Aankondiging van een opdracht

CD000529 - aankoop, implementatie en ondersteuning van toegangscontrole

Stad Antwerpen wenst toegangscontrole in de gebouwen van de stad te implementeren, uit te breiden en/of te vervangen.
Het toegangscontrolesysteem heeft tot doel de toegang tot de gebouwen of lokalen te beheren en dient zoveel mogelijk te beschikken over open interfaces en protocollen. Enkele voorbeelden:
• Koppelbaar met een (nog later aan te kopen) Centraal Gebouw Beheer systeem (=CGB), dat overkoepelend werkt.
• Koppelbaar met software van andere leveranciers.
• Koppelbaar met hardware van andere leveranciers.
Er zijn tot maximaal +/- 500 gebouwen die potentieel zouden kunnen worden voorzien van toegangscontrole.
Er zijn tot maximaal 10.000 à 15.000 personen die potentieel toegang zouden moeten krijgen tot één of meer locaties.
Een aantal locaties zijn al uitgerust met toegangscontrole. Het is belangrijk dat het nieuwe systeem zoveel als mogelijk (retro)compatibel is met deze systemen. Herbruik van bestaande hardware (bv bestaande badgelezer, controllers,…) is een pluspunt.
De inschrijver moet bereid zijn om zijn beveiligingsprotocol (voor de communicatie tussen de software en de controllers) vrij te geven aan de dienstverlener. Het staat de dienstverlener vrij om deze nadien beschikbaar te stellen voor een toepassing van een andere partij. De inschrijver zal hiervan steeds op de hoogte worden gebracht.
Bij latere opdrachten kunnen ook andere aspecten van toegangscontrole geïmplementeerd worden, m.a.w. andere oplossingen dan een centraal toegangscontrolesysteem

Publicatiedatum
14-04-2014
Deadline
14-05-2014 om 13:00
Opdrachtcodes (CPV)
30000000 - Kantoormachines en gegevensverwerkende apparatuur, kantooruitrusting en -benodigdheden, uitgez. meubilair en softwarepakketten
72000000 - IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning
Regiocodes (NUTS)
BE - BELGIQUE-BELGIË
BE2 - VLAAMS GEWEST
BE21 - Prov. Antwerpen
BE23 - Prov. Oost-Vlaanderen
Contracttype
Diensten
Procedure
Onderhandeling

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Digipolis
Postadres
Generaal Armstrongweg 1, 2020 Antwerpen, BE
Contactpunt(en)
Royers Greta Gerard Bertha

