Aankondiging van een opdracht - nutssectoren

Levering, initialisatie en bedrukking van kaarten met microprocessor volgens Calypso standaard

Leveringen
Publicatie datum
15-04-2016
Deadline
24-05-2016 13:00
Raamovereenkomst
ja
Procedure
Procedure met onderhandelingen
Aanbestedende overheid
Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel (MIVB) | 1000 Brussel, BE | Nutssectoren | Stadsspoorweg-, tram-, trolleybus- of busdiensten
Opdrachtcodes (CPV)
30162000 - Smartcards
Korte inhoud
Voor het MOBIB telebiljetieksysteem wenst de MIVB een beroep te doen op externe firma’s voor het produceren van kaarten met microprocessor.
De huidige opdracht voor een periode van 4 jaar beoogt het produceren van kaarten met microprocessor, het grafisch bedrukken van deze kaarten, alsook het elektrisch initialiseren van de chip.
Deze opdracht heeft tot doel om de MIVB te voorzien van voldoende stock aan kaarten met microprocessor.
Voorzienbare jaarlijkse volume: 500.000 kaarten
Voorwaarden voor deelneming

Economische en financiële draagkracht

Algemeen
Volgende documenten moeten verplicht de kandidatuurstelling vergezellen:
1° Een verklaring op erewoord betreffende het totale zakencijfer gerealiseerd door de onderneming gedurende de laatste 3 boekjaren, alsook het aandeel binnen dit zakencijfer van de goederen en/of diensten die het voorwerp uitmaken van deze opdracht.
2° De laatste 2 neergelegde balansen en jaarrekeningen van de onderneming (volledig model, inclusief de bijlagen, het rapport met de goedkeuring van de rekeningen door de bevoegde organen van de onderneming en door een extern controleorganisme zoals bedrijfsrevisor, extern auditor, enz.) of de link naar de website waarop deze documenten gratis kunnen worden gedownload. Voor Belgische bedrijven is dit niet verplicht, aangezien de MIVB de jaarrekeningen kan opvragen, afkomstig van de balanscentrale van de Nationale Bank van België voor zover dat deze gepubliceerd werden.
3° Indien de kandidaat deel uitmaakt van een groep, het laatste jaarverslag en financieel rapport van deze groep of de link naar de website waarop deze documenten gratis kunnen worden gedownload.
Het zakencijfer, de balansen en de jaarrekeningen moeten aantonen dat de kandidaat beschikt over voldoende financiële middelen om een project, zoals hierboven beschreven in de rubrieken II.1.4 en II.1.5, correct uit te voeren, gedurende de looptijd van de opdracht. De MIVB zal de kandidaten weren, waarvan de financiële gegevens niet bewijzen dat zij over de capaciteit beschikken om de opdracht tot een goed einde te brengen.

Technische en beroepsbekwaamheid

Algemeen
Volgende documenten moeten verplicht de kandidatuurstelling vergezellen:
1°- Een referentielijst van soortgelijke opdrachten steunend op het Calypsostandaard uitgevoerde in het kader van het openbaar vervoer van personen in de afgelopen vijf jaar met vermelding van:
- naam van het project
- een beschrijving van de opdracht
- het bedrag
- volume van kaartleveringen
- stad en land
- duur van het contract
- de datum of Leveringsperiodes
- coördinaten van een contactpersoon
Vereiste minimumeisen :
De kandidaat zal minstens 2 referenties opgeven
2°- getekende tevredenheidsattesten, opgemaakt door de klanten.
Vereiste minimumeisen:
De kandidaat zal minstens 2 getekende tevredenheidsattesten, opgemaakt door deze klanten opgeven
3°- exhaustieve lijst van de behaalde certificaties in het kader van de kaartenproductieprocessen
4 °- Lijst van lokalisatie van de productie-eenheden
Het papier dossier van de kandidatuur moet gestructureerd worden volgens de volgorde zoals hierboven hernomen ( III.2.1, III.2.2, III.2.3). Omwille van operationele redenen, behoudt MIVB zich het recht voor om kandidaturen, die deze vraag niet eerbiedigen niet in overweging te nemen.
Het papieren dossier moet vrij zijn van plastiek en metaal, met uitzondering van de eventuele kaft, en beperkt
blijven tot de gevraagde informatie.
Buiten de papieren versie wordt de inschrijver ertoe uitgenodigd ook een elektronische kandidatuur te bezorgen,
per e-mail aan [email protected] (max. 5MB per mail) of USB stick.
Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

Economische en financiële draagkracht

Zullen nader omschreven worden in het bestek.
truck tower-crane sharing