Aankondiging van een opdracht – nutssectoren

Raamovereenkomst voor de bevoorrading van de MIVB installaties met diesel, verwarmingsgasolie en industriële gasolie.

Raamovereenkomst voor de bevoorrading van de MIVB installaties met diesel, verwarmingsgasolie en industriële gasolie en meer specifiek :
1 : diesel (voor onze 4 depots) voor een totaal volume van +/- 15.000.000 liter/jaar
2 : verwarmingsgasolie (voor onze verschillende gebouwen) voor een totaal volume van +/- 120.000 liter/jaar
3 : industriële gasolie voor onze specifieke gebruiken voor een totaal volume van +/- 110.000 liter/jaar
In het totaal zijn er een 20-tal sites te bevoorraden. Alle sites zijn gelegen binnen het Brussels Gewest.

Publicatiedatum
09-01-2015
Deadline
16-02-2015 om 16:00
Opdrachtcodes (CPV)
09130000 - Aardolie en aardoliedistillaten
09134000 - Gasolie
09134220 - Dieselbrandstof (EN 590)
09134230 - Biodiesel
09135000 - Stookoliën
Regiocodes (NUTS)
BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Contracttype
Leveringen
Procedure
Onderhandeling

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel - Procurement & Logistics Department
Postadres
Koningsstraat 76, 1000 Brussel, BE
Contactpunt(en)
Reubens Patrick
Ter attentie van
Patrick Reubens

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Volgende documenten moeten verplicht de kandidatuurstelling vergezellen:
1° Een algemene voorstelling van de onderneming en van de groep waarin de onderneming haar activiteit uitoefent. Deze voorstelling bevat o.a. het organisatieschema (organogram) van de onderneming en een beschrijving van haar activiteiten.
2° Een formele verklaring dat de kandidaat-onderneming in staat is ofwel het Nederlands, ofwel het Frans te gebruiken in al haar contacten met de MIVB (correspondentie, bezoeken, vergaderingen, etc.).
3° Een verklaring op erewoord waarmee de kandidaat onderneming bevestigt dat zij zich niet in een toestand van uitsluiting bevindt, zoals voorzien in de artikelen 66 tot 71 van het KB van 16/07/2012, en waarin de kandidaat bevestigt dat hij, op het ogenblik van de kandidatuurstelling, voldoet aan de voorwaarden die volgende attesten bewijzen:
(Opgelet: de hieronder vermelde documenten dienen in dit stadium niet meegestuurd te worden.)
- Een recent attest van de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel waaruit blijkt dat de kandidaat zich niet in een toestand bevindt van faillissement, of in een gelijkaardige situatie.
- Een recent uitreksel van het strafregister.
- Een recent attest van de administratie der Directe Belastingen waaruit blijkt dat de kandidaat voldaan heeft aan zijn verplichtingen inzake betaling van belastingen, conform artikel 68 van het KB van 16/07/2012.
- Een recent attest van de BTW-administratie waaruit blijkt dat de kandidaat in orde is inzake belastingen.
- Een attest van de R.S.Z. dat bevestigt dat de onderneming in orde is wat betreft de betaling van haar bijdragen aan de sociale zekerheid en de bestaanszekerheid, conform artikel 67 van het KB van 16/07/2012.
Voor buitenlandse kandidaat ondernemingen, betreft het gelijkwaardige attesten, afgeleverd door de bevoegde overheden conform de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is.
Voor Belgische ondernemingen kan de MIVB, via elektronische weg, de hierboven vermelde documenten opvragen.
Buitenlandse ondernemingen moeten aangeven via welke elektronische weg de overeenkomende documenten gratis door de MIVB kunnen worden bekomen, of deze documenten op eenvoudige vraag aan de MIVB overmaken.
De MIVB kan op elk moment van de procedure tot gunning van de overheidsopdracht, de juistheid van de verklaring op erewoord onderzoeken, en zal in elk geval de verklaring onderzoeken van de inschrijver van de best gerangschikte offerte, alvorens de opdracht te gunnen.
4° In het geval dat verschillende ondernemingen zich kandidaat stellen onder de vorm van een tijdelijke vereniging, moeten zij hun engagement bewijzen door middel van een officieel document en moeten alle leden van de tijdelijke vereniging samen beantwoorden aan de deelnemingsvoorwaarden.

Economische en financiële draagkracht

Volgende documenten moeten verplicht de kandidatuurstelling vergezellen:
1° Een verklaring op erewoord betreffende het totale zakencijfer gerealiseerd door de onderneming gedurende de laatste 3 boekjaren, alsook het aandeel binnen dit zakencijfer van de goederen en/of diensten die het voorwerp uitmaken van deze opdracht.
2° De laatste 2 neergelegde balansen en jaarrekeningen van de onderneming (volledig model, inclusief de bijlagen, het rapport met de goedkeuring van de rekeningen door de bevoegde organen van de onderneming en door een extern controleorganisme zoals bedrijfsrevisor, extern auditor, enz.) of de link naar de website waarop deze documenten gratis kunnen worden gedownload. Voor Belgische bedrijven is dit niet verplicht, aangezien de MIVB de jaarrekeningen kan opvragen, afkomstig van de balanscentrale van de Nationale Bank van België.
3° Indien de kandidaat deel uitmaakt van een groep, het laatste jaarverslag en financieel rapport van deze groep of de link naar de website waarop deze documenten gratis kunnen worden gedownload.
4° Indien de kandidaat optreedt als trader of tussenpersoon, moet hij het bewijs leveren dat hij voor deze opdracht gemandateerd werd door de fabrikant.

Vakbekwaamheid

Volgende documenten moeten verplicht de kandidatuurstelling vergezellen:
1° Een lijst van de voornaamste soortgelijke leveringen die de onderneming gedurende de afgelopen drie jaar heeft verricht, met vermelding van hun bedrag en aantal liters, de data en de gegevens van de klanten waarvoor zij bestemd waren, vergezeld door een tevredenheidsattest, opgemaakt door de klant; gelieve de informatie te geven voor de 3 verschillende gevraagde brandstof types (1, 2 en 3).
2° Een beschrijving van de voornaamste technische uitrustingen, de installaties (stockage) en de logistieke capaciteiten (vrachtwagens,...) van de kandidaat of van zijn onderaannemers; Kandidaten moeten onder andere aantonen dat de vrachtwagens zijn uitgerust met pompen met geijkte meter met ticket-printer.
3° Het verstrekken van certificaten die zijn opgesteld door de als bevoegd erkende officiële instituten of diensten voor kwaliteitscontrole, waarin de conformiteit van duidelijk door referenties geïdentificeerde producten met bepaalde specificaties of normen wordt bevestigd.
4° Een verklaring op de eer dat de inschrijver in staat is om de bevoorradingszekerheid en de strategische voorraden te garanderen zodanig dat de MIVB zich kan bevoorraden in geval van schaarste.
Het dossier van de kandidatuur moet gestructureerd worden volgens de volgorde zoals hierboven hernomen. Omwille van operationele redenen, behoudt MIVB zich het recht voor om kandidaturen, die deze vraag niet eerbiedigen niet in overweging te nemen.
Uit respect voor het milieu geeft de MIVB voorkeur aan elektronische dossiers (per e-mail voor bestanden onder de 7MB en per CD-ROM of USB sleutel voor bestanden boven de 7MB). Papieren dossiers worden aanvaard maar moeten vrij zijn van plastiek en metaal en beperkt blijven tot de opgevraagde informatie.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2147 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!