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

De kandidaat of inschrijver kan van deelname aan de opdracht uitgesloten worden indien hij zich in één van de gevallen bevindt vermeld in art. 61 van het Koninklijk Besluit van 15 juli 2011 (verder vermeld als KB Plaatsing)
1. die in staat van faillissement of van vereffening verkeert, die zijn werkzaamheden heeft gestaakt of die een gerechtelijk akkoord heeft bekomen, of die in een overeenstemmende toestand verkeert als gevolg van een gelijkaardige procedure die bestaat in de nationale wetgevingen en reglementeringen;
2. die aangifte heeft gedaan van zijn faillissement, voor wie een procedure van vereffening of van gerechtelijk akkoord aanhangig is of die het voorwerp is van een gelijkaardige procedure bestaande in de nationale wetgevingen en reglementeringen;
3. die, bij een vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan, veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat zijn professionele integriteit aantast;
4. die bij zijn beroepsuitoefening een ernstige fout heeft begaan, vastgesteld op elke grond die Digipolis aannemelijk kan maken;
5. die niet voldaan heeft aan zijn verplichtingen inzake betaling van de bijdragen voor de sociale zekerheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 69bis van het KB van 8 januari 1996;
6. die niet in orde is met de betaling van zijn belastingen overeenkomstig de Belgische wetgeving of die van het land waar hij gevestigd is;
7. die zich in ernstige mate heeft schuldig gemaakt aan het afleggen van valse verklaringen bij het verstrekken van inlichtingen, opvorderbaar bij toepassing van dit hoofdstuk.
Wordt in elk stadium van de gunningprocedure uitgesloten van de toegang ertoe, de kandidaat of inschrijver die bij een rechtelijke beslissing dat in kracht van gewijsde is gegaan waarvan de aanbestedende overheid kennis heeft, veroordeeld is voor:
8. deelname aan criminele organisatie als bedoeld in artikel 324 bis van het Strafwetboek ;
9. omkoping als bedoeld in artikel 246 van het Strafwetboek;
10. fraude als bedoeld in artikel 1 van de overeenkomst aangaande de bescherming van de financiële belangen van de Gemeenschap, goedgekeurd door de wet van 17 februari 2002;
11. witwassen van geld als bedoeld in artikel 3 van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financieel stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme.
Het bewijs dat de kandidaat of inschrijver zich niet in één van bovenstaande gevallen bevindt, wordt geleverd door het voorleggen van:
- een verklaring op erewoord waarin de kandidaat of inschrijver verklaart zich niet in één van de gevallen te bevinden zoals opgegeven in art. 61 van het KB Plaatsing betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken. (document 1)
- RSZ-attest voor binnenlandse inschrijvers (art. 62 van het KB Plaatsing): Digipolis zal het RSZ-attest zelf opvragen op basis van het ondernemingsnummer van de inschrijver in de Kruispuntbank van Ondernemingen dat moet worden ingevuld op het inschrijvingsformulier.
- RSZ-attest voor buitenlandse inschrijvers (art. 62 van het KB Plaatsing): De buitenlandse inschrijver dient een attest bij te voegen dat werd uitgereikt door de bevoegde overheid waarin wordt bevestigd dat hij heeft voldaan aan de verplichtingen inzake betaling van de bijdragen voor de sociale zekerheid overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij is gevestigd. Indien een dergelijk document niet wordt uitgereikt in het betrokken land, kan het vervangen worden door een verklaring onder eed.
Opmerking: de aanbestedende overheid behoudt zich het recht voor om vooraleer tot de selectie over te gaan, de conformiteit van deze documenten na te gaan en alsnog bijkomende bewijsstukken op te vragen. Er zal dan ten gepaste tijde een lijst worden bezorgd van de diverse stukken die binnen een redelijke termijn aan de aanbestedende overheid zullen moeten worden bezorgd.

Economische en financiële draagkracht

Wat betreft de beoordeling van de financiële en economische draagkracht wordt voor de kwalitatieve selectie van de kandidaat-inschrijvers gevraagd:
- een bewijs van verzekering tegen gebruikelijke beroepsrisico’s met vermelding van begin- en einddatum. (document 2)

Vakbekwaamheid

Om de technische bekwaamheid van de dienstverlener na te gaan wordt voor de kwalitatieve selectie van de kandidaat-inschrijvers gevraagd:
A) Betreffende een centraal toegangscontrolesysteem, op basis van badges, mbv de Mifare technologie:

- een selectie van drie relevant geachte referenties, die de inschrijver heeft uitgevoerd gedurende de laatste drie jaar (document 3), met betrekking tot de implementatie van een centraal toegangscontrolesysteem, op basis van badges, m.b.v. de Mifare technologie. Hierbij geeft de inschrijver een zo duidelijk mogelijke beschrijving van de openheid van het systeem tov andere soft-en hardware. Dit omvat bijvoorbeeld de bestaande compatibiliteit van het toegangscontrolesysteem met bestaande overkoepelende beheersystemen (bv Centraal Gebouwen Beheersystemen), hoe open de softwareinterfaces zijn, hoe makkelijk is het om te koppelen met software van andere leveranciers, welke interfaces al bestaan, hoe open de hardwareinterfaces zijn en hoe makkelijk is het om te koppelen met toegangscontrole hardware (voor het openen van poorten, deuren, slagbomen,…), afkomstig van andere leveranciers.
- De installaties en implementaties die als referentie worden opgegeven moeten afgerond en daadwerkelijk uitgevoerd zijn, m.a.w. er moeten duidelijke resultaten kunnen worden beschreven. Indien de inschrijver meer dan drie referenties geeft, zal de aanbestedende overheid de voor haar drie meest relevante referenties selecteren om de technische bekwaamheid te evalueren.
Per referentie dient volgende indeling te worden gebruikt :
Korte beschrijving inhoud project
Relevantie voor deze nieuwe opdracht
Sector
Beschrijving van de problematiek en de gekozen oplossing om de problematiek op te lossen.
Beschrijving van de gerealiseerde interfaces (m.b.t. hard- en software toegangscontrole) in deze opdracht. Met vermelding per interface of dit om een standaard aanwezige interface (=in de toepassing standaard aanwezig), dan wel om flexibele aangepaste interfaces (=op maat van de situatie) betrof. Alle interfaces moeten individueel opgesomd worden.

