Aankondiging van een opdracht

Uitnodiging tot indienen offerte - VERVANGEN PARK VAN (MULTIFUNCTIONELE) PRINTERS - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking

Leveringen
Publicatie datum
20-04-2016
Raamovereenkomst
neen
Procedure
Andere
Aanbestedende overheid
Maatschappij van Kristelijke Liefdadigheid VZW | 2650 Edegem, BE | Gezondheid
Opdrachtcodes (CPV)
30232110 - Laserprinters
Korte inhoud
De zorggroep Maatschappij van Kristelijke Liefdadigheid vzw is voor haar 3 vestigingen op zoek naar een vaste partner voor de levering, installatie, huur en (technisch) onderhoud van een park van (multifunctionele) printers voor een periode van 5 jaar waarbij veel belang wordt gehecht aan een goede integratie van de toestellen in het computernetwerk en in de organisatie. Van de inschrijver wordt verwacht veel aandacht te hebben voor de beheersbaarheid, de kwaliteit van het geheel en de kostenefficiëntie.
De verdere verwijzing naar MKL vzw in het document moet gelezen worden als een verwijzing naar de zorggroep Maatschappij van Kristelijke Liefdadigheid vzw.
Beschrijving
Gunningscriteria
Kwaliteit: Prijs - 50
Kwaliteit: Technische waarde - 35
Kwaliteit: Dienst na verkoop - 15
Voorwaarden voor deelneming

Economische en financiële draagkracht

Algemeen
Een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is over de laatste drie beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de kandidaat of de inschrijver met zijn activiteit is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn.
Minimum vereisten
Minimum 250.000 euro specifieke omzet per jaar.

Technische en beroepsbekwaamheid

Algemeen
De inschrijver voegt een lijst van de voornaamste leveringen toe die gedurende de afgelopen drie jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag, de datum en van de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren. De leveringen worden aangetoond door attesten die de bevoegde autoriteit heeft afgegeven of medeondertekend of, in geval van leveringen voor een particuliere afnemer, door attesten van de afnemer of bij ontstentenis eenvoudigweg door een verklaring van de leverancier.
De inschrijver voorziet in een opgave van tot de onderneming behorende (relevante) technici of technische en ondersteunende organen, in het bijzonder van die welke verantwoordelijk zijn voor het onderhoud en de ondersteuning van de te leveren toestellen.
Minimum vereisten
Een lijst van referenties van minimum drie en maximum vijf gedocumenteerde en vergelijkbare leveringen van de afgelopen drie jaar in België.
De inschrijver voegt een verklaring (op eer) bij die stelt dat :
• de inschrijver fabrikant of (hoofd)verdeler is van de aangeboden toestellen
• de inschrijver over een eigen callcenter beschikt (niet uitbesteed aan derden) met minstens 4 Nederlandstalige werknemers
• de inschrijver over een eigen technische dienst beschikt (niet uitbesteed aan derden) met minstens 4 Nederlandstalige werknemers
truck tower-crane sharing