Aankondiging van een opdracht

Uitnodiging tot indienen offerte - Groepsaankoop kopiepapier voor 4 jaar met online bestelsysteem - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking

Leveringen
Publicatie datum
21-04-2020
Deadline
12-05-2020 14:00
Raamovereenkomst
ja
Procedure
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Aanbestedende overheid
Stad Roeselare | 8800 Roeselare, BE | Regionale of plaatselijke instantie | Algemene overheidsdiensten | Mevrouw Eva Scheldeman
Opdrachtcodes (CPV)
30190000 - Diverse machines, uitrusting en benodigdheden voor kantoor
Korte inhoud
Leveren van kantoorpapier A4 80 gr en A3 80 gr voor een periode van 4 jaar met een online bestelsysteem.
Andere gemeenten (gemeentebesturen en OCMW's) behorende tot DVV MidWest, OCMW Roeselare, Zorg Izegem, Motena en Het Portaal kunnen tijdens de looptijd van deze opdracht instappen tegen dezelfde voorwaarden.
Het stadsbestuur van Roeselare zal als aanbestedende overheid de gunningsprocedure voeren en de opdracht gunnen.
De besturen die wensen aan te sluiten zullen echter verantwoordelijk blijven voor de uitvoering van de opdracht, dit op basis van de opdrachtdocumenten en de offerte. Deze besturen zullen aldus vrijgesteld zijn om zelf een gunningsprocedure te voeren.
Deze overeenkomst garandeert geen exclusiviteit.
Voor onderhavige opdracht geldt geen afnameplicht. De opdrachtnemer heeft hierbij geen recht op enige schadevergoeding.
Beschrijving
Beschrijving
Leveren van kantoorpapier A4 80 gr en A3 80 gr voor een periode van 4 jaar met een online bestelsysteem.
Andere gemeenten (gemeentebesturen en OCMW's) behorende tot DVV MidWest, OCMW Roeselare, Zorg Izegem, Motena en Het Portaal kunnen tijdens de looptijd van deze opdracht instappen tegen dezelfde voorwaarden.
Het stadsbestuur van Roeselare zal als aanbestedende overheid de gunningsprocedure voeren en de opdracht gunnen.
De besturen die wensen aan te sluiten zullen echter verantwoordelijk blijven voor de uitvoering van de opdracht, dit op basis van de opdrachtdocumenten en de offerte. Deze besturen zullen aldus vrijgesteld zijn om zelf een gunningsprocedure te voeren.
Deze overeenkomst garandeert geen exclusiviteit.
Voor onderhavige opdracht geldt geen afnameplicht. De opdrachtnemer heeft hierbij geen recht op enige schadevergoeding.
Looptijd
48 maanden
Regiocode (NUTS)
BE256 - Arr. Roeselare
Gunningscriteria
Prijs: 60
Kwaliteit: Technische specificaties - 30
Kwaliteit: Logistieke dienstverlening - 10
Voorwaarden voor deelneming

Economische en financiële draagkracht

Algemeen
1. Een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is, over de laatste drie beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de ondernemer met zijn bedrijvigheid is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn.
Minimum vereisten
1. 76.500,00 EUR excl. BTW op jaarbasis

Technische en beroepsbekwaamheid

Algemeen
1. Een lijst van de voornaamste leveringen die gedurende de afgelopen drie jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag, de datum en van de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren. De leveringen worden aangetoond door attesten die de bevoegde autoriteit heeft afgegeven of medeondertekend of, in geval van leveringen voor een particuliere afnemer, door attesten van de afnemer of bij ontstentenis eenvoudigweg door een verklaring van de leverancier.
2. Technische fiche van het type print-/kopieerpapier waarmee wordt ingeschreven waaruit blijkt dat de inschrijving voldoet aan de vereisten in het bestek.
Minimum vereisten
1. - 1 lijst
- 3 attesten
Via deze referenties toont de inschrijver aan dat hij de afgelopen 3 jaar kopiepapier van een vergelijkbaar type bij diverse klanten zoals deze die in het bestek worden gevraagd, heeft geleverd.
2. 1 technische fiche
truck tower-crane sharing