Directorate-General for Communication, Directorate for Relations with the Citizens, House of European History
Aankondiging van een opdracht

Načrtovanje, izdelava, namestitev, vzdrževanje in odstranitev začasne razstave „Nemirna mladost: 70 let odraščanja v Evropi“.

Oddelek I: Javni naročnik

I.1) Ime in naslovi

Uradno ime
Evropski parlament, Directorate-General for Communication, Directorate for Relations with the Citizens, House of European History
Nacionalna identifikacijska številka
-
Poštni naslov
rue Wiertz 60
Kraj
Brussels
Poštna številka
1047
Šifra NUTS
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Država
BELGIQUE-BELGIË
Kontaktna oseba
Mr R. Evers — PHS00A77
Telefon
-
E-naslov
[email protected]
Telefaks
-

Internetni naslovi

Glavni naslov:   http://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm

Internetni naslov profila kupca:   -

I.2) Skupno javno naročanje

Naročilo vključuje skupno javno naročanje:   ne

V primeru skupnega javnega naročanja, ki vključuje različne države – veljavna nacionalna zakonodaja na področju javnega naročanja:   -

Naročilo odda centralni organ za nabavo:   ne

I.3) Sporočanje

Dodatne informacije lahko dobite na

zgoraj navedenem naslovu

Dostop do razpisne dokumentacije je omejen. Nadaljnje informacije so na voljo na:   https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2838

Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati

zgoraj navedenem naslovu

elektronsko prek:   -

Elektronsko komuniciranje zahteva uporabo orodij in naprav, ki niso splošno dostopne. Neomejen in celovit neposredni dostop do teh orodij in naprav je brezplačno na voljo na: -

I.4) Vrsta javnega naročnika

Evropska institucija/agencija ali mednarodna organizacija

I.5) Glavna področja dejavnosti

Javna uprava

Oddelek II: Predmet

II.1) Obseg naročila

II.1.1) Naslov

Načrtovanje, izdelava, namestitev, vzdrževanje in odstranitev začasne razstave „Nemirna mladost: 70 let odraščanja v Evropi“.

Referenčna številka dokumenta:   COMM/DG/AWD/2017/772.

II.1.2) Glavna koda CPV

Glavna koda CPV:   92521100 - Muzejske razstave

Dopolnilna koda CPV:   -

II.1.3) Vrsta naročila

Gradnje

II.1.4) Kratek opis

Evropski parlament se je odločil za objavo tega javnega razpisa z namenom načrtovanja, izdelave, namestitve, vzdrževanja in odstranitve začasne razstave „Nemirna mladost: 70 let odraščanja v Evropi“ v Hiši evropske zgodovine v Bruslju.

II.1.5) Ocenjena skupna vrednost

Vrednost brez DDV:   1.100.000,00

Denarna enota:   EUR

II.1.6) Informacije o sklopih

Naročilo je razdeljeno na sklope:   ne

II.2) Opis

II.2.1) Naslov

-

Št. sklopa:   -

II.2.2) Dodatna(-e) koda(-e) CPV

Glavna koda CPV:   79930000 - Storitve oblikovanja specialnih izdelkov

Dopolnilna koda CPV:   -

II.2.3) Kraj izvedbe

Šifra NUTS:   BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad

Glavna lokacija ali kraj izvedbe:   prostori izvajalca in Bruselj – Hiša evropske zgodovine.

II.2.4) Opis javnega naročila

Namen javnega razpisa je oddaja naročila gradenj za načrtovanje, izdelavo, namestitev, vzdrževanje in odstranitev začasne razstave „Nemirna mladost: 70 let odraščanja v Evropi“ v Hiši evropske zgodovine v Bruslju. Te storitve/gradnje vključujejo:

1. načrtovanje začasne razstave;

2. opremljanje obstoječih prostorov, izdelavo, dostavo in namestitev pregradnih sten, pohištva, vitrin, razstavnih podstavkov in vgradnih opornikov za predmete, vključno z upravljanjem in namestitvijo predmetov, grafik in scenografskih elementov;

3. dobavo in namestitev opreme za razsvetljavo, avdiovizualne in multimedijske strojne opreme in drugih potrebnih tehničnih napeljav, vključno s sistemom za nadzor razstave, ob upoštevanju ponovne uporabe delov obstoječega sistema za razsvetljavo („Medialon“) in omrežij, pritrjenih na strop;

4. razvoj in uvedbo vse avdiovizualne in multimedijske programske opreme;

5. vzdrževanje začasne razstave na dobri operativni ravni in posledično čim večjo omejitev izpadov, vključno z občasno zamenjavo predmetov v vitrinah;

6. demontažo, sortiranje in odstranitev začasne razstave;

7. raziskavo in pridobitev vsebine, slik, posnetkov in glasbe za razstavo v spletni in tiskani obliki, vključno s potrebnimi pravicami;

8. postavitev pregrade.

