Aankondiging van een opdracht

Generieke infrastructuuroplossing ("converged infrastructure")

Generieke infrastructuuroplossing
-------------------------------------------------------
Om het infrastructuurbeheer zo veel mogelijk te vereenvoudigen, zoekt Smals naar een generieke infrastructuuroplossing (“converged infrastructure”) en een beheeroplossing.
Met deze infrastructuur zullen verschillende virtualisatie-oplossingen kunnen ondersteund worden en zal een cloudoplossing naar keuze kunnen geïmplementeerd worden.
Er zal slechts een enkel onderhouds- en supportpunt zijn voor het geheel.
De bijbehorende diensten zoals consultancy en opleiding maken eveneens deel uit van de opdracht.

Publicatiedatum
23-06-2014
Deadline
05-08-2014 om 14:00
Opdrachtcodes (CPV)
30230000 - Computerapparatuur
30211300 - Computerplatforms
Regiocodes (NUTS)
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Contracttype
Leveringen
Procedure
Onderhandeling

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Smals
Postadres
Fonsnylaan 20, 1060 Brussel, BE
Contactpunt(en)
Smals
Ter attentie van
Christophe Stoquart

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Door deel te nemen aan een overheidsopdrachtenprocedure, verklaart de kandidaat of inschrijver op zijn erewoord:
• dat hij:
o zich niet in één van de volgende toestanden bevindt: faillissement, vereffening, stopzetting van activiteiten, gerechtelijk akkoord, of in een soortgelijke toestand die voortvloeit uit een gelijkaardige procedure voorzien in de nationale wetgevingen of regelgevingen;
o niet het faillissement heeft aangevraagd of het voorwerp vormt van een procedure tot vereffening, gerechtelijk akkoord of een andere gelijkaardige procedure die bestaat in de nationale wetgevingen en regelgevingen;
o niet het voorwerp heeft uitgemaakt van een veroordeling door een vonnis dat kracht van gewijsde heeft gekregen voor elk misdrijf dat zijn beroepsmoraal aantast;
• dat hij in regel is wat betreft zijn verplichtingen met betrekking tot de betaling van de sociale zekerheidsbijdragen in overeenstemming met de bepalingen van artikel 62 van het KB van 15/07/2011;
• dat hij heeft voldaan aan zijn verplichtingen met betrekking tot de betaling van zijn belastingen en taksen volgens de Belgische wetgeving of die van het land waar hij gevestigd is.
De aanbestedende instantie kan in elk stadium van de procedure en met behulp van alle middelen die zij nuttig acht, zich informeren over de situatie van de kandidaat of inschrijver.

Economische en financiële draagkracht

De kandidaat dient een verklaring te bezorgen betreffende de omzet en dit voor de laatste drie jaar.
Een kandidaat kan zich beroepen op de capaciteiten van andere entiteiten, ongeacht de juridische aard van de banden die bestaan tussen hemzelf en deze entiteiten. Hij moet in dit geval aan de aanbestedende dienst bewijzen dat hij voor de uitvoering van de opdracht over de nodige middelen zal beschikken door de verbintenis voor te leggen waarin deze entiteiten verklaren dat zij deze middelen ter beschikking zullen stellen van de leverancier.

Eventuele minimumeisen:

De gecumuleerde omzet van de laatste 3 jaar moet hoger zijn dan 15.000.000 EUR zonder BTW.

Vakbekwaamheid

De kandidaat:
1•
Dient de lijst op te geven van de voornaamste leveringen uitgevoerd tijdens de laatste 5 jaar,met vermelding van:
o de naam van de betreffende onderneming,
o haar publiek of privéstatuut,
o de gegevens van een contactpersoon,
o de datum,
o het bedrag,
o een beschrijving van het project.
Als Smals het noodzakelijk acht contact op te nemen met deze referenties, dan zal zij de kandidaat hier voorafvan op de hoogte brengen.
------------------------------------------------
2•
zal een aangifte doorsturen met:
o zijn gemiddeld jaarlijks personeelsbestand gedurende de laatste 3 jaar,
o zijn technisch personeelsbestand op datum van indiening van het kandidaatdossier.
----------------------------------------
3•
dient de beschrijving te bezorgen van de technische infrastructuur, van de genomen maatregelen en de mogelijkheden om de opdracht uit te voeren.
----------------------------------------
4•
zal een bewijs leveren van een partnership met de constructeur.
----------------------------------------
Een kandidaat kan zich beroepen op de capaciteiten van andere entiteiten, ongeacht de juridische aard vande banden die bestaan tussen hemzelf en deze entiteiten. Hij moet in dit geval aan de aanbestedende dienstbewijzen dat hij voor de uitvoering van de opdracht over de nodige middelen zal beschikken door de verbintenisvoor te leggen waarin deze entiteiten verklaren dat zij deze middelen ter beschikking zullen stellen aan de leverancier.

Eventuele minimumeisen:

1•
De referenties moeten afgestemd zijn op de gevraagde leveringen.
De inschrijver zal minstens een referentie doorsturen
----------------------------------------
2•
Het technisch personeel moet meer dan of gelijk zijn aan 10 personen op datum van de indiening van het kandidaatdossier.
----------------------------------------
3•
De kandidaat zal het bewijs leveren dat er slechts een enkel support- en onderhoudspunt zal zijn voor de gehele infrastructuur.
----------------------------------------
4•
De kandidaat moet bewijs leveren van een partnership met de constructeur.
----------------------------------------