Aankondiging van een opdracht

Raamovereenkomst in 2 percelen voor levering van MS Windows en Linux compatibel IT materiaal

Leveringen
Publicatie datum
14-04-2016
Deadline
06-06-2016 14:00
Raamovereenkomst
ja
Procedure
Openbare procedure
Aanbestedende overheid
VZW Arteveldehogeschool | 9000 Gent, BE | Onderwijs
Opdrachtcodes (CPV)
30200000 - Computeruitrusting en -benodigdheden
30213000 - Personal computers
30213100 - Draagbare computers
30213200 - Tablet-pc's
30213300 - Desktop computers
30231000 - Computerschermen en -consoles
30231300 - Beeldschermen
30231310 - Platte beeldschermen
30237200 - Computertoebehoren
30237410 - Computermuis
30237460 - Computertoetsenborden
48820000 - Servers
Korte inhoud
Deze opdracht is een opdracht voor leveringen, in de zin van artikel 3 van de Wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 15 juni 2006, en betreft het afsluiten van een meerjarige overeenkomst voor de levering “op afroep” van MS Windows en Linux compatibel IT materiaal ten behoeve van opleidingen en diensten van de Arteveldehogeschool, Hogeschool Gent, Hogeschool West-Vlaanderen, Universitair Ziekenhuis Gent en Universiteit Gent.
Beschrijving percelen

Perceel 1: PC's, laptops en toebehoren

Beschrijving
Levering “op afroep” van MS Windows en Linux compatibel IT materiaal ten behoeve van opleidingen en diensten van de Arteveldehogeschool, Hogeschool Gent, Hogeschool West-Vlaanderen, Universitair Ziekenhuis en Universiteit Gent.
Aanvullende opdrachtcodes (CPV)
30200000 - Computeruitrusting en -benodigdheden

Perceel 2: Servers

Beschrijving
Levering “op afroep” van MS Windows en Linux compatibel IT materiaal ten behoeve van opleidingen en diensten van de Arteveldehogeschool, Hogeschool Gent, Hogeschool West-Vlaanderen, Universitair Ziekenhuis en Universiteit Gent.
Aanvullende opdrachtcodes (CPV)
48820000 - Servers
Voorwaarden voor deelneming

Economische en financiële draagkracht

Algemeen
Minimale vereisten qua financiële en economische draagkracht: om de aanbestedende overheid toe te laten de financiële en economische draagkracht van de inschrijvers te evalueren, wordt een verklaring gevraagd betreffende de totale omzet van de onderneming van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is, over de laatste drie beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de inschrijver met zijn activiteit is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn. Indien de inschrijver om redenen die hij moet verantwoorden, niet in staat is de gevraagde referenties over te leggen, kan hij zijn economische en financiële draagkracht aantonen met andere documenten die de aanbestedende overheid geschikt acht.
Minimum vereisten
Minimale eis: de aanbestedende overheid eist dat de inschrijver voor elk van de laatste drie beschikbare boekjaren voor onderhavige opdracht een minimale omzet/jaar bewijst van: €15.000.000,00.

Technische en beroepsbekwaamheid

Algemeen
Minimale vereisten qua technische bekwaamheid:
de technische bekwaamheid of de beroepsbekwaamheid van de inschrijvers wordt beoordeeld aan de hand van een lijst van de voornaamste leveringen die gedurende de afgelopen drie jaar werden verricht en die relevant zijn voor de opdracht, met vermelding van de beschrijving van de realisatie, het bedrag en de datum en van de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren. De leveringen worden aangetoond door attesten die de bevoegde autoriteit afgeeft of medeondertekent of in het geval van leveringen voor een particuliere afnemer, door attesten van de afnemer of, bij ontstentenis, eenvoudigweg door een verklaring van de leverancier (voor de verklaring van de leverancier: cfr. deel IX van onderhavig bestek – in te vullen en toe te voegen aan de offerte).
Minimum vereisten
Minimale eis: de aanbestedende overheid eist dat de inschrijver, per perceel waarvoor hij zich inschrijft, minimaal drie attesten van goede uitvoering van opdrachten kan voorleggen, dit gedurende de afgelopen drie jaar.
truck tower-crane sharing