Datum installatie en implementatie
Duurtijd implementatie
Gebruikte technologie(ën)
Budget
Contactpersoon
Telefoonnummer
e-mail
Mogelijkheid referentiebezoek ? Ja/Nee
Contactpersonen worden gebeld en hebben op voorhand toestemming gegeven.
- een beschrijving van de Core Business van de inschrijver met toelichting in welke mate toegangangscontrole onderdeel is van de core business. (document 6)
- een verbintenis om in het kader van deze opdracht enkel Nederlandstalige medewerkers in te zetten. (document 7)
- een intentie om al dan niet bepaalde delen van de opdracht in onderaanneming te geven (document 8). Onderaannemers worden met naam genoemd. Tevens dienen de contactgegevens worden bijgevoegd. De onderaannemers dienen deze intentie ook te ondertekenen en leggen een document voor waaruit het mandaat blijkt om zich te verbinden.
- in het kader van de selectie van kandidaten is het mogelijk dat een kandidaat-inschrijver zich beroept op de bekwaamheid/draagkracht van onderaannemers. De inschrijver moet dan aantonen dat hij voor deze opdracht over een verbintenis met de andere bedrijven /onderaannemers beschikt. (document 9)
B) Betreffende andere beschikbare oplossingen rond toegangscontrole waarover de inschrijver vandaag reeds beschikt:

- een beschrijving van andere op dit moment beschikbare en reeds inzetbare mogelijkheden voor omgevingen zoals Stad Antwerpen. Hierbij wordt technisch bijvoorbeeld gedacht aan biometrie, etc. Functioneel wordt gedacht aan bv. locaties met lage bemanningsgraad, locaties die geen netwerkverbinding hebben, etc. (document 4a)
- een selectie van drie relevant geachte referenties, die de inschrijver heeft uitgevoerd gedurende de laatste drie jaar (document 4b), met betrekking tot de implementatie van andere beschikbare oplossingen mbt toegangscontrole. De installaties en implementaties die als referentie worden opgegeven moeten afgerond en daadwerkelijk uitgevoerd zijn, m.a.w. er moeten duidelijke resultaten kunnen worden beschreven. Indien de inschrijver meer dan drie referenties geeft, zal de aanbestedende overheid de voor haar drie meest relevante referenties selecteren om de technische bekwaamheid te evalueren.
Per referentie dient volgende indeling te worden gebruikt :
Korte beschrijving inhoud project
Relevantie voor deze nieuwe opdracht
Sector
Beschrijving van de problematiek en de gekozen oplossing om de problematiek op te lossen.
Datum installatie en implementatie
Duurtijd implementatie
Gebruikte technologie(ën)
Budget
Contactpersoon
Telefoonnummer
e-mail
Mogelijkheid referentiebezoek ? Ja/Nee
Contactpersonen worden gebeld en hebben op voorhand toestemming gegeven.
C) Betreffende toekomstige oplossingen rond toegangscontrole waarvoor de inschrijver plannen heeft naar realisatie toe:

- een beschrijving van de toekomstvisie van de inschrijver m.b.t. het onderwerp toegangscontrole, waarbij er een relevantie kan zijn naar de omgeving Stad Antwerpen (document 5a).
- Een beschrijving van de roadmap die zal gevolgd worden naar de daadwerkelijke invulling en concretisering van elementen van de toekomstvisie. (document 5b)

Eventuele minimumeisen:

Klasse: N/A, Categorie: N/A