II.2.5) Merila za izbiro ponudbe

Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji

II.2.6) Ocenjena vrednost

-

II.2.7) Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema

Trajanje v mesecih:   29

To naročilo je mogoče podaljšati:   ne

Opis podaljšanj:   -

II.2.9) Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju

Objektivna merila za izbor omejenega števila kandidatov:   -

II.2.10) Informacije o variantah

Variante so dopustne:   ne

II.2.11) Informacije o variantah

Variante:   ne

Opis variant:   -

II.2.12) Informacije o elektronskih katalogih

Ponudbe morajo biti predstavljene v obliki elektronskih katalogov ali vključevati elektronski katalog:   ne

II.2.13) Informacije o sredstvih EU

Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU:   ne

II.2.14) Dodatne informacije

-

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1) Pogoji za udeležbo

III.1.1) Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register

Seznam in kratek opis meril za izbor:

Ponudnik mora izpolniti vsaj 1 od naslednjih pogojev:

(a) vpisan mora biti v ustrezen register poklicev ali trgovinski register, razen v primeru mednarodne organizacije;

(b) (za storitve) mora imeti posebno pooblastilo, ki dokazuje, da je pooblaščen za izvajanje naročila v svoji državi ustanovitve, oziroma mora biti član specifične strokovne organizacije.

III.1.2) Poslovno in finančno stanje

Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji:   ne

Seznam in kratek opis meril za izbor:

-

Najnižje ravni morebitnih standardov:

Ponudniki morajo imeti sklenjeno ustrezno škodno zavarovanje poklicnega tveganja, zlasti za tveganja in škodo, povezano z izvajanjem naročila, ki je zahtevano po ustrezni nacionalni zakonodaji.

Ponudniki morajo dokazati, da so v preteklih 3 poslovnih letih, za katera so bili računi zaključeni, na področju, ki ga zajema to naročilo, ustvarili povprečen promet najmanj v višini 1 000 000 EUR.

III.1.3) Tehnična in strokovna sposobnost

Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji:   ne

Seznam in kratek opis meril za izbor:

-

Najnižje ravni morebitnih standardov:

Vsaj 8 let izkušenj s področja načrtovanja razstav, ki so po vrsti in zahtevnosti podobne razstavi, opisani v tem razpisnem postopku.

Načrtovanje najmanj 4 razstav, od katerih:

— sta vsaj 2 zajemali najmanj 500 m2,

— sta vsaj 2 imeli skupno proizvodno vrednost najmanj v višini 750 000 EUR,

— so vsaj 3 vključevale muzejske predmete,

— je vsaj 1 zajemala inovativno uporabo kulture (filma, glasbe, mode, umetnosti, televizije) v kontekstu muzejske predstavitve,

— sta vsaj 2 zaključeni in najmanj v fazi končnega prevzema. Ti projekti so se morali zaključiti v preteklih 5 letih.

Vsaj 8 let izkušenj na področju tehničnega razvoja, izdelave in namestitve razstav, ki so po vrsti in zahtevnosti podobne razstavi iz tega razpisnega postopka.

Izdelava in namestitev vsaj 3 razstav, zaključenih v zadnjih 8 letih:

— z vsaj 500 m2 razstavnega prostora,

— z vrednostjo najmanj 750 000 EUR,

— v zvezi s katerimi se je izvajalo projektno vodenje,

— za katere je bila razvita avdiovizualna programska oprema (video, multimedijska, interaktivna),

— od katerih so bile vsaj za 2 razstavi zagotovljene vitrine in pohištvo za muzejsko shranjevanje,

— v zvezi s katerimi sta bili izvedeni vgradnja in namestitev muzejske opreme (vključno z lučmi, avdiovizualno opremo, multimediji, muzejskim pohištvom itd.).

Višji načrtovalec:

— z ustreznimi kvalifikacijami,

— z vsaj 10 leti ustreznih izkušenj,

— s sposobnostjo dela v angleščini.

Projektni vodja:

— z ustreznimi kvalifikacijami,

— z vsaj 10 leti ustreznih izkušenj na tem področju in vsaj 3 dokazanimi razstavnimi projekti, ki so po obsegu in zahtevnosti podobni projektu iz tega razpisnega postopka in ki so bili izvedeni v zadnjih 8 letih,

— s sposobnostjo dela v angleščini.

Interpretativni načrtovalec:

— z ustreznimi kvalifikacijami,

— z vsaj 5 leti ustreznih izkušenj,

— s sposobnostjo dela v angleščini.

Direktor avdiovizualne programske opreme/medijev:

— z ustreznimi kvalifikacijami,

— z vsaj 10 leti ustreznih izkušenj na področju avdiovizualne in multimedijske produkcije, vključno s scenaristiko, snemanjem, montažo,

— s sposobnostjo dela v angleščini.

Strokovnjak za grafične umetnosti:

— z ustreznimi kvalifikacijami,

— z vsaj 5 leti ustreznih izkušenj s področja grafičnega oblikovanja,

— s sposobnostjo dela v angleščini.

Koordinator/upravljavec del:

— z ustreznimi kvalifikacijami,

— z 10 leti ustreznih izkušenj na tem področju in vsaj 3 dokazanimi razstavnimi projekti, ki so po obsegu in zahtevnosti podobni projektu iz tega razpisnega postopka in ki so bili izvedeni v zadnjih 8 letih,

— s sposobnostjo dela v angleščini.

Strokovnjak za razstavne vgradne opornike:

— z ustreznimi kvalifikacijami,

— z vsaj 10 leti ustreznih izkušenj na področju razvoja vgradnih opornikov,

— s sposobnostjo dela v angleščini.

Strokovnjak za ravnanje z umetninami:

— z ustreznimi kvalifikacijami,

— z vsaj 6 leti ustreznih izkušenj z ravnanjem z umetninami na področju, povezanem s tem naročilom,

— s sposobnostjo dela v angleščini.

Strokovnjak za avdiovizualno strojno opremo:

— z ustreznimi kvalifikacijami,

— z vsaj 10 leti ustreznih izkušenj s področja vgradnje opreme na razstavah,

— s sposobnostjo dela v angleščini.

III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih

Naročilo je pridržano za invalidska podjetja in gospodarske subjekte, katerih cilj je družbeno in poklicno vključevanje invalidnih ali prikrajšanih oseb:   ne

Izvedba naročila je omejena na zaščitene programe za zaposlene:   ne

III.2) Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo

III.2.1) Informacije o določeni stroki

Izvedba storitve je omejena na določeno stroko:   -

Sklic na ustrezen zakon ali druge predpise:   -

III.2.2) Pogoji za izvedbo javnega naročila

Glej osnutek pogodbe.

III.2.2) Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila

Obveznost navedbe imen in strokovne usposobljenosti osebja, odgovornega za izvedbo naročila:   da

Oddelek IV: Postopek

IV.1) Opis

IV.1.1) Vrsta postopka

Odprti postopek

IV.1.3) Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu

Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma:   ne

V primeru okvirnih sporazumov – utemeljitev za trajanje več kot 4 leta:   -

Obvestilo vključuje vzpostavitev dinamičnega nabavnega sistema:   ne

Dinamični nabavni sistem lahko uporabljajo dodatni kupci:   ne

IV.1.4) Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom

Uporaba postopka po fazah za postopno zmanjšanje števila rešitev za razpravo ali ponudb za pogajanje:   ne

IV.1.5) Informacije o pogajanjih

Javni naročnik si pridržuje pravico, da odda naročilo na podlagi prvotnih ponudb brez pogajanj:   ne

IV.1.6) Informacije o elektronski dražbi

Uporabljena bo elektronska dražba:   ne

Navedite dodatne informacije o elektronski dražbi:   -

IV.1.8) Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih

Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih:   ne

IV.2) Upravne informacije

IV.2.1) Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom

Številka obvestila v UL:   -

IV.2.2) Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje

Datum:   14-09-2017

Lokalni čas:   17:00

IV.2.3) Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom

-

IV.2.4) Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje

BG, CS, DA, DE, EL, EN, ES, ET, FI, FR, GA, HR, HU, IT, LT, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, SV

IV.2.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe

Trajanje v mesecih:   6

IV.2.7) Način odpiranja ponudb

Datum:   21-09-2017

Lokalni čas:   10:00

Kraj:   Glej pogoje.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:   Glej pogoje.

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1) Informacije o ponovitvah naročila

Ponovitev naročila:   ne

Predvideni časovni razpored za objavo poznejših obvestil:   -

VI.2) Informacije o elektronskem poteku dela

Uporabljeno bo elektronsko naročanje:   ne

Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov:   ne

Uporabljeno bo elektronsko plačilo:   ne

VI.3) Dodatne informacije

Neobvezni obisk prostorov bo potekal 30.8.2017. Nadaljnje informacije so na voljo v pogojih.

Evropski parlament si pridržuje pravico do uporabe postopka s pogajanji brez predhodne objave obvestila o naročilu v skladu s členom 134.1(e) Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1268/2012 z dne 29.10.2012 o pravilih uporabe Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, kakor je bila nazadnje spremenjena z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2015/2462 z dne 30.10.2015.

VI.4) Postopki za revizijo

VI.4.1) Organ, pristojen za revizijo

Uradno ime
Splošno sodišče Sodišča Evropske unije
Poštni naslov
-
Kraj
Luxembourg
Poštna številka
2925
Država
LUXEMBOURG
Telefon
+352 4303-1
E-naslov
[email protected]
Telefaks
+352 4303-2600
Internetni naslov
-

VI.4.2) Organ, pristojen za postopek mediacije

Uradno ime
-
Poštni naslov
-
Kraj
-
Poštna številka
-
Država
-
Telefon
-
E-naslov
-
Telefaks
-
Internetni naslov
-

VI.4.3) Postopek revizije

Natančne informacije o roku(-ih) za postopke revizije:   Za informacije v zvezi s časovnimi roki za vložitev pritožb se obrnite na organ, pristojen za pritožbe.

VI.4.4) Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije

Uradno ime
Splošno sodišče Sodišča Evropske unije
Poštni naslov
-
Kraj
Luxembourg
Poštna številka
2925
Država
LUXEMBOURG
Telefon
+352 4303-1
E-naslov
[email protected]
Telefaks
+352 4303-2600
Internetni naslov
-

VI.4.5) Datum pošiljanja tega obvestila

02-08